ارزیابی عملکرد آموزشی دانشگاه اردکان بر اساس الگوی سیپ (CIPP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اردکان

2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردکان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عملکرد آموزشی دانشگاه اردکان در سال تحصیلی 95-1394 از نظر دانشجویان و اعضای هیئت علمی با استفاده از الگوی سیپ (CIPP) بود. پژوهش حاضر، مطالعه‌ای مقطعی-توصیفی از نوع پیمایشی بود. نمونه پژوهش شامل 41 نفر از اعضای هیئت علمی و 340 نفر از دانشجویان دانشگاه اردکان بود که به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس الگوی سیپ، جمع‌آوری و با استفاده از آزمون‌های تی مستقل و تک‌نمونه، تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که هم اعضای هیئت علمی و هم دانشجویان در هر چهار بعد زمینه، محتوا، فرایند و برون‌داد، عملکرد آموزشی دانشگاه را در سطح مطلوبی گزارش کرده‌اند (05/0>p). فقط در بعد تجهیزات، از نظر دانشجویان امکانات دانشگاه در حد متوسط قرار داشت (05/0p>). به‌جز بعد کیفیت دانشجویان و تجهیزات، عملکرد آموزشی دانشگاه از نظر اعضای هیئت علمی بهتر از دانشجویان ارزیابی شده بود (05/0>p). با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم نوپا بودن، دانشگاه اردکان در مدت‌زمان کوتاهی توانسته است به معیارهای مطلوب آموزشی دست پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Educational Performance of Ardakan University Based on CIPP Model

نویسندگان [English]

  • Yasser Rezapour Mirsaleh 1
  • Seyed Abolfazl Atri Ardakani 2
  • Fatemeh Behjati Ardakani 1
1
2
چکیده [English]

Abstract: The purpose of present study was to evaluate the educational performance of  Ardakan University based on students and faculty members’ opinions by using CIPP model in the academic year 1394-95. This survey was a cross-sectional-discretional study that carried out in 41 faculty members and 340 student who were selected by randomly sampling. The data gathered by a researcher-made questionnaire designed based on CIPP model. The data analyzed by one-sample T test and independent T test. The results show that both faculty members and students in all of dimensions of CIPP model including Context, Input, Process and Product, believed that educational performance of  Ardakan University is appropriate (p<.05), only in equipment dimension, students believed that equipment of the university was average (p>.05). Except in equipment and students dimension, faculty members evaluate the educational performance of the university better than students (p<.05). Based on the results, it can be concluded that Ardakan University, despite of newly foundation, can reach the good educational performance in a short time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardakan University
  • Educational performance
  • Research Performance
  • CIPP Model
پاکدامن، افسانه؛ سلیمانی شایسته، یداله؛ خرازی‌فرد، محمدجواد و کابوسی، رقیه (1390). بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی گروه‌های آموزشی پریودنتیکس و سلامت دهان از دیدگاه دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ. مجله دندا‌ن‌پزشکی، 24 (1)، 20-25.
تذکری، زهرا؛ مظاهری، عفت؛ نم‌نبات، محبوبه؛ ترابی‌زاده، کاملیا و فتحی، سولماز (1389). ارزیابی دوره دکتری پرستاری ایران (کاربرد الگوی سیپ (CIPP). مجله سلامت و مراقبت، 12(2)، 44-51.
درانی، کمال و صالحی، کیوان (1385). ارزشیابی هنرستان‌های کار دانش با استفاده از الگوی سیپ (CIPP) به‌منظور پیشنهاد چارچوبی برای بهبود کیفیت هنرستانی‌های کار دانش: موردی از هنرستان‌های منطقه 2 شهر تهران. دو فصلنامه روا‌ن‌شناسی و علوم تربیتی، 36 (1-2)، 143-166.
زندوانیان نایینی، احمد (1385). ارزیابی جامع مراکز تربیت معلم استان خوزستان بر اساس الگوی ارزیابی سیپ CIPP. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، 76، 139-164.
سیف، علی‌اکبر (1386). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دوران.
عبدی شهشهانی، مهشید؛ احسان‌پور، سهیلا؛ یمانی، نیکو؛ کهن، شهناز و دهقانی، زهرا (1393). طراحی و اعتباریابی ابزاری برای ارزشیابی دوره‌ی دکتری تخصصی بهداشت باروری ایران بر اساس الگوی سیپ (CIPP). مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(3)، 252-265.
علی‌محمدی، طاهره؛ رضائیان، محسن؛ بخشی، حمید و وزیری‌نژاد، رضا (1392). ارزیابی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بر اساس الگوی نظری سیپ (CIPP) در سال ۱۳۸۹. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۲ (3)، ۲۰۵-۲۱۸.
کرمی، ابوالفضل (1389). آشنایی با آزمون‌سازی و آزمون‌های روانی. تهران: انتشارات روان‌سنجی.
نیکخواه، محمد؛ شریف، مصطفی و طالبی، هوشنگ (1390). بررسی وضعیت موجود و ممکن کاربرد شاخص‌های ارزشیابی از درون‌دادهای برنامه ‌درسی دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان و شهرکرد. رویکردهای نوین آموزشی، 6 (1)، 75-102.
هداوند، سعید؛ رحیمی، رضا و دارابی، مهدی (1393). اعتباریابی الگوی ارزشیابی سیپ در عملکرد مراکز آموزشی مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران. فصلنامه پژوهش‌های رهبری و مدیریت آموزشی، 1 (1)، 119-136.
یارمحمدیان، محمدحسین (1383). کیفیت در آموزش عالی. مندرج در: دائره‌المعارف آموزش عالی. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، 710-719.
 
Akpur, U.; Alcı, B. & Karataş, H. (2016). Evaluation of the curriculum of English preparatory classes at Yildiz Technical University using CIPP model. Educational Research and Reviews, 11 (7), 466-473.
Bharvad, A. J. (2010). Curriculum evaluation. Gujarat university, 1 (12), 71-74.
Hakan, K., & Seval, F. (2011). CIPP evaluation model scale: development, reliability and validity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 592-599.
Karatas, H., & Fer, S. (2009). Evaluation of English curriculum at Yildiz Technical University using CIPP model. Education and Science, 34 (153), 47-60.
Kreber, C.; Brook, P., & Policy, E. (2001). Impact evaluation of educational development programmes. International Journal for Academic Development, 6 (2), 96-108.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educ Psychol Meas, 30 (3), 607-10.
McLemore, A. (2009). The CIPP model. American Chronicle, 23 (3), 35-41.
Ortiz, Q.; Isabel, D.; Muñoz Marín, J. H., & Sierra Ospina, N. (2015). CIPP Model-based Context Evaluation on an English Language Reading Comprehension Course at a Public University in Colombia. Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura, 20 (3), 293-314.
Stake, R. (2013). The countenance of educational evaluation. .In M.W. McLaughlin & D. C. Phillips (Eds.), Evaluation and education: At quarter century (Ninetieth yearbook of the National Society for the Study of Education). Chicago: Chicago University Press.
Scriven, M. (2007). The logic of evaluation. In H.V. Hansen, et. al. (Eds), Dissensus and the Search for. Common Ground, CD-ROM (pp. 1-16). Windsor, ON: OSSA.
Stufflebeam, D. L. (1983). The CIPP model for program evaluation. In Evaluation models (pp. 117-141). Springer Netherlands.
Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In International handbook of educational evaluation (pp. 31-62). Springer Netherlands.
Stufflebeam, D. L. (2007). CIPP evaluation model checklist. Western Michigan University. The Evaluation Centre. Retrieved June, 2, 2009 at: https://www.wmich.edu/sites/default/files/attachments/u350/2014/cippchecklist_mar07.pdf.
Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models, and applications. San Francisco: Jossey Bass Press.
Tseng, K. H., Diez, C. R., Lou, S. J., Tsai, H. L., & Tsai, T. S. (2010). Using the Context, Input, Process and Product model to assess an engineering curriculum. World Transactions on Engineering and Technology Education, 8 (3), 256-261.