فراتحلیل کیفی مقالات علمی مرتبط با بهره‌وری اعضای هیئت علمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این تحقیق عبارت است از فراتحلیل مقالات با موضوع بهره‌وری اعضای هیئت علمی، به منظور جمع‌بندی از وضعیت آخرین دستاوردهای علمی انجام شده در این خصوص، شناسایی نقاط قوت و ضعف مقالات این حوزه و ارایه راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود تحقیقات آتی در این رابطه.
روش پژوهش: روش تحقیق حاضر، فراتحلیل کیفی است. در این روش 54 مقاله‌ی علمی مرتبط با بهره‌وری اعضای هیئت علمی در دو دهه‌ی اخیر، سال‌های 1380 تا 1400، از منابع علمیِ «پایگاه مجلات تخصصی نور»، «پرتال جامع علوم انسانی»، «بانک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» و «بانک اطلاعات نشریات کشور» شناسایی و استخراج شد. مقالات مستخرج مطالعه و تعداد 40 مورد از مرتبط‌ترین آن‌ها به منظور انجام فراتحلیل انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از این است که مقالات غالباً به عوامل فردی و درون سازمانی موثر بر بهره‌وری اعضای هیئت علمی پرداخته‌اند. رویکرد روش‌شناختی غالب در این مقالات، روش کمی است. اغلب مقالات فاقد رویکرد نظری قوی و توصیه‌های سیاستی بوده و رویکرد غالب در توصیه‌های سیاستی، رویکرد کلان و مدیریتی است. مقالات مورد بررسی به لحاظ شاخص‌هایی مانند سوالات، اهداف و فرضیات وضعیت نسبتاً خوبی داشتند؛ اما بخش نتیجه‌گیری در اکثر مقالات فاقد نظم و انسجام کافی و راهکارهای عملیاتی بود. 
نتیجه‌گیری: با انجام این تحقیق مشخص شد که وضعیت تحقیقات علمی داخلی در زمینه بهره وری اعضای هیئت علمی به لحاظ شاخص‌های نه گانه، وضعیت نسبتا مطلوبی نیست. تعداد تحقیقات کیفی و عمیق  در این زمینه بسیار اندک بوده و تقریبا هیچ کدام از آن‌ها دارای مبانی نظری و راهکارهای اجرایی نبوده و در عمل کاربرد ندارند. از طرفی موضوع بهره وری اعضای هیئت علمی یکی از موضوعات کلیدی و مهم در نظام آموزش عالی است که مستلزم برنامه ریزی به منظور بهبود تحقیقات آتی در این زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative meta-analysis of scientific articles on the productivity of faculty members in Iran

نویسنده [English]

  • mansoureh Mahdizadeh
Assistant Professor, National Research Institute for Science Policy (NRISP),Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to meta-analyze articles on the productivity of faculty members in order to summarize the status of the latest scientific achievements in this field, identify the strengths and weaknesses of articles in this field and provide suggested solutions to improve future research in this field.
Methods: The present research method is qualitative meta-analysis. In this method, 54 scientific articles related to the productivity of faculty members in the last two decades, from 2001 to 2021, from the scientific sources of "Noor Specialized Journals Database", "Comprehensive Humanities Portal", "University Jahad Scientific Database" and " The country's publications Database" were identified and extracted. The extracte articles were studied and 40 of the most relevant ones were selected for meta-analysis.
Results: The findings indicate that the articles focus more on individual and intra-organizational factors affecting the productivity of faculty members. The predominant methodological approach in these articles is quantitative. Most articles lack a strong theoretical approach and policy recommendations, and the dominant approach in policy recommendations is a macro and managerial approach. The articles reviewed were relatively good in terms of indicators such as questions, objectives, and hypotheses; But the conclusion section in most of the articles lacked sufficient order and coherence and operational strategies.
Conclusion: By conducting this research, it was found that the status of domestic scientific research in the field of productivity of faculty members in terms of nine indicators is not relatively favorable. The number of qualitative and in-depth researches in this field is very small and almost none of them have theoretical bases and practical solutions and are not used in practice. On the other hand, the issue of faculty productivity is one of the key and important issues in the higher education system, which requires planning to improve future research in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Meta-analysis
  • productivity
  • faculty members
  • articles
  • scientific
Ali Beygi, A. H. (2007). Research Productivity Analysis of Faculty Members: A Case Study of Razi University. Research and Planning in Higher Education, 13 (4), 154-125.
Barker, Ch; Pistrang, N&Elliott, R. (2015). Research Methods in Clinical Psychology. Translators Group, First Edition, Tehran: University Jahad Publications.
Blaikie, N. (2015). Social research design. Translated by Hassan Chavoshian, Tehran: Ney Publishing.
Fahimnia, F; Norouzi Chakli, A& Bamir, M. (2015). Investigating the effect of individual and organizational factors on the research productivity of faculty members of the University of Tehran. Journal of Scientometrics, 2 (4), 26-15.
Faraji Armaki, A; Arasteh, H& Faraskhah, M. (2012). A model for increasing the research productivity of faculty members of Shahid Beheshti University. Bi-Quarterly Journal of Management and Planning in Educational Systems, 5 (8), 117-95.
Flick, Uwe (2009). An Introduction to Qualitative Research. Translated by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing.
Ghani Rad, M. A. (2006). Interactions and communication in the scientific community. Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies.
Ghani Rad, M. A. (2006). Status of the scientific community in the field of social sciences. Social Science Letter, 27.
Hafeznia, M. R. (2008). Introduction to research methodology in humanities. Tehran: Samt Publications.
Hejazi, A& Arasteh, H. (2012). Identifying and analyzing the role of educational, research and social services components on the productivity of university faculty members (Case study of Kharazmi University faculty members). Journal of Management in Islamic University, 1 (4), 686-669.
Hejazi, Y& Behravan, J. (2009). Investigating the Relationship between Individual and Organizational Factors with Research Productivity of Agricultural Faculty Members: Tehran Province Schools of Agriculture, Agricultural Extension and Education Sciences of Iran, 5 (1), 47-60.
 Long, J. Scott (1978). Productivity and Academic Position in the Scientific Career, American Sociological Review, 43(6), 889-908.
Mansoorian Ravandi, F. Gnji, M& Nikkhah Ghamsari, N. (2019) Qualitative meta-analysis of the employment situation of graduates in Iran, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 1 (45).
Mohseni, M. (1993). Fundamentals of Sociology of Science. Tehran: Tahoori Library, first edition.
Molaei, J; Bagheri, M& Gholami, B. (2020). Meta-analysis of factors affecting human resource productivity in the organization. NAJA Scientific Quarterly of Human Resources, 11 (61), 102-79.
Mostakhdemin Hosseini, H. (2015). Introduction to research methodology in humanities. Monthly Labor and Society, 187, 69-55.
Saberi, S.M; Mohammadkhani, K& Arasteh, H. (2015). Investigating the factors affecting the productivity of university faculty members and presenting a model for its improvement (Case study, Region 8, Islamic Azad University). Research in Educational Systems, 9 (29).
Shakibaei, Z. (2015). Meta-analysis of quality of work life studies of faculty members of higher education organizations. Educational Management Innovations, 10 (4), 115-99.
Tavakol, M& Erfanomanesh, I. (2014). Qualitative meta-analysis of scientific articles on the issue of brain drain in Iran. A Study of Social Issues in Iran, 5 (1), 75-45.
Zaker Salehi, Gh&Ghani Rad, M. A. (2015). Systematic review and meta-analysis of Iranian research in the field of social studies of science and technology. Iranian Journal of Social Studies, 9 (2), 63-29.