تحلیل تأثیر هوش هیجانی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی مقطع دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی تأثیر هوش هیجانی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‎های کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس است. جامعه آماری تحقیق شامل 764 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 256 نفر از آنان با روش نمونه­گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ‎استفاده شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس، تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق آزمون مقدماتی انجام شد و میانگین مقادیر آلفای کرونباخ برای بخش هوش هیجانی 72/0 و برای بخش روحیه کارآفرینی 85/0 محاسبه شد. همچنین روایی تشخیصی و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه‎گیری و پس از انجام اصلاحات لازم تعیین شد. برای پردازش داده‌ها از روش تحلیل واریانس – کوواریانس در دستگاه معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری تحقیق نشان داد که هوش هیجانی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد به‌طوری که این متغیر در حدود 55 درصد از واریانس روحیه کارآفرینی را تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis Effect of Emotional Intelligence on Entrepreneurial Spirit of Agricultural Students in Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • Amir Naeimi 1
  • Nafiseh Salahi Moghaddam 2
  • Parisa Najafloo 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: The main purpose of this descriptive- correlative study was an analysis of the effect of emotional intelligence on entrepreneurial spirit among agricultural students in Tarbiat Modares University. The population of this research consisted of graduate students in agricultural faculty of Tarbiat Modares University (N=764). Sample size was determined by Krejcie and Morgan table (n=280). Sampling method was stratified random sampling. (n=256). Research instrument was questionnaire. Face and content validity verified by faculty members of agricultural extension and education in Tarbiat Modarres University. For determining reliability of instrument, pilot test is done then mean of Chronbach’s alpha calculated for emotional intelligence 0.72 and entrepreneurial spirit 0.85. Discriminant validity and the composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfied after making necessary corrections. For analysis of data, variance and covariance technique is used by structural equation modeling.   The results of structural equation modeling showed that the emotional intelligence had a positive and significant effect on entrepreneurial spirit of students. Thus, this explained about 55 percent of the variations of entrepreneurial spirit among students. Based on the findings, it can be concluded that reinforcing the emotional intelligence directly results in improvement of entrepreneurship students of Tarbiat Modares University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial spirit
  • Tarbiat Modares University
منابع
آذر، عادل (1395). گزارش نرخ بیکاری در کشور. خبرگزاری تسنیم. 20 فروردین 1395. شناسه خبر: 1042398.
احمدی کافشانی، عبداله و  ناظمی علی (1393). بررسی ارتباط هوش هیجانی با قصد کارآفرینانه مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تهران. نشریه مدیریت ورزشی، 3، 421-441.
احمدی، روح‌اله (1387). تبیین ویژگی‎های شخصیتی کارآفرینان اینترنتی در شهر تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 الوانی، سید مهدی، بودلایی حسن و  قریب گرکانی مونا (1390). چالش‌ها و پیشنهادها (راهکارها) در توسعه مفهومی کارآفرینی. رشد فناوری، 29، 35-46.   
انصاری، اسماعیل و قنبری، پریا (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی مورد مطالعه اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان، مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش‌بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.
 بدری، احسان؛ لیاقت‌دار، محمدجواد؛ عابدی، محمدرضا و جعفری، ابراهیم (1385). بررسی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۲ (۲)، ۷۳-۹۰.
پوراسفدن، عباس؛ چراغعلی، محمدحسن و رحمانی، محمد (1389).  شناخت و مطالعه رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی مدیران صنایع لاستیک و پلاستیک شهر تهران. فصلنامهاقتصاد و کسب و کار، 1 (2)، 27-34.
پورکیانی، مسعود؛ امیری، افلاطون و آذر‎پور، فاطمه (1392). بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان. فصلنامه بهداشت و توسعه، 2 (3)، 214-222.
ثریایی، علی؛ پاکدین امیری، علیرضا و پاکدین امیری، مجتبی (1391). بررسی عوامل مؤثر بر موانع کارآفرینی سازمانی در وزارت کشور. فصلنامه مدیریت، 9 (27)، 21-34.
جمشیدی‌فر، مصطفی؛ خرمی، شهروز و  راحل، حسین (1389).  بررسی عوامل مؤثر بر روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی تبریز.  مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 11،53-65.  
حسینی، سیدمحمود؛ فرج‌اله حسینی، سیدجمال و سلیمانپور، محمدرضا (1389). شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد استان تهران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 3، 359 -368.
  رستمی، رضا؛ شاه‌محمدی خدیجه؛  قائدی، غلامحسین؛ بشارت، محمدعلی؛ اکبری زردخانه، سعید و نصرت‌آبادی، مسعود (1389). رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران.  فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 16 (3)، 46-54.
سلگی، زهرا و علی‎پور، احمد (1391). مقایسه هوش اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان با توجه به دست برتری آنها. فصلنامه روان‎شناسی کاربردی، 6 (4)، 103-119.
صفا، لیلا و منگلی، نسرین (1394). تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان. فصلنامهپژوهشمدیریتآموزشکشاورزی، 33، (3-15).
صمدی، عباس و کیوان، نادیا (1392). بررسی نقش هوش هیجانی مدیران در برقراری ارتباطات اثربخش (مورد مطالعه: مدیران شعب بانک ملت در شهر تهران). فصلنامه مدیریت دولتی، 5 (1)، 129-148.
 کمالیان، امین‌رضا و فاضل، امیر (1390). بررسی رابطه‌ هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان (مطالعه‌ موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان). نشریه توسعه کارآفرینی،  4 (11)، 127-146.
مدهوشی، مهرداد و بخشی، غلامرضا (1382). بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مازندران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۹ (۱)، ۱۵۷-۲۱۳.
مشبکی، اصغر؛ تباربانی، مهدی و شایگان‌فرد، زهرا (1391). بررسی رابطه مؤلفه‎های هوش هیجانی و کارآفرینی در بین دانشجویان (مطالعه موردی:  دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران). فصلنامه اندیشه‎های تازه در علوم تربیتی، 7 (2)، 7-17.
نعمتی،  محمدعلی (1392). بررسی ویژگی‎های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‎های دولتی تهران. فصلنامه نوآوری و ارزش‎آفرینی،1 (3)، 47- 64.
نوروزی، حسین؛ مشبکی، اصغر؛ حسینی، حمید و کردنائیج، اسداله (1392). بررسی ارتباط قابلیت‎های هوش هیجانی با کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی). فصلنامه مدیریت نوآوری، 1 (2)، 39- 64.
نوفرستی، اعظم و معین‎الغربائی، فاطمه (1389). هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان. فصلنامه روان‎شناسی تحولی، 7 (26)، 175-189.
 
Awwad, M. S. & Ali, H. K.  (2012). Emotional intelligence and entrepreneurial orientation: The moderating role of organizational climate and employees' creativity. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship.14 (1), 115 –136.
Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18 (l), 13- 25.
Brundin, E.; Patzelt, H. & Shepherd, D. A. (2008). Managers' Emotional Displays and Employees' Willingness to act entrepreneurially. Journal of Business Venturing, 23 (2). 221-243.
Gabel, R., Dolan, S. and Cardin, J. (2005). Emotional intelligence as predictor of cultural adjustment for success in global assignments. International Journal of Career Management. 10 (5), 375-395.
Hermann, F.; Manfred, L. & Christian, K. (2007).The Significance of Personality in Business Start-up Intentions, Start-up Realization and Business Success. International Journal of Entrepreneurship & Regional Development. 19 (3), 227-251.
Khalifi, A. & Nasimifar, H. (2014). A study of emotional intelligence components as predictors of entrepreneurship in students of Shahid Chamran University. Journal of Novel Applied Sciences, 3 (1), 1- 4.
Meyers, J. & Meyers, B. (2003). Bi-directional influences between positive psychology and primary prevention. School Psychology Quarterly. 18 (2), 222-229.
Neqabi, S. & Bahadori, M. (2012). Relational between Emotional Intelligence and entrepreneurial behavior.  Iranian Journal of Military Medicine. 14 (2), 123-128.
Zampetakis, L.; Beldekos, P. & Moustakis, V. (2009). Day- to- day” Entrepreneurship within Organizational: The Role of Trait Emotional Intelligence and perceived Organizational Support. European Management Journal. 27 (3), 165-175.