بازاریابی رابطه‌مند در آموزش عالی: عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری دانشجویان به دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم ‌تربیتی دانشکده روان‌شناسی و علوم‌ تربیتی دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار گروه علوم‌ تربیتی دانشکده روان‌شناسی و علوم ‌تربیتی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری دانشجویان به دانشگاه بود.
روش: نمونه پژوهش، 315 نفر از دانشجویان و دانش‌آموختگان وفادار تحصیلات ‌‌تکمیلی دانشگاه یزد بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شد که روایی محتوایی، روایی ملاک و روایی سازه و پایایی آن (94/0) بررسی و تأیید شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی نشان‌دهنده آن است که 46% از واریانس رضایت از دانشگاه و وفاداری به آن توسط سه عامل (از هشت عامل استخراج شده) رضایت از استادان و وضعیت آموزشی، رضایت از امکانات و خدمات دانشگاه و رضایت از سیاست‌های مدیریتی دانشگاه تبیین شد. همچنین نتایج آزمون t نشان داد که میانگین دختران از پسران در شش عامل و میانگین دانشجویان تحصیلات ‌تکمیلی از دانش‌آموختگان، تنها در یک عامل به‌طور معنی‌داری بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: درمجموع رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دانش‌آموختگان دانشگاه یزد از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی در حد متوسط و از خدمات مدیریتی در حد پایین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation-oriented Marketing in Higher Education: Factors Affecting Student's Satisfaction and Loyalty to the University

نویسندگان [English]

  • Zahra Khosravi Pour 1
  • Ahmad Zandavanian 2
  • Mehdi Rahimi 3
1 PhD Student of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to identify the factors affecting students' satisfaction and loyalty to the university.
Method: The statistical population consisted of 315 loyal students and graduates of Yazd University who were selected by stratified random sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire, and its content validity, criterion validity and also its construct validity and its reliability (0.94) were evaluated and confirmed.
Findings: The results of factor analysis indicated that 46% of the variance of university satisfaction and loyalty to it was explained by three factors (extracted from eight factors): satisfaction with professors and educational status, satisfaction with university facilities and services, and satisfaction with university management policies. Also, the results of t-test showed that the average of being satisfied about six factors in girls was higher than boys and the average of being satisfied in post graduate students was significantly higher than graduates in one factor.   
Conclusion: In general, the satisfaction of graduate students and graduates of Yazd University from educational, research and welfare services was in a medium level and about the management services it was in a low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KeyWords: Relation-oriented Marketing
  • Student Satisfaction
  • Student Loyalty
  • individual and Texture factors
  • Yazd University
Abdul Momen & Seyama Sultana. (2017) .International Student Satisfaction and Loyalty: A Comparative Study of Malaysian and Australian Higher Learning Institutions, Journal of Intercultural Management, 9 (1): 101-141.
Abdullahi, M. (2014). Investigating the relationship between the quality of university electronic services and the loyalty of undergraduate students of Bahonar University of Kerman with the mediating role of student satisfaction and university reputation. Master Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman. (In Persian)
Ahmadi, R., Donyaei, M., Navabizand, K. (2012). Assessment Refah and Shahrvand Chain Stores’ Customers Loyalty (Case Study: Tehran Stores). Journal of Marketing Management, 7 (14): 37-88. (In Persian)
Akhavanfar, A., Maghsoudi Ganjeh, Y., Wazifeh khah, S., Aqeli, M. (2019). Investigating the relationship between service quality and student loyalty with respect to the mediating role of perceived value, student satisfaction and brand image. Journal of New research approaches in management and accounting, 2 (6): 49-68. (In Persian)
Arasteh, H., Rezaei, S. (2015). Marketing in Higher Education: Identifying Criteria and Information Resources in University Selection. Bi-Quarterly Journal of Educational Planning Studies, 3 (5): 33- 52. (In Persian)
Asfandiari, T., Arasteh, T. (2015). Portraying the relationship between the university and the alumni at the Islamic Azad University: Science and Research Branch Case. Journal of Research and Planning in Higher Education, 21 (2): 129-153. (In Persian)
Bakhshizadeh, A., Kordnaeij, A., Khodadad Hossaini, S.M., Ahmadi, P. (2017). The Impact of Visual Aspects of Outdoor Advertising on Consumer Brand Awareness, Brand Preference and Brand Loyalty (Case Study: Palladium Mall). Journal of New Marketing Research, 6 (4): 1-24. (In Persian)
Baremani, A., Salehi, M., Sadeghi, M. (2015). Factors affecting quality of higher education from the perspective of students at this stage. Journal of Educational Research Islamic Azad University, Bojnourd Branch, 6 (26): 19-42. (In Persian)
Chandra, T., Ng, M., Stefani Chandra, S. & Priyono. (2018). the Effect of Service Quality on Student Satisfaction and Student Loyalty: An Empirical Study. Journal of Social Studies Education Research, 9 (3), 109-131.
Dehpanah, S. (2017). Designing a loyalty model for sports science students at Guilan University. Master Thesis, University of Guilan. (In Persian)
Doshman Kesh Abbasloo, M., Saeb Nia, S., Hossein Oghli Khiavi, M. (2020). Investigating the effect of brand personality and perceived value on customer loyalty (Case study: Islamic Azad University, Meshginshahr Branch. Journal of Research and Planning in Higher Education, 4 (40): 22-33. (In Persian)
Ebrahimzadeh Pezeshki, R. (2015). Presenting a comprehensive model of Iranian students' satisfaction index with an integrated approach of interpretive structural modeling and structural equation modeling. Master Thesis, Yazd University. (In Persian)
Erdoğmuş, I., Ergun, S.A. (2016). Understanding university brand loyalty: the mediating role of attitudes towards the department and university, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229, 141 – 150.
Hafizi, A., Hafizi, A. (2016). Presenting the proposed national model of customer satisfaction index. National Conference on Management and Humanities Research in Iran, Tehran. (In Persian)
Haghdoost, A.A., Rafiei, H., Raeisvandi, A., Kazemzadeh, Y. (2015). SATISFACTION OF POSTGRADUATE STUDENTS OF KERMAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, IRAN, WITH THEIR TRAINING PROGRAM AND CAMPUS FACILITIES. Journal of Developmental Steps in Medical Education, 2 (12): 355-365. (In Persian)
Hosseini, M.H., Yazdanpanah, A.A., Farhadi Nahad, R. (2013). the Direct and Indirect Effects of Relationship Marketing Elements on Loyalty of Students. Journal of Research and Planning in Higher Education, 18 (4): 121-143. (In Persian)
Kamali. Y. (2016). Methodological Study of Stakeholder Analysis and its Application in Public Policy-making. Process Development and Management, 28 (4): 3-29. (In Persian)
Kavosi, Z., Rahimi, H., Ghanbari, P., Haidari, L., Bahmaei, J. (2014). Investigation of quality gap of educational services from the viewpoints of students of Shiraz University of Medical Sciences, 2012-2013. Sadra Medical Journal, 2 (2): 161-172. (In Persian)
Kunanusorn, A., Puttawong, D. (2015). The mediating effect of satisfaction on student loyalty to higher education institution, European Scientific Journal, 1:449-463.
Mahboubi, M. (2015). Identifying and prioritizing effective marketing factors on increasing the level of customer satisfaction in the service sector. Master Thesis, Yazd University. (In Persian)
Mallika Appuhamilage., K. Torii, H. (2019). The impact of loyalty on the student satisfaction in higher education A structural equation modeling analysis. Higher Education Evaluation and Development, 13 (2), 82-96.
Mehrpour, R. (2016). Investigating the effect of relational marketing tactics and relationship quality on customer loyalty in Shiraz mobile stores. Master Thesis, Islamic Azad University, Marvdasht Branch. (In Persian)
Mir, H., Parsian, H., jahanian, E., Shabestani Monfared, A., Klagri Shirkhani, Z., Halalkhor, S. (2015). Students' satisfaction with education by professors in Babol University of Medical Sciences in 2013. Journal of Developmental Steps in Medical Education, 12 (1), 97-90. (In Persian)
Mohamadifar, Y., Berimavandi, E. (2019). Perserviced Service Quality in Razi University and its Effect on Student Satisfaction. Journal of Iranian Higher Education, 11 (3): 101-126. (In Persian)
Mohammadi, M. (2019). Investigating the relationship between professional ethics of higher education professors and student loyalty and university brand equity. Master Thesis, Iranian Institute of Higher Electronic Education. (In Persian)
Motahhari Nejad, H., MAhmadi Deh Ghotbaddini, M. (2014). Effective factors on student loyalty: a relationship marketing approach. Journal of Research and Planning in Higher Education, 20 (3): 121-140. (In Persian)
Pezhman, R., Kazemi Mahyari, H. (2016). Proposing and Analyzing a Model for the Influence of Ethical Sales Behavior on Customers Loyalty with a Case Study in Parsian Insurance Company. Journal of Marketing Research, 10 (29): 21-40. (In Persian)
Pourrezvani, Z. (2013). The moderating role of personality traits in the context of relational marketing. Master Thesis, Yazd University. (In Persian)
Rastkar Mahmoudzadeh, Sh. (2018). the effect of the quality of perceived higher education services on student satisfaction and loyalty with the role of moderator of the mental image of the country of origin. Master Thesis. Tabriz University. (In Persian)
Shams, A., Yarmohammadian, M. H., Hassanzadeh, A., Hayati Ab Barik. (2011). Determining the extent of customer orientation criteria in education based on the views of students of Isfahan University of Medical Sciences. Health Information Management, 8 (8), 1096-1086.
Teeroovengadum and Robin Nunkoo, V., Gronroos, C., Kamalanabhan, T.J., Seebaluck, A. (2019). Validating the HESQUAL scale and testing an improved structural model, Quality Assurance in Education, 27 (4), 427-445.
Thomas, S. (2011). What Drives student loyalty in university: An Empirical Model from India. International Business Research, 4 (2): 183-192.
Vianden, J., Barlow, P. (2015). Strengthen the Bond: Relationships between Academic Advising Quality and Undergraduate Student Loyalty, NACADA Journal, 35 (2): 15-27.
Zavvar, T., Behrangi, M., Asgarian, M., Naderi, E. (2008). Evaluating Service Quality in Educational Centers of University of Payam Noor in East and West. Journal of Research and Planning in Higher Education, 13 (4): 67-90. (In Persian)