مهم‌ترین مسائل آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی مهم‎ترین مسائل آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور است. روش انجام این تحقیق به شیوه توصیفی با رویکرد پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 70 نفر از شرکت‌کنندگان در "نشست سراسری آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی: چشم‌انداز 1404" بود که در دی‌ماه 1393 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد. از بین آنها تعداد 54 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از نرم‌افزارهای SPSS و Excel بهره گرفته شده است. برای رتبه‌بندی آیتم­ها از میانگین فریدمن استفاده شد. برای مقایسه میزان اهمیت هرکدام از مسائل برون و درون دانشگاهی از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین مسائل برون‌دانشگاهی عبارت است از: «وجود تعداد زیاد دانشگاه­ها، مؤسسات، مراکز و واحد‌های فاقد صلاحیت»، «کاهش کیفی ورودی‌های رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی» و «نبود آمایش آموزش کشاورزی». همچنین مهم‌ترین مسائل درون‌دانشگاهی عبارت است از: «کم بودن سهم واحدهای عملی/ مهارت­آموزی»، «کم­توجهی به نحوه ارائه واحدهای عملی» و «سفارشی نبودن و یا کاربردی نبودن پایان­نامه­ها». نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که با وجود اینکه میانگین مسائل درون‌دانشگاهی اندکی از مسائل برون‌دانشگاهی بیشتر است اما این تفاوت معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Most Important Issues of Agriculture and Natural Resources of Higher Education in Iran

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Abdollahzade 1
  • Hossein Barani 2
  • Abdolreza Bagheri 3
  • Ali Najafinejad 2
  • Afshin Soltani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Abstract: This paper aimed to investigate the most important issues of higher education in agriculture and natural resources. The research method was descriptive method via survey approach. Target population consisted of 70 participants in the "National Meeting of Agriculture and Natural Resources Higher Education: Vision 1404" which held in January 2015 in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 54 participants were selected based on random sampling method. Using SPSS and EXCEL software, the gathered data were analyzed. In order to rank the items Friedman mean was used. In order to compare the importance of each intra-university and outside-university issues Wilcoxon test was used. The results showed that the most important outside-university issues are "existing large number of unqualified universities, institutes, centers and units", "decrease quality of the enrolled persons in agriculture and natural resources fields" and "lack of spatial planning of agricultural education". Moreover, the most important intra-university issues are "low share of practical course / skill training", "little attention to present practical unit" and "not client- basis or no applicability of thesis". The results of Wilcoxon test showed although the average score of intra-university issues was higher than outside-university issues, but the difference is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural education
  • Natural resources education
  • Higher Education
  • Issues
منابع
آزادواری، حسین (1377). بررسی اثربخشی محتوای برنامه آموزش عالی رشته ترویج و آموزش کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
 آقاپور، سیدمهدی؛ پازارگادی، مهرنوش و آزادی احمدآبادی، قاسم (1388). ارزیابی میزان انطباق وضعیت اجتماعی اساتید زن در دانشگاه‌ها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی. زن در توسعه و سیاست، 7 (3)، 5-26.
اسکندریان، جعفر و کاهامی، محسن (1380). کلیات آموزش از راه دور مبتنی بر وب. همایش جهانی شهرهای اینترنتی. کیش. ایران.
باقریان، فاطمه (1383). منزلت اجتماعی و جایگاه هیئت علمی در ایران (گزارش پژوهشی). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی.    
توسلی، غلامعباس (1386). جامعه‌شناسی آموزش-گذشته، حال و آینده. تهران: نشر علم.
خسروکوار، فرهاد (1384). جامعه علمی در ایران- دیدگاه پژوهشگران برجسته (گزارش پژوهشی). تهران: مرکز تحقیقات سیاست‌ علمی کشور.
رفیع‌پور، فرامرز (1381). موانع رشد علمی در ایران و راه‌حل‌های آن. تهران: شرکت سهامی انتشار.
شریف­زاده، ابوالقاسم و عبدالله­زاده، غلامحسین (1390). بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 61، 51-74.
عبدالله­زاده، غلامحسین و شریف­زاده، محمدشریف (1394). آسیب‌شناسی کیفیت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. نامه آموزش عالی، 8 (32)، 137-155.
فیضی، کامران (1382). بررسی مسائل و راهکارهای تشکیل دانشگاه‌های اینترنتی در ایران. مطالعات مدیریت، 37 و 38، 117-134.
قاضی طباطبائی، محمود و ودادهیر، ابوعلی (1377). بررسی عوامل دانشگاهی مؤثر بر پیروی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های ایران از هنجارها و ضد هنجارهای علم مطالعه تطبیقی دانشجویان دانشگاه‌های تبریز، تهران، شهید بهشتی و تربیت مدرس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
قاضی طباطبایی سید محمود و مرجایی، سید هادی (1378). بررسی عوامل مؤثر بر خود اثربخشی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز. 
کلانتری، خلیل (1385). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. نشر شریف. تهران.
محسنی تبریزی، علیرضا (1380). آسیب‌شناسی اجتماعی جوانان: مطالعه‌ای از ارزش‌های ایزوله شده و مشارکت فرهنگی در محیط‌های آکادمیک ایران (گزارش پژوهشی). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. 
مرجایی، سید هادی (1384). طرح بررسی میزان خود اثربخشی دانشجویان در تصمیم‌گیری­های شغلی (گزارش پژوهشی). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی.   
معمارزاده طهران، غلامرضا؛ کیاکجوری، کریم و رودگرنژاد، فروغ (1390). تحلیل استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه استراتژی‌های مناسب (واحد بندر انزلی). پژوهش­های مدیریت، 22 (88)، 39-54.   
مقدس فریمانی، شهرام (1377). رهیافت آموزش گزیداری برای دوره کارشناسی کشاورزی از نظر متخصصان آموزش عالی کشاورزی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
ورمرزیاری، حجت؛ غنیان، منصور و برادران، مسعود (1387). دیدگاه دانشجویان نسبت به وضعیت نظام آموزش عالی کشاورزی در ایران؛ چالش­ها و راهکارها (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین). دانش کشاورزی، 18 (4)، 39-52.
 
Alizadeh, N; Sadighi, H; Pezeshki Rad, R; & Alipur, H. (2016). Analysis of effective components of educational transformation in agricultural higher education system in Iran. IJAMAD, 6 (2), 193-203.
Bautista, I (2016). Generic competences acquisition through classroom activities in first-year agricultural engineering students. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 13, 29-39.
 
Camp, G; Clarke, A; & Fallon, M (2000). Revisiting supervised agricultural experience. Journal of Agricultural Education. 41 (3), 13–22.
Greiman, B. C. (2009). Transformational leadership research in agricultural education: A synthesis of the literature. Journal of Agricultural Education, 50 (4), 50-62.
Heyneman, S. P. (2004). International education quality. Economics of Education Review, 23, 441-452.
Mndebele, C. B. S. (2000). Home-based vocational agriculture student enterprises: the experience of a developing country. The Journal of Agricultural Education and Extension, 6 (4), 259 -261.
Sasidhar, P. V. K.; Ban, V. D. & Anne, W. (2006). Management, entrepreneurship and private service orientation: A framework for undergraduate veterinary education. The Journal of Agricultural Education and Extension, 12 (3), 201-211.
Sullivan, R. (2000). Entrepreneurial learning and mentoring. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6 (3), 160-175.
Yaghoubi, J. (2010). Study barriers to entrepreneurship promotion in agriculture higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 1901-1905