الزامات تدریس اثربخش در آموزش مجازی با رویکردی بر آموزش‌های دوران کووید 19: یک مطالعه پدیدارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، فهم تجارب زیسته دانشجویان در ارتباط با الزامات تدریس اثربخش استادان در محیط مجازی و در شرایط بحرانی شیوع کووید 19 بود.
روش پژوهش: این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه مصاحبه نیمه‌ساختمند بود. بر این اساس، با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و روش معیار، دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم انسانی دانشگاه شیراز انتخاب شدند و در نهایت با مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با 25 نفر اشباع نظری حاصل شد. تحلیل مصاحبه‌ها، با استفاده از الگوی کلایزی (1978) و روش تحلیل مضمون انجام گرفت.
یافته‌ها: پس از استخراج و دسته‌بندی موضوعی، شش مضمون اصلی و 39 مضمون فرعی شناسایی شد. مضامین اصلی شامل زیرساخت‌ها، مدیریت کلاس درس، توجه به بعد روان‌شناختی دانشجویان، کیفیت، وسایل کمک‌آموزشی، ارزشیابی طبقه‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: توجه به مؤلفه­های فوق و مجموعه مضامین فرعی مطرح ‌شده در مقاله، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت، اثربخشی و در نتیجه کارآمدی آموزش در سطح گسترده‌ای خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements for Effective Teaching in Virtual Education with an Approach to Covid Education 19: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Keshavarzi 1
  • Reza Naseri Jahromi 2
  • Parastoo Nabeei 3
1 Assistant of Management and Curriculum Planning, Faculty of Educational Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. in Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Ph.D. Student in Educational Management, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study was to understand the lived experiences of students in relation to the requirements of effective teaching of teachers in a virtual environment and in critical situations of the prevalence of Covid 19.
Methods: This qualitative research was performed using phenomenological method. The method of data collection was using a semi-structured interview questionnaire. Accordingly, with the purposive sampling approach and standard method, graduate students of the Department of Humanities, Shiraz University, were selected, and finally obtained by in-depth semi-structured interview with 25 people with theoretical saturation.The interviews were analyzed using the Colaizzi (1978) model and the content analysis method.
Results: After extraction and thematic classification, six main themes and 39 sub-themes were identified.The main topics included infrastructure, classroom management, attention to students' psychological dimension, quality, teaching aids, evaluation.
Conclusion: Paying attention to the above components and the set of sub-themes discussed in the article pave the way for quality improvement, effectiveness, and, consequently, efficiency of education on a large scale.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: effective teaching
  • higher education
  • virtual education
  • learning
  • coVID 19
Akbary Boorang, M., Jafari Sani, H., Ahanchian, D. R., & Kareshki, H. (2013). The Evaluation of E-learning Quality of Iran’s Universities Based on Curriculum Orientations and Faculty Members’ Experiences. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 18(4), 75-97 [in Persian].
Al-Fraihat, D., Joy, M., & Sinclair, J. (2020). Evaluating E-learning systems success: An empirical study. Computers in human behavior, 102, 67-86.
Alhabeeb, A., & Rowley, J. (2018). E-learning critical success factors: Comparing perspectives from academic staff and students. Computers & Education, 127, 1-12.
Arkorful, V., & Abaidoo, N. (2015). The role of e-learning, advantages and    disadvantages of its adoption in higher education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(1), 29-42.
Asgrai, F., & Mahjob Moadab, H. (2010). Comparison of the characteristics of effective teaching from the perspective of teachers and students of Guilan University of Medical Sciences. Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education, 1(7), 26-33 [in Persian].
Asoodar, M., Vaezi, S., & Izanloo, B. (2016). Framework to improve e-learner satisfaction and further strengthen e-learning implementation. Computers in Human Behavior, 63, 704-716.
Barkhoda, S.J., & Ahmadhaidari, P. (2021). Representation of students' experiences of the challenges and problems of teaching professors in cyberspace. Journal of Research in Teaching, 9(1), 73-98 [in Persian].
Borjalilu, S., Borjalilu, N., Mohammadi, A., & Mojtahedzadeh, R. (2013). Identification and Prioritization of Factors Affecting E-teacher’s Performance based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP). Iranian Journal of Medical Education, 13(8), 681-691 [in Persian].
Cidral, W. A., Oliveira, T., Di Felice, M., & Aparicio, M. (2018). E-learning success determinants: Brazilian empirical study. Computers & Education, 122, 273-290.
Cortese, A. D. (2003). The critical role of higher education in creating a sustainable future. Planning for higher education, 31(3), 15-22.
Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., ... & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning & Teaching, 3(1), 1-20.
Csikszentmihalyi, M. (2014). Intrinsic motivation and effective teaching. In Applications of flow in human development and education (pp. 173-187). Springer, Dordrecht.
Demuyakor, J. (2020). Coronavirus (COVID-19) and online learning in higher institutions of education: A survey of the perceptions of Ghanaian international students in China. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(3), e202018.
Devlin, M., & Samarawickrema, G. (2010). The criteria of effective teaching in a changing higher education context. Higher Education Research & Development, 29(2), 111-124.
Ekundayo, H. T., & Ajayi, I. A. (2009). Towards effective management of university education in Nigeria. International NGO journal, 4(8), 342-347.
Eom, S. B., Wen, H. J., & Ashill, N. (2006). The determinants of students' perceived learning outcomes and satisfaction in university online education: An empirical investigation. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 4(2), 215-235.
Fathi Vajargah, V. K., Pardakhtchi, M. H., & Rabeeyi, M. (2011). Effectiveness evaluation of virtual learning courses in high education system of Iran (Case of Ferdowsi University), Journal of Information and communication technology in educational sciences, 4(1), 5-21 [in Persian].
Ghasemian Sahebi, A., Kordheydari, R., Goli, H., & Ebrahimi, M. (2019): Prioritization of new educational technologies for application in the educational system (case of the study: one of Iran's military universities). Higher Education Letter, 14 (54), 115-134 [in Persian].
Ghorbankhani, M., & Salehi, K. (2016). Representation of Virtual Education Challenges in the Iranian Higher Education System: A Phenomenological Study. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 7(2), 123-148 [in Persian].
Goldhaber, D., & Anthony, E. (2007). Can teacher quality be effectively assessed? National board certification as a signal of effective teaching. The Review of Economics and Statistics, 89(1), 134-150.
Hajizadeh, A., Azizi, GH., & Kihan, J. (2021). Analyzing the opportunities and challenges of e-learning in the Corona era: An approach to the development of e-learning in the post-Corona. Journal of Research in Teaching, 9(1), 174-204 [in Persian].
Hativa, N., Barak, R., & Simhi, E. (2001). Exemplary university teachers: Knowledge and beliefs regarding effective teaching dimensions and strategies. The journal of higher education, 72(6), 699-729.
Jahanian, R., & Etebar, Sh. (2012). Evaluating the status of virtual education in e-learning centers of Tehran universities from the perspective of students. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(4), 53-65 [in Persian].
Keshavarzi, M. H., Arabshahi, S. K. S., Gharrahee, B., Sohrabi, Z., & Mardani-Hamooleh, M. (2019). Exploration of faculty members’ perceptions about virtual education challenges in medical sciences: a qualitative study. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 7(1), 27.
Khatib Zanjani, N., Zandi, B., Farajollahi, M., Sarmadi, M. R., & Ebrahim Zadeh, I. (2012). The Structured Analysis of Requirements and Challenges of E-Learning and Proposing a Practical Model for Successful Implementation of E-Courses in Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 11(8), 995-1009 [in Persian].
Khodarahmi, M., Khosravi, M., & Abdolmaleki, S. (2019). Analysis and Identification of Key Elements of Innovative Teaching: (Innovative Teaching of Professors in Higher Education). Journal of Research in Teaching, 7(4), 1-23 [in Persian].
Kia, A. A. (2009). A look at e-learning. Social Science Month Book, (24), 82-89 [in Persian].
KiaKojoori, D., & Mirtaghian Rodsari, M. (2016). A survey of students' attitudes toward the effectiveness of factors affecting the development of e-learning (Case Study: Imam Khomeini University of Marine Sciences, Nowshahr). Journal of Marine Science Education, 5(3), 51-66 [in Persian].
Mohammadi Khanghahi. M., & Hossein Zade, O. A. (2015). Development and validation of an effective teaching model for professors of Tabriz University. Scientific-research journal of education and evaluation, 8(31), 77-91 [in Persian].
Mohammadi, M., Naseri Jahromi, R., Mohammadjafari, Kh., Safari, M., Maraef, F., & Naserijahromi, R. (2021). A phenomenological Approach to the Experiences of New Teachers from the First Year of Teaching. Journal of Research in Teaching, 9(1), 123-144 [in Persian].
Ozkan, S., & Koseler, R. (2009). Multi-dimensional students’ evaluation of e-learning systems in the higher education context: An empirical investigation. Computers & Education, 53(4), 1285-1296.
Pouratashi, M., & Zamani, A. (2021). Analysis of International Students' Issues and Expectations of Iranian Higher Education in the Corona Crisis. Higher Education Letter, 14 (54), 1-18 [in Persian].
Sad Mohammadi, M., Sarmadi, M. R., Farajollahi, M., & Ghorbannia Delavar, A. (2015). Study of the status of virtual higher education in terms of education services provided in Iran. Research in educational systems, 9(29), 31-54 [in Persian].
Sadati, L., Hajfirooz Abadi, M., & Abjar, R. (2021). Faculty Members’ Experiences About Virtual Education Opportunities and Challenges During the Covid-19: A Qualitative Study. J Med Education, 14(42), 1-10 [in Persian].
Sanders, W. L., Wright, S. P., & Horn, S. P. (1997). Teacher and classroom context effects on student achievement: Implications for teacher evaluation. Journal of personnel evaluation in education, 11(1), 57-67.
Seraji, F., Movahedi, R., & Siahatkhah, M. (2014). An Investigation of Iranian Virtual Universities Teachers’ Skills in Teaching These Courses. Technology of Education Journal, 8(4), 245-257 [in Persian].
Shams, G. R., & Mir Ahmadi, Kh. (2019). Designing and validating the model of socio-cultural structure of universities. Journal of Research and Planning in Higher Education, 25(4), 121-151 [in Persian].
Toquero, C. M. (2020). Challenges and Opportunities for Higher Education Amid the COVID-19 Pandemic: The Philippine Context. Pedagogical Research, 5(4).
Torkzadeh, J., Ahangari, M., Marzoghi, R., & Hashemi S. (2019). Identifying the Components of Evaluating the Internal Effectiveness for Academic E-courses: Qualitative Study. Journal of Iranian higher education, 11 (1), 125-159 [in Persian].
Wilson, G., & Stacey, E. (2004). Online interaction impacts on learning: Teaching the teachers to teach online. Australasian journal of educational technology, 20(1).
Yaghoubi, J., Malek Mohammadi, I., Iravani, H., & Attaran, M. (2008). Desired Characteristics of Faculty Members and Students in E-Learning in Higher Education of Iran: Virtual Students’ Viewpoint. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 14(1), 160-173 [in Persian].
Yasini, A., & Taban, M. (2015). Study of the effectiveness of virtual education courses from the perspective of professors and students (Case study: University of Tehran). Journal of Iranian Higher Education, 7(4), 175-200 [in Persian].
Young, S. (2006). Student views of effective online teaching in higher education. The American Journal of Distance Education, 20(2), 65-77.
Zamani, B. E., & Madani, S. A. (2011). Guidelines for Increasing the Efficiency and Effectiveness of Teachers in Virtual Education. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2(3), 39-50 [in Persian].
Zareisaroukolaei, M., Shams, Gh. R., Rezaeizadeh, M., & Ghahremani, M. (2020). Determinants of e-learning effectiveness: A qualitative study on the instructor. Journal of Research in Teaching, 8(2), 55-79 [in Persian].