تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

6 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، مطالعه‌ای تطبیقی در خصوص محتوای برنامه‌های راهبردی تدوین شده دانشگاه‌های مختلف در سطح ایران، کشورهای آسیا و جهان اسلام بود.
روش پژوهش: پژوهش با رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوا اجرا شد. جامعه پژوهش، برنامه‏های راهبردی 6 دانشگاه جامع ایرانی، 6 دانشگاه آسیایی و 5 دانشگاه‌ برتر جهان اسلام بود که با روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. در گزینش دانشگاه‏ها از نظام‏های رتبه‌بندی شانگهای، تایمز، QS، لایدن و نظام رتبه‌بندی جهانی ISC استفاده شد. برای کدگذاری و تحلیل کدها، از رویکرد مایرینگ و نرم‌افزار MaxQda 18 و 20 استفاده شد تا امکان ترسیم ابر مفاهیم مرتبط با اجزای اسناد و همچنین تعیین فراوانی کدها فراهم شود.
یافته‌ها: نتایج پژوهش، نشان‌دهنده آن بود که تفاوت‌هایی میان اجزا، مفاهیم مطرح در برنامه‌ها و همچنین روش‌شناسی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های مختلف وجود دارد؛ به نظر می‌رسد دانشگاه‏های ایرانی بیشتر به اجزای مختلف برنامه‌های راهبردی توجه داشته‌‌اند؛ به‌عنوان نمونه در بحث روش‌شناسی صرفاً پرداختن به روش‌شناسی در برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های ایرانی دیده می‌شود.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، اگرچه مفاهیم مختلفی در برنامه‌های راهبردی دانشگاه‏ها مطرح شده است اما توجه به مسئولیت اجتماعی اهمیت ویژه‌ای برای آنها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content-structural Analysis of the strategic plans of universities at the surface of national, Asian and Islamic world

نویسندگان [English]

 • sholeh arastoopoor 1
 • yaghoub maharati 2
 • Mahdi Zahedi Nooghabi 3
 • nargess malakooti 4
 • bahar ghaderi 4
 • fatemeh zakerifard 5
 • maryam shabani 4
 • Nazanin Zahra mohamadian 6
1 Assistant Professor of Information science and knowledge management , Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant professor of Management department, Ferdowsi University Mashhad, Mashhad, Iran
3 Phd of Information science and knowledge management, Ferdowsi university Mashhad, Mashhad, Iran
4 Master of Information science and knowledge management, Ferdowsi university Mashhad, Mashhad, Iran
5 PhD student of Information science and knowledge management, Ferdowsi University Mashhad, Mashhad, Iran
6 Master of Information science and knowledge management, Ferdowsi university Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this research, was a comparative study on the content of strategic programs developed by universities in Iran. Asian countries and the Islamic world.  
Methods: The research was done by means of content analysis method with a qualitative approach.  The statistical population of the research consisted of the strategic programs of  6 Iranian Comprehensive Universities, 6 Asian Universities and 5 top universities of the Islam world that were selected by biased and purposive sampling. In the selection of universities, Shanghai ranking systems, Times, QS, Logging and the ISC global ranking system were used.   For coding and code analysis, Mayring’s approach, MaxQda software 18 & 20 were used to draw concepts associated with the components of the documents as well as the determination of the abundance of codes.  
Results: The results revealed the existence of some differences between elements, concepts and methodology of various strategic plans of different universities. Iranian universities seem to focus more on different components of strategic programs; As an example, in the field of methodology, only addressing methodology  can be seen in strategic programs of Iranian universities
Conclusion: According to the research findings, although various concepts have been raised in strategic plans of universities, paying attention to social responsibility is very important for them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Strategic plan concepts
 • University strategic plan
 • comparative study
 • Elements of strategic plan
 • Methodology of Strategic plan
Ansoff, I. (1980). Strategic issue management. Strategic Management Journal 1, 2: 131-148.
Ashrafi, Y., & Janbabanejad, H. (2013). Developing an Organizational Vision, in the Context of Strategic Planning, Case Study: Saveh Municipality. Urban Structure and Function Studies, 1(2), 123–155. [In Persian]
Austin, W.J. (2002). Strategic Planning for Smart Leadership. Stillwater, OK: New Forums Press.
Bagheri Kani, M. A., & Delpasand, J. (2008). Strategic Planning Model in Mission-Based Universities Case Study: Educational Domain of Imam Sadiq University (A.S). Strategic Management Thought, 2(1), 125–189. https://doi.org/10.30497/smt.2008.112 [In Persian]
Ball, R. (2001). Strategic Planning in British Universities: Then and Now. Paper presented at the 23rd Annual EAIR Forum, University of Porto, Portugal.
Birdsal, D., Hensley O. (1994). A New Strategic Planning Model for Academic Libraries. College & Research Libraries. Vol. 55(2), 149 – 159.
Bryson, J.M. (2011). Strategic planning for public and nonprofit organizations. (4th ed.), Josseybass
Cope, R. (1987). Opportunity from Strength: Strategic Planning Clarified with Case Examples. ASHE-ERIC Higher Education Reports (Report No. 8). Washington, D.C.: American Association of Higher Education.
Daft, R.L. & Macintosh, N.B. (1981). A tentative exploration into the amount and equivocality of information processing in organizational work units. Administrative Science Quarterly, 26, 207-224.
David, F. R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases. 13th Ed. Boston: Prentice hall.
David, F.R. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases, (13th ed). New Jersey: Prentice hall.
Dooris, M. J. (2003). Two Decades of Strategic Planning. Planning for higher education31(2), 26-32.
Farasatkhah, M. (2013). A Conceptual framework for futurity oriented university planning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(3), 1–21. [In Persian]
Farazi, A., Salehi Omran, E., Alizadeh Sani, M., & Tabibi, M. R. (2016). Proposing a Conceptual Pattern for Strategic Planning in Iranian Universities. Journal of Iranian Higher Education, 8(3), 51–77. [In Persian]
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.
Forouzandeh Dehkordi, L. o A. (1999). A Review on Strategic Planning Models. Management Knowledge, 12(45), 97–111. [In Persian]
Goodstein, L. D. Nolan, T. M. & Pfeiffer, J. W. (1993). Applied strategic planning: A comprehensive guide. New York: McGraw-Hill
Goodstine, D.L, Nolan, T.M. & Pfeiffer, J.W. (1993). Applied strategic planning: An introduction, McGraw Hill professional.
Gordon, G., & Fischer, M. (2015). Strategic Planning in Public Higher Education: Management Tool or Publicity Platform? Educational Planning, 22(3), 5-17
Guangkuan, X. (2013). Seeking a Roadmap to Becoming World Class: Strategic Planning at Peking University. Research & Occasional Paper Series: CSHE. 11.13. Center for Studies in Higher Education.
Hajipour, B., & Soltani, M. (2008). Research Strategic Planning in Universities and Higher Education Institutions; Case Study: Imam Sadiq University (A.S). Strategic Management Thought, 2(1), 183–224. https://doi.org/10.30497/smt.2008.113 [In Persian]
Hill, C. J., & Lynn, L. E., Jr. (2009). Public management: A three-dimensional approach. Washington, DC: CQ Press.
Hofer, C. W., & Schendel, D. (1978). Strategy formulation. St. Paul, MN: West Publishing.
Holdaway, E. A., & Meekison, J. P. (1990). Strategic planning at a Canadian university. Long Range Planning, 23(4), 104-113. Retrieved from http://aafaq.kfupm.edu.sa/features/csu_primer/leep_sp.pdf.
Immordino, K. M., Gigliotti, R. A., Ruben, B. D., & Tromp, S. (2016). Evaluating the Impact of Strategic Planning in Higher Education. Educational Planning, 23(1), 35-47.
Keller, G. (1983). Academic, The management revolution in American higher education, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Khastar, H., Batmani, M. A., & Omidian, M. (2016). Strategic Planning for Universities Based on Organizational Life Cycle: A Case Study. Iranian Journal of Management in the Islamic University, 4(10), 227–240. [In Persian]
Kotler, P., & Murphy, P. E. (1981). Strategic planning for higher education. The journal of higher education, 52(5), 470-489.
Lang, D. W. (1988). Planning and decision making in universities, CSSHE Professional File, Canadian Society for the Study of Higher Education, 4. L-l 4
Lerner, Alexandra, L, (1999). A Strategic planning primer for higher education, Retrival from https://pdfs.semanticscholar.org/db77/91c74d95b8149a31b9149fb174d2e36d042b.pdf
Mayring, P. (2014). Qualitative content analysis: theoretical foundation, basic procedures and software solution. Klagenfurt: Phillip Mayring. Retrieved 27-12-2019 from: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173
Mintzberg, H. (1994). The fall and the Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, Jan-Fab.
Mueller, R. A. (2015). Do values drive the plan? Investigating the nature and role of organizational values in university strategic planning. Tertiary Education and Management, 21(1), 41-55.
Parirokh, M., & Arastoopoor, S. (2009). Department of Library and Information Science at Ferdowsi University of Mashhad: Identifying Problems, Influencing Factors and the Relevant Model. Foundations of Education, 10(2), 201–226. https://doi.org/10.22067/fe.v10i2.1586 [In Persian]
Peterson. M.W. (1995). Images of University Structure Governance and Leadership: Adaptive Strategies for the New Environment. Oxford. Pergamon Press.
Porter, M. (1980) Competitive strategy. New York: Free Press.
Rezvani, H. R., & Shirvani, F. (2010). Strategic Mission, Vision, Values, and Goal of the Organization: Similarities and Differences. Fifth International Conference on Strategic Management, Tehran. https://civilica.com/doc/103043/ [In Persian]
Safari, S., Safari, E., Sarmadi, M. R., & Farajollahi, M. (2017). The Investigation of Strategic Planning Models of Universities (A Case study: Iran’s Higher Education). Education Strategies in Medical Sciences, 10(5), 397–406. [In Persian]
Strike, T. (Ed.). (2018). Higher education strategy and planning: A professional guide. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, HESPA.
Tabibi, S. J. (2010). Designing a Model of Strategic Planning for Iran Higher Education System. Higher Education Letter, 3(9), 47–61. [In Persian]
Taylor, B. (1984). Strategic planning-Which style do you need? Long Range Planning 17, 3: 51-62.
Wheelen.T.L. & Hunger.J.D., (1995), Strategic Management and Business Policy, Addison - Wesley, Reading, MA.
Yamani Douzi Sorkhabi, M., & Salehi, M. (2014). From Strategic planning to Adaptive design at the University. Iranian Higher Education, 6(3), 1–30. [In Persian]
Yazdan Panah, A. A., & Ehsani, A. (2009). A Model for Performance Evaluation Indicators of Higher Education in the Process of Strategic Planning. Journal of Research in Human Resources Management, 2(1), 129–154. [In Persian]