بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان تازه وارد: تبیین نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و هدف‌گزینی در آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه کاشان ، کاشان، ایران

3 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان تازه وارد و تبیین نقش ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی و هدف گزینی در آینده در آن است.
روش پژوهش: پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی بوده که با الگوی کیفی و کمی اجرا شده است. در مرحله اول پژوهش، به منظور شناسایی ملاک‌های انتخاب رشته از روش پیمایشی استفاده شد. در این بخش، 200 نفر از دانشجویان ترم اول دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 98-1397 که از طریق قبولی در کنکور سراسری سال 1397 وارد دانشگاه شده بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند و با روش مصاحبه باز پاسخ، ملاک‌های انتخاب رشته خود را تعیین و اولویت‌بندی نمودند، ملاک انتخاب حجم نمونه در این مرحله دستیابی به اشباع نظری بود. در مرحله دوم پژوهش، از روش پژوهش توصیفی همبستگی استفاده شد. در این بخش 254 نفر دانشجو از کلیه دانشجویان تازه وارد دانشگاه کاشان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل سیاهه ملاک‌های انتخاب رشته، پرسش‌نامه‌ نیازهای اساسی روان‌شناختی و پرسش نامه‌ هدف‌گزینی در آینده بود.
یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی هفت ملاک اصلی شامل استعداد، ویژگی‌ها و علایق فردی؛ جایگاه و منزلت اجتماعی و اقتصادی؛ ویژگی های محل تحصیل؛ محدودیت ها و آسایش های فردی؛ توجه به رتبه و امکان قبولی؛ توجه به دیدگاه و نظر دیگران و عوامل موقعیتی از ملاک های دانشجویان برای انتخاب رشته هستند. همچنین یافته ها نشان داد که دو متغیر هدف گزینی در آینده و نیازهای اساسی روان‌شناختی به صورت معنی داری در پیش بینی توجه به استعداد، ویژگی‌ها و علایق فردی در انتخاب رشته تحصیلی نقش ایفاء می کنند.
نتیجه‌گیری: از بین ملاک های شناسایی شده، چهار ملاک توجه به استعداد، ویژگی‌ها و علایق فردی؛ جایگاه و منزلت اجتماعی و اقتصادی؛ ویژگی‌های محل تحصیل و توجه به رتبه و امکان قبولی به صورت معنی داری در انتخاب رشته دانشجویان نقش داشته‌اند. دانش آموزانی که به خوبی نیازهای اساسی روان شناختی آنان ارضا شده است و نسبت به آینده امیدوار هستند و برای آن در ابعاد مختلف شغلی، اجتماعی، مذهبی و تحصیلی برنامه ریزی می کنند، بیشتر احتمال دارد که رشته خود را براساس ویژگی‌ها، علایق و استعدادهای شان انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study about Factors Influencing the selection of University Majors by newly admitted students: Explaining the role of satisfying basic psychological needs and thinking about the future

نویسندگان [English]

  • Masoud Kiani 1
  • Hamid Rahimi 2
  • Sara Shah Mirzaei 3
1 Assistance Prof, Department of Psychology, School of Humanity, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Associate Professer of Educationnel Management, Kashan University
3 Master of Educational Psychology, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is study about factors influencing the selection of university majors by newly admitted students and to explain the role of satisfaction of basic psychological needs and thinking about the future.
Methods: This research is an applied research that has been implemented with qualitative & quantitative model. In the first stage, a survey method was used to identify the criteria for selecting the field. In this section, 200 students of first and second grade of the University of Kashan during the academic year of 2017-18 who were enrolled in the university entrance exam in 2017 were selected as samples and appointed by the open-ended interview method to determine their selection criteria. And prioritize. In the second stage of the study, a descriptive correlation study was used. In this section, 254 students from all new students in University of Kashan were selected by stratified sampling method. The research tool at this stage included a list of criteria for selecting a field, a basic psychological needs questionnaire and a future targeting questionnaire.
Results: The results showed that in general, the seven main criteria are: talent, characteristics and individual interests; social and economic status; characteristics of the place of study; individual limitations and comfort; attention to the rank and possible acceptance; attention to views and opinions of others and situational factors are among the criteria of the students to choose the field. And two variables of targeting in the future and basic psychological needs have significantly played a role in predicting the attention to talent, characteristics and individual interests for choosing a discipline.
Conclusion: Among the identified criteria, four criteria for attention to talent, characteristics and individual interests, socio-economic status, characteristics of the place of study, attention to the rank and the possibility of admission in the selection of the students significantly played a role. Students who are well-satisfied with their basic psychological needs and who are hopeful about the future and who plan for it in various occupational, social, religious, and academic dimensions are more likely to pursue their majors based on characteristics, interests, and talents. To choose

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Selection of University Majors
  • Basic Psychological Needs
  • Thinking About the Futur
Amin Bidokhti, A. & Daraei, M. (2011). A study of the reasons for slight preference of talented girls towards humanities in Semnan high Schools. Journal of New Approaches in Educational Administration, 2(5): 1-28. (In Persian).
Ansary, M. & Nikneshan, S. (2019). Primary assessment of the predictive of Gardner’s multiple intelligences, in choosing major courses. Research in Curriculum Planning, 16(61): 146-155. (In Persian).
Baard, P. P., Deci, E. L., & Ryan. R. M. (2004). Intrinsic need satisfaction: a motivational basis of performance and well-being in two work settings. Jornal of Applied Social Psychology, 34(10): 2045-2068.
Beswick, R. L. K. (1973). A study of factors associated with student choice in the university selection process (MA thesis). Faculty of Education, University of Let Bridge.
Bruiniks, P., & Malle, B. F. (2005). Distinguishing hop from optimism and related affective states. Motivation and Emotion, 29(4): 327-35.
Catalano, R. F., Berglund, M. L., Ryan, J., Lonczak, H. S., & Hawkins, J. D. (1998). Positive youth development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth development programs, Retrieved from: http:// www.aspe.hhs.gov /hsp/Poositive YouthDev99.
Chapman, D. W. (1981). A model of student choice. Journal of Higher Education, 52: 490-505.
Daly, B. A. (2005). Color and gender based differences in the sources of influence attributed to the choice of college major. Critical Perspectives on Accounting, 16: 27–45.
Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(2): 227-268.
Filak, V. F., & Sheldon, K. M. (2003). Students’ psychological need satisfaction and college teacher-course evaluations. Educational Psychology, 23(3): 235-247.
Fizer, D. (2013). Factors affecting career choices of college students enrolled in agriculture (MA thesis). University of Tennessee, Martin.
Foskett. N., Roberts. D. & Maringe, F. (2006). Report of a Higher Education Academy Funded Research Project. University of Southampton, Southampton. Ghorbani, N., & Watson, P. (2004). Two facets of self-knowledge, the Five-Factor Model, and promotions among Iranian managers. Social Behavior and Personality: An international Journal32: 769-776. 
Ghalavandi, H. Amani, J. & Babaei, M. (2013). Students' basic psychological needs and the school culture: a focal analysis. The Journal of New Thoughts on Education, 8(4): 9-28. (In Persian).
Gholamali Lavasani, M., Khezriazar, H., Gholamali Lavasani, M. & Maleki, A. (2017). A structural model of the relationship between basic psychological needs, academic motivation and english academic engagement. Educational Psychology, 13(43): 35-58. (In Persian).
Kinzi, J., Palmer, M., Hayek, J., Hossler, D., Jacob, S. A., & Cummings, H. (2004). Fifty years of college choice: Social political and institutional influences on the decision-making process. Indianapolis, IN: New Agenda Series, Lumina Foundation for Education.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). Marketing management. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.
Krapp, A. (2005) .Basic needs and the development of interest and intrinsic motivational orientations. Learning and Instruction, 15: 381-395.
Kusumawati, A. (2013). A qualitative study of the factors influencing student choice: The case of public University in Indonesia. Journal of Basic & Applied Scientific Research, 3(1): 314-327.
La Gurdia, J. G., Ryan, R. M., Couchman, C.E., & Deci, E. L. (2000). Within-person variation in security of attachment:  A self-determination theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being. Journal of Personality & Social Psychology, 79: 367-384.
Lerner, R. M., Lerner, J. V., Almerigi, J., Theokas, C., Phelps, E., Gestsdóttir, S., Naudeau, S., Jelicic, H. (2005). Positive youth development, participation in community youth development programs, and community contributions of fifth grade adolescents: Findings from the first wave of the 4-H Study of Positive Youth Development. Journal of Early Adolescence, 25(1): 17-71.
Mokhtar Zadeh Bazargani, S. & Alizadeh, S. (2019). Assessing factors affecting the orientation of the cours-of-study selection in students. Management and Educational Perspective, 1(1): 15-30. (In Persian).
Nasr, A., Oreizy, H., Alamatsaz, M. & Nili, M. (2007). The criteria of choosing a discipline by public universities' candidates based on High School Discipline, age and number of participating in public exams. Journal of Modern Psychological Researches, 2(5): 109-138. (In Persian).
National Education Evaluation Organization. (1400). Information and statistics of participants in the national exams 1396-1400. Retrieved on 06/25/1400 from www.sanjesh.org.
Neamatollahi, H., Mehrabkhani, M., Ghafarpour, S. & Ghasemi, A. (2014). Evaluation of Mashhad Dental School Students’ motives and viewpoints on their career choices in 2010. Journal of Mashhad Dental School, 38(1): 71-84. (In Persian).
Oreizi, H. & Salāhiān, A. (2013). Examining the relationship between value system of students and the criteria of field selection among volunteers for admittance in University of Isfahan. Educational Innovations, 12(1): 125-148. (In Persian).
Payravi, N., Derakhshan, F., Karimi, T. & Asefzadeh, S. (2012). Factors affecting the choice of study field of students of Qazvin University of Medical Sciences, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 16 (2): 87-90. (In Persian).
Reid, P. (2002). Major Decisions: Major Choice. Retrieved from: www.elon. Edu/ajones.
Rohrbaugh, C. C. (2005). Career choice and gender: The impact of gender differences on efforts to aid career decision making. Retrieved from: www.fcww.edo/users/crohrbangh1/gender.
Ross, M., & Newby-Clark, I. R. (1998). Constraining the past and future. Social Cognition, 16(1):133-150.
Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2006). Self-regulation and the problem of human autonomy: does psychology need choice, self-determination, and will? Journal of Personality, 74(6): 1557-1585.
Sabir, R. I., Ahmas, W., Ashraf, R. U. & Ahmad, N. (2013). Factors affecting university and course choice: A comparison of undergraduate engineering and business students in central Punjab, Pakistan. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(10): 298-305.
Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1992). Effects of optimistic on psychological and physical well-being: theoretical overview and empirical update. Cognitive Therapy and Research, 16(2): 201-228.
Soenes, B., & Vansteenkiste, M. (2010). A theoretical upgrade of the concept of parental psychological control: Proposing new insights on the basis of self-determination theory. Developmental Review, 30(1): 74-99.
Soria, K., & Stebleton, M. (2013). Major Decisions: Motivations for Selecting a Major, Satisfaction, and Belonging. NACADA Journal33(2): 29-43.
Snyder, C. R. (2002). Hope theory: rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4): 249-275.
Synder, C. R., Irving, L., & Anderson, J. R. (1991). Hop and health: measuring the will and the ways. In: Snyder CR, Forsyth Dr, editors. Handbook of Social and Clinical Psychology: The Health Perspective. Elmsford, NY, USA: Pergamon, 285-305.
Taj Rooshan, N. & Zourofi, M. (2015). The relationship between social and cultural factors with the selection of field of study criteria among Islamic Azad University students. Sociological Studies, 8(27): 81-97. (In Persian).
Tukdogan, T. (2010). The role of fulfillment level of basic in predicting level of subjective wellbeing in university students (Dissertation). Pamukkale University.
Wildman, M.L. & R.M. Torres. (2002). Factors influencing choice of major in agriculture. NACTA Journal. 46(3): 4.