بررسی چگونگی مشارکت اقتصادی و اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه با تمرکز بر مدل‌های کسب‌وکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری تهران، تهران، ایران

2 پژوهشگر گروه جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیرت تکنولوژی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی سازوکار مشارکت اقتصادی و اجتماعی دانشگاه‌ها در چارچوب مدل‌های کسب‌وکار اجرا شده است.
روش پژوهش: رویکرد این پژوهش کیفی است که یک پژوهش کاربردی نامیده می‌شود و از تحلیل سند برای روش پژوهشی خود استفاده می‌کند. گروه هدف این پژوهش، تمامی مستندات مرتبط با مدل‌های کسب‌وکار دانشگاه و روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند مبتنی بر ملاک هستند. پس از تحلیل اسناد، یافته‌ها توسط گروهی از خبرگان به‌منظور اعتبارسنجی آنها به بحث گذاشته می‌شوند.
یافته‌ها: یافته‌ها در چارچوب‌های همکاری و مشارکت اقتصادی دانشگاه در دو بخش فرایند و عناصر تأثیرگذار ارائه شد که هر بخش از عناصر و مؤلفه‌های مختلف جنبه‌ای از همکاری دانشگاه‌ها و کسب‌وکارها را نشان می‌دهد. بررسی مدل‌های کسب‌وکار دانشگاه‌ها نشان می­دهد که دانشگاه با یک یا چند کارکرد اصلی خود (آموزش، پژوهش، خدمات) می­تواند مشارکت اقتصادی و اجتماعی خود را در جامعه تعریف کرده و در ذیل آن اقدام کند. همچنین می‌توان از مدل‌های کسب‌وکار دانشگاهی برای ارتقای مشارکت اقتصادی دانشگاه، طراحی مدل‌های کسب‌وکار برای سناریوهای آینده آموزش عالی، شناسایی مسیرهای نوآوری و بررسی عمیق و چندجانبه دانشگاه به‌عنوان یک نهاد اقتصادی استفاده کرد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند که با بررسی ماهیت و مؤلفه‌های مدل‌های کسب‌وکار دانشگاه، می‌توان چارچوبی مناسب به‌منظور طراحی مدل کسب‌وکار مطلوب دانشگاه با تأکید بر توسعه اقتصادی منطقه برای پژوهش‌ها و سیاست‌های آموزش عالی ارائه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Economic and Social Participation of Universities in Society with a Focus on Business Models

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khademi Koleh lou 1
  • Behrooz Rahimi 2
  • Zahra Sayevand 3
  • Iman Lotfi 4
1 Assistant professor of society and progress department, institute of technology studies, Tehran, Iran
2 Researcher of society and progress Department, Institute of technology studies, Tehran, Iran
3 PhD student of Educational Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 PhD student of Technology Management, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective:  The purpose of this study was to investigate the mechanism of economic and social participation of universities in the framework of business models.
Methods: The approach of this research was qualitative, and it is called an applied research. Document analysis was used as the research method. The target group of this study consisted of all of the documents related to university business models and targeted sampling method based on criterion. After analyzing the documents, the findings will be discussed by a group of experts to validate them.
Results: Findings in the framework of cooperation and economic participation of the university were presented in two parts of the process and influential elements, and each part of the various elements and components shows an aspect of the cooperation of universities and their businesses.  The analysis of the universities` business models shows that university can define its economic and social participation in society with one or more of its main functions (education, research, services), and act in accordance with them.  Academic business models can also be used to enhance the university's economic participation, to design future higher education scenarios, to identify innovation routes, and also to profound and multilateral examination of the university as an economic institution.
Conclusion: The results indicate that by examining the nature and components of the university business models, an appropriate framework can be provided for designing an optimal university business model with emphasis on the economic development of the region for research and higher education policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: University
  • economic and social participation
  • business model
  • society
Abbas, A., Avdic, A., Xiaobao, P., Hasan, M. M., & Ming, W. (2019). University-government collaboration for the generation and commercialization of new knowledge for use in industry. Journal of Innovation & Knowledge, 4(1), 23-31.
Abdelkafi, N., & Pero, M. (2018). Supply chain innovation-driven business models: Exploratory analysis and implications for management. Business Process Management Journal.
Belfield, H. (2012). Making industry-university partnerships work: Lessons from successful collaborations. Brussels, Belgium: Science/Business/innovation Board AISBL.
Baldini, N., Grimaldi, R., & Sobrero, M. (2006). Institutional changes and the commercialization of academic knowledge: A study of Italian universities’ patenting activities between 1965 and 2002. Research policy, 35(4), 518-532.
Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative research journal, 9(2), 27-40.
Creswell, J. W. (2008). Educational research. Pearson Education International.
Cunningham, J. A., Lehmann, E. E., Menter, M., & Seitz, N. (2019). The impact of university focused technology transfer policies on regional innovation and entrepreneurship. The Journal of Technology Transfer, 1-25.
Dabic, M.; Loureiro, M. and Daim, T. (2015). Unraveling the attitudes on entrepreneurial universities: the case of Croatian and Spanish universities, Technology in Society, 42, 167-178.
Davey, T., Meerman, A., Galán-Muros, V., Orazbayeva, B., & Baaken, T. (2018). The state of university-business cooperation in Europe.
Davey, T., Baaken, T., Galan Muros, V., & Meerman, A. (2011). The state of European University-business cooperation. Part of the DG Education and Culture Study on the cooperation between higher education institutions and public and private organisations in Europe, 140.
Davey, T., Baaken, T., Galán Muros, V., & Meerman, A. (2012). Barriers and Drivers in European University-Business Cooperation.
De Wit, H. (2020). The future of internationalization of higher education in challenging global contexts. ETD: Educação Temática Digital, 22(3), 538-545.
Enders, J. (2015). Higher Education Management. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, 10. 845-849.
Etzkowitz, H. (2001). The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science. IEEE Technology and Society Magazine, 20(2), 18-29.
Gaus, O., & Raith, M. G. (2016). Commercial transfer–A business model innovation for the entrepreneurial university. Industry and Higher Education, 30(3), 183-201.
Guerrero, M., Cunningham, J. A., & Urbano, D. (2015). Economic impact of entrepreneurial universities’ activities: An exploratory study of the United Kingdom. Research Policy, 44(3), 748-764.
Ibrahim, J., & Dahlan, A. R. A. (2016, October). Designing business models options for “University of the Future”. In 2016 4th IEEE International Colloquium on Information Science and Technology (CiSt) (pp. 600-603). IEEE.
Jahromi Research, Amin; Poor Karimi, Javad. (1394). "University of Entrepreneurs and Fears and Hopes in Knowledge-Based Economics". Journal of Industry and University Extension Science. 7 (25), 35-44.
Khan Ahmadlou, Reza; Dear, Hashem; Mohammadi, Mehdi; Yazdani, Hamidreza; Zarei Matin, Hassan (1399). Transformation of factors affecting the formation and development of university-based innovation ecosystem. Innovation management in defense organizations. 3 (9). 130-97.
Kirby, D. A., Guerrero, M., & Urbano, D. (2011). Making universities more entrepreneurial: Development of a model. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 28(3), 302-316.
Lengyel, B. (2004). Egyetem – gazdaság – kormányzat együttműködése: A triple helix modell a gyakorlatban. In Lengyel I. (eds.): A Szegedi Tudományegyetem lehetőségei a tudásalapú helyi gazdaságfejlesztésben. Kutatási háttéranyagok V. kötet. K+F és egyetemek az Európai Unióban. Szeged, pp. 1-31.
Lukovics, M., & Zuti, B. (2017). Successful universities towards the improvement of regional competitiveness: ‘fourth generation’universities. Available at SSRN 3022717.
Marathe, G. M., Dutta, T., & Kundu, S. (2020). Is management education preparing future leaders for sustainable business? Opening minds but not hearts. International Journal of Sustainability in Higher Education.
Miller, K., McAdam, M., & McAdam, R. (2014). The changing university business model: a stakeholder perspective. R&D Management, 44(3), 265-287.
Oztel, H. (2019). Fourth Generation University: Co-creating a Sustainable Future. Journal: Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals Quality Education, 1-13.
Philpott, K.; Dooley, L.; O’Reilly, C. and Lupton, G. (2011). The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Technovation, 31(4), 61-70.
Posselt, T., Abdelkafi, N., Fischer, L., & Tangour, C. (2019). Opportunities and challenges of Higher Education institutions in Europe: An analysis from a business model perspective. Higher Education Quarterly, 73(1), 100-115.
Shaoming, L. and Hui-shu, Z. (2014) A comparative study of education for sustainable development in one British university and one Chinese university, International Journal of Sustainability in Higher Education, 15(1), 48 – 62.
Tang, K. (2013). Quality assurance improvements in Australian university libraries, Performance Measurement and Metrics, 4(1), 36 – 44.
Todorovic, Z.; McNaughton, R. and Guild, P. (2015). ENTRE-U: An entrepreneurial orientation scale for universities, Technovation 31 128–137.
Valero, A., & Van Reenen, J. (2016). How universities boost economic growth (No. 488). Centre for Economic Performance, LSE.
Wissema, J. G. (2009). Towards the third generation university: Managing the university in transition. Edward Elgar Publishing.
Yadegarzadeh, Gholamreza Fatemi, Adel. (1397). Evaluation of scientific articles in educational sciences in order to identify common statistical errors. Quarterly Journal of Education and Evaluation. No. 41. 154-135
Zuti, B., & Lukovics, M. (2015). „Fourth Generation” Universities and Regional Development (No. 28, pp. 14-31). Stünings Medien.