سنجش رضایت دانشجویان از آموزش‌های الکترونیکی ارائه‌شده در سامانۀ مدیریت یادگیری دانشگاه اصفهان در همه‌گیری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 ﮔﺮوه آمار داﻧﺸﻜﺪه ریاضی و آمار دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت مرکز تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

چکیده

هدف: با وقوع همه‌گیری کووید 19، استفاده از آموزش از راه دور به جای آموزش حضوری در نظام آموزش عالی اجتناب‌ناپذیر شد. مطالعه حاضر با هدف سنجش رضایت دانشجویان از آموزش‌های الکترونیکی ارائه شده در سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه اصفهان در همه‌گیری کووید 19 انجام شد.
روش پژوهش: جامعه مطالعه همه دانشجویان مشغول به تحصیل در نیمسال دوم 1398-99 دانشگاه اصفهان بودند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 373 نفر تعیین شد. ابزار جمع‌آوری داده­ها، پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ حاوی 34 سؤال بود که روایی آن با استفاده از نظرهای 5 نفر از اساتید مدیریت آموزشی ارزیابی شد. پایایی نیز با محاسبه آلفای کرونباخ برابر با 95/0 آزمون شد. پرسشنامه‌ها به صورت الکترونیکی برای گروه‌های دانشجویی دانشگاه ارسال و داده‌های جمع­آوری شده با روش‌های آمار توصیفی در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که حدود نیمی از دانشجویان (۴۷درصد) از آموزش­های الکترونیکی ارائه شده رضایت داشتند. درصد رضایت از بعدهای محتوای آموزش، زیرساخت و فناوری، پشتیبانی، ارتباطات و ارزیابی به ترتیب 38، 58، 40، 60 و 32 بود. بیشتر نارضایتی دانشجویان مربوط به استفاده از امکانات پویایی‌نمایی و چندرسانه‌ای برای انتقال مطالب، سرعت اینترنت، بروز مشکل ارتباطی و دشواری در اشتراک­گذاری مطالب و آموخته­ها بین دانشجویان بود.
نتیجه‌گیری:به طور کلی یافته‌های پژوهش حاضر دال بر آن بود که میزان رضایت کل از آموزش‌ها در بیش از نیمی از فراگیران به سمت طیف نارضایتی متمایل بود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود توانمندسازی اساتید، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم و درنظر گرفتن کمک‌های مالی موردتوجه مدیران آموزشی دانشگاه قرار گیرد تا از این طریق به بهبود برگزاری این دوره‌ها کمک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the students satisfaction of the provided E-learning by Isfahan University’s Learning Management System (LMS) during COVID-19

نویسندگان [English]

  • Maryam Nazari 1
  • Farkhondeh Alsadat Sajadi 2
  • Haniye Sadat Sajadi 3
1 University Research and Development Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Statistics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Knowledge Utilization Research Center, University Research and Development Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: with the outbreak of Covid-19,  use of E-learning instead of face-to-face education in higher education became inevitable. The present study aimed to assess the students' satisfaction with E-learning provided  by the Isfahan university’s management system  during the COVID-19 pandemic.
Methods: The study population included all of the students ,that were studying in the second semester of 1398-1399 at the Isfahan university.  By using a simple random sampling method, 373 persons were determined as the statistical population. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, containing 34 questions, that its validity was evaluated using 5 educational management professors. Reliability was calculated by Cronbach’s alpha, and it was equal to 0/95.  The questionnaires were sent electronically to the university student groups and the collected data were analyzed  by descriptive statistics methods in SPSS software.
Results: The results showed that about half of the students (47%) were satisfied with the E-learning provided by the Learning Management System (LMS). The percentage of satisfaction with the content of education, infrastructure and technology, support, communication and assessment was 38, 58, 40, 60, and 32, respectively.  Dissatisfaction of most of the students was related   to the use of dynamic and multimedia facilities for transferring content, internet speed, connection problems, and difficulty in sharing content and learning between students.
Conclusion:  In general, the findings of the present study indicated that more than half of the learners were dissatisfied with E-learning.  Therefore,  it is suggested that  empowering professors, providing the necessary infrastructure, and  determining amounts as financial aid  be considered by the university's educational administrators in order to help improve the conduct of these courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Distance learning
  • E-learning
  • Satisfaction
  • Student
  • Higher education
  • Covid-19
Al-Hakeem, M.S. & Abdulrahman, M.S. (2017). Developing a new e-exam platform to enhance the university academic examinations: The case of Lebanese French University. International Journal of Modern Education and Computer Science, 5, 9-16.
Almarzooq, Z. I., Lopes, M., & Kochar, A. (2020). Virtual Learning During the COVID-19 Pandemic: A Disruptive Technology in Graduate Medical Education. Journal of the American College of Cardiology,75(20), 2635–2638.
Anarinejad, A., Mohammadi, M. (2014). The Practical Indicators for Evaluation of E-Learning in Higher Education in Iran. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 5(1), 11-25.
Azimi, S. A., Zamani, BE. & Soleimani, N. (2016). Investigating the Quality of Assessment System of Students’ Performance in Virtual Education in Iran and Russia. Education Strategies in Medical Sciences, 9 (3) ,214-223.
Azizi, A. & Zarabian, F. (2020). Investigating the effect of Corona on students' electronic satisfaction in universities with virtual systems. Available at: https://civilica.com/doc/1042176
Balaji, R.D., Al-Mahri, F., & Malathi, R. (2016). A Perspective Study on Content Management in E-Learning and M-Learning. ArXiv, abs/1605.02093.
Bao, W. (2020). COVID‐19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Hum Behav & Emerg Tech. 2, 113– 115 .
Bauk, S. (2015). Assessing Students’ Perception of E-Learning in Blended Environment: An Experimental Study. Procedia - Social and Behavioral Science, 191, 323-329.
Clark, R. C., and Mayer, R. E. (2008). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning (2nd ed.). Pfeiffer/John Wiley & Sons.
Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J. & Glowatz, M. (2020). COVID-19: 20 Countries' Higher Education Intra-Period Digital Pedagogy Responses. Journal of Applied Teaching and Learning,3(1).
Ellis, R., Ginns, P. & Piggott, L. (2009). E‐learning in higher education: some key aspects and their relationship to approaches to study. Higher Education Research & Development , 28(3),303-318.
Eshraghi Eavari, N., Sharif Moghaddam, H., Ziaei, S. (2015). A Study on the rate of satisfaction of students and faculty members of Payame Noor University of Mashhad from interacting with the user interface software of PNU virtual learning. Quarterly Knowledge and Information Management Journal, 2(2), 75-84.
Eslami, K., Kouti, L., & Noori, A. (2016). Different Methods Of Sciences Virtual Education In Iran and Assessment of their Efficancy, A Review Article. Educational Development of Jundishapur, 7(2), 128-137.
Hahessy, S., Burke, E., Byrne, E., Farrelly, F., Kelly, M., Mooney, B. & Meskell, P. (2014).Indicators of student satisfaction in postgraduate blended learning programmes: Key messages from a survey study. All Ireland Journal of Higher Education,6(3).
Heng, K., & Sol, K. (2020). Online learning during COVID-19: Key challenges and suggestions to enhance effectiveness. Cambodian education forum, 1-15.
Jung,I.(2011). The dimensions of e-learning quality: from the learner’s perspective. Educational Technology Research and Development, 59(4),445-464.
 Khan, M. A., Nabi, M. K., Khojah, M., & Tahir, M. (2021). Students’ perception towards e-learning during covid-19 pandemic in India: An empirical study. Sustainability,13(57), 1-14.
Khorasani, A., Doosti, H. (2011). A Study of the Level of Satisfaction and Importance of the Factors Influential on Effectiveness of E-Learning from the Employees’ Viewpoints. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 1(4), 37-58.
Mahdizadeh, H., Biemans, H. J. A., & Mulder, M. (2008). Determining factors of the use of e-learning environments by university teachers. Computers and Education, 51(1), 142-154. 
Mehdizadeh, F., Mehdizadeh, H., Sarmadi, M., Azizi, M., & Allaei, M. (2012). A study on electronic learning readiness of faculty members of western Iran’s medical universities. Journal of Ilam university of Medical Sciences, 19, 62-69.
Mehrdad, N., Hooshmand bahabadi, A., Yaghoobi, N., Aalaa, M., Sanjari, M. & Zolfaghari, M. (2015). Evaluation of perceived satisfaction, usefulness and efficiency of virtual workshops from the perspective of faculty members and postgraduate students of Tehran University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development, 8 (18) ,125-136.
Mirsaidi, G., Imani, M. N. & Nazem, F. (2016). Evaluation of organizational infrastructure affecting the use of E-learning . Nursing Management, 5 (2) , 51-58.
Pakseresht, S., Khalili-Sabet, M., Vahedi, M. & Monfared, A. (2016). Comparative study for Knowledge and Attitudes of Virtual and Non-Virtual Students towards E-Learning. Research in Medical Education, 8 (4) , 61-68.
Peng, Y., Pei, C., Zheng, Y., Wang, J., Zhang, K., Zheng,  Z. & Zhu, P.(2020). Knowledge, Attitude and Practice Associated with COVID-19 among University Students: a Cross-Sectional Survey in China, 13 April 2020, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [+https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-21185/v1+][COVID-19 and higher education: Today and tomorrow: Impact analysis, policy responses and recommendations]. The UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean (IESALC) 2020.
Ranjbar Kouchaksaraei, S., Rohaninasab, M., Nikjo, P. & Jannati Y. (2021). The education users’ opinion about the E-learning in Covid-19 pandemic in the world: a review study. Clinical Excellence, 10 (4),41-51.
Rezaei, A. (2020). Student learning evaluation during the Corona: Challenges and Strategies. Educational Psychology, 16(55), 179-214.
Rose, S. (2020). Medical Student Education in the Time of COVID-19. JAMA, 323(21),2131-2132.
Sarboland, K. (2019). Evaluation of E-learning methods on satisfaction of graduate students of the Islamic Azad University units of Northwest of Iran. Technology of Education Journal (TEJ), 14(1), 63-74.
Seraji, F. & Seifi, A. (2015). Investigating the Role of E-Learning Skills on the Virtual Students’ Academic Achievement and Satisfaction. Technology of Instruction and Learning, 1(2), 21-57.
Shahhoseini, M., Narenji thani, F., Ebadi, R. & Roodbari, H. (2015). Service quality Evaluation of teaching-learning system in higher education. Journal of Academic librarianship and Information Research, 49(2), 277-303.
Sheikh AbuMasoudi, R. & Soltani MollaYaghobi, N. (2015). Comparison the Effect of Electronic Learning and Teaching Based on Lecture on Knowledge of Nursing Students about Heart Dysrhythmias in 2014: A Short Report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 14 (4) ,339-344.
Shirazi, M., Zeinalou, A. A. & Alaeddini, F. (2004). The View Points of General Surgeons Attending CME Programs Regarding their Educational Needs, in Tehran University of Medical Sciences . Iranian Journal of Medical Education, 4 (1),31-36.
Strielkowski, W. (2020). How can the COVID-19 pandemic help higher education?. 10.13140/RG.2.2.11331.96804.
Strong, R., Irby, T.L., Wynn J.T. & McClure, M.M.(2012). Investigating Students' Satisfaction with eLearning Courses: The Effect of Learning Environment and Social Presence. Journal of Agricultural Education, 53(3),98-110.
Sugant, R. (2014). A framework for measuring service quality of e-learning services. Proceedings of the Third International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, (GB14Mumbai Conference) Mumbai, India 19-21th December 2014.
Sun, PC., Tsai, R., Finger, G., Chen, Y. & Yeh, D.(2008). What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & education,50(4),1183-1202.
Vassileva, D. (2012). Adaptive E-learning Content Design and Delivery Based on Learning Styles and Knowledge Level. Serdica Journal of Computing, 6, 207-252.
Vuorela, M. & Nummenmaa, L. (2004). How undergraduate students meet a new learning environment? Computers in Human Behavior, 20(6),763-777.
Widodo, S., Y. Wibowo, & Wagiran, W. (2020). Online learning readiness during the Covid-19 pandemic. Journal of physics: conference series. 1-4.
Yazdaninejad, H., Eslami, K., Arjmand, R., Shakerian, N., Tork Shirazi, N., Abuali, R. & Barg Bidvandi, M. (2020). Evaluation of e-learning in the Covid 19 epidemic crisis and the prospect of its complementary use in the post-crisis period from the perspective of medical students. Educational Development of Judishapur, 11(3), 554-571.
Zaheer, M., Babar, M., Gondal, U. & Qadri, M. (2015). E-Learning and Student Satisfaction. 29th Annual conference of Asian Association of Open Universities (AAOU), At Kuala Lumpur, Malysia.
Zamani, BE. & Babri, H. (2013). Application of planning blended learning based on SWOT pattern in teaching-learning activities of the isfahan university of medical sciences, Iran. Strides in Development of Medical Education Journal ,10(1),95–108.
Zamani, BE. & Madani, S. (2011). Guidelines for Increasing the Efficiency and Effectiveness of Teachers in Virtual:Education. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2(3), 39-50.