فراتحلیل کیفی مقاله‌های علمی مرتبط با بهره‌وری اعضای هیئت علمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، فراتحلیل مقاله‌های با موضوع بهره‌وری اعضای هیئت علمی، به‌منظور جمع‌بندی از وضعیت آخرین دستاوردهای علمی انجام گرفته در این خصوص، شناسایی نقاط قوت و ضعف مقاله‌های این حوزه و ارائه راهکارهای پیشنهادی به‌منظور بهبود پژوهش‌های آینده در این زمینه است.
روش پژوهش: روش تحقیق حاضر، فراتحلیل کیفی است. در این روش 54 مقاله‌ علمی مرتبط با بهره‌وری اعضای هیئت علمی در دو دهه‌ اخیر، سال‌های 1380 تا 1400، از منابع علمی «پایگاه مجلات تخصصی نور»، «پرتال جامع علوم انسانی»، «بانک اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» و «بانک اطلاعات نشریات کشور» شناسایی و استخراج شد. با مطالعه و بررسی این مقاله‌ها تعداد 40 مورد از مرتبط‌ترین آنها برای انجام فراتحلیل انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌ می‌دهد که در این مقاله‌ها غالباً به عوامل فردی و درون‌سازمانی مؤثر بر بهره‌وری اعضای هیئت علمی توجه شده است. رویکرد روش‌شناختی غالب در این مقاله‌ها روش کمی است. اغلب مقاله‌ها بدون رویکرد نظری قوی و توصیه‌های سیاستی بوده و رویکرد غالب در توصیه‌های سیاستی، رویکرد کلان و مدیریتی است. مقاله‌های بررسی شده از حیث شاخص‌هایی مانند پرسش‌ها، هدف‌ها و فرضیه‌ها وضعیت نسبتاً خوبی داشتند؛ اما بخش نتیجه‌گیری در بیشتر مقاله‌ها دارای نظم و انسجام کافی و راهکارهای عملیاتی نبود.
نتیجه‌گیری: با اجرای این پژوهش مشخص شد که وضعیت پژوهش‌های علمی داخلی در زمینه بهره‌وری اعضای هیئت علمی به لحاظ شاخص‌های نه‌گانه، وضعیت نسبتاً مطلوبی نیست. تعداد پژوهش‌های کیفی و عمیق در این زمینه بسیار اندک بوده و تقریباً هیچ‌کدام از آنها دارای مبانی نظری و راهکارهای اجرایی نبوده و در عمل کاربرد ندارند. از طرفی موضوع بهره‌وری اعضای هیئت علمی یکی از موضوعات کلیدی و مهم در نظام آموزش عالی است که مستلزم برنامه‌ریزی برای بهبود تحقیقات آتی در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative meta-analysis of scientific articles related to faculty members' productivity in Iran

نویسنده [English]

  • mansoureh Mahdizadeh
Assistant Professor, National Research Institute for Science Policy (NRISP),Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to meta-analyze articles on the productivity of faculty members in order to summarize the status of the latest scientific achievements and identify the strengths and weaknesses of articles in this field and also provide suggested solutions to improve future research in this field.
Methods: The research method is qualitative meta-analysis. By using this method, 54 scientific articles related to the productivity of faculty members in the last two decades, from 2001 to 2021, from the scientific sources of "Noor Specialized Journals Database", "Comprehensive portal of Humanities ", "University Jahad Scientific Database" and " The country's publications Database" were identified and extracted. By studying these articles, 40 of the most relevant ones were selected for the conduct.
Results: The findings indicate that these articles often focus more on individual and intra-organizational factors affecting the productivity of faculty members. The dominant methodological approach in these articles is quantitative. Most articles lack a strong theoretical approach and policy recommendations, and the dominant approach in policy recommendations is a macro and managerial approach. The articles reviewed in terms of indicators such as questions, goals and hypotheses were relatively good ; But the conclusion section in most articles did not have sufficient order and coherence and operational solutions.
Conclusion:  By implementing this study it was found that the status of internal scientific research in the productivity of faculty members in terms of nine indices is not relatively favorable. in the field of productivity of faculty members in terms of nine indicators is not relatively favorable. The number of qualitative and in-depth researches in this field is very small and almost none of them have theoretical foundations and practical solutions and are not used in practice. On the other hand, the issue of faculty member’s productivity is one of the key and important issues in the higher education system, which requires planning to improve future research in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Meta-analysis
  • productivity
  • faculty members
  • articles
  • scientific

References

Alibeygi, A. H. (2007). Research Productivity Analysis of Faculty Members: A Case Study of Razi University. Research & Planning in Higher Education, 13(4), 154-125. (Persian)
Allen, Mike (1995). Research Productivity and Positive Teaching Evaluations: Examining the Relationship Using Meta-Analysis. ERIC Number: ED379705
Barker, Ch., Pistrang, N., & Elliott, R. (2002). Research Methods in Clinical Psychology. Translators Group, First Edition, Tehran: University Jahad Publications. (Persian)
Blaikie, N. (2015). Designing social researich: the logic of anticipation. Translated by Hassan Chavoshian, Tehran: Ney Publishing. (Persian)
Fahimnia, F., Norouzi Chakli, A., & Bamir, M. (2015). Investigating the effect of individual and organizational factors on the research productivity of faculty members of the University of Tehran. Journal of Scientometrics, 2(4), 26-15. (Persian)
Faraji Armaki, A., Arasteh, H., Fersatkhah, M. (2012). Developing a Model for Increasing Research Productivity of University Faculty Member: a Case Study of Shahid Beheshti University. Bi-Quarterly Journal of Management & Planning in Educational Systems, 5(1), 117-95. (Persian)
Feldman, K. (1987) Research productivity and scholarly accomplishment of college teachers as related to their instructional effectiveness: A review and exploration. Research in Higher Education, 26, 227- 298. doi:10.1007/BF00992241
Flick, Uwe (2009). An Introduction to Qualitative Research. Translated by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing. (Persian)
Fonseca, L., Velloso, S., Wofchuk, s., & Meis, L. (1997). The importance of human relationships in scientific productivity. DOI:10.1007/BF02457445Corpus ID: 27958066
Ghanei Rad, M. A. (2006). Interactions and communication in the scientific community. Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies(Persian).
Ghanei Rad, M. A. (2006). Status of the scientific community in the field of social sciences. Social Science Letter, 27. (Persian)
Hafeznia, M. R. (2008). Introduction to research methodology in humanities. Tehran: Samt Publications. (Persian)
Hejazi, A., & Arasteh, H. (2012). Identifying and analyzing the role of educational, research and social services components on the productivity of university faculty members (Case study of Kharazmi University faculty members). Journal of Management in Islamic University, 1(4), 686-669. (Persian)
Hejazi, Y., & Behravan, J. (2009). Investigating the Relationship between Individual and Organizational Factors with Research Productivity of Agricultural Faculty Members: Tehran Province Schools of Agriculture, Agricultural Extension and Education Sciences of Iran, 5 (1), 47-60. (Persian)
Kyvik, S. (1990). Motherhood and scientific productivity. Social studies of Science, 20(1), 149-160.
Kyvik, S., & Teigen, M. (1996). Child care, research collaboration, and gender differences in scientific productivity. Science, Technology & Human Values, 21(1), 54-71.
 Long, J. S. (1978). Productivity and Academic Position in the Scientific Career, American Sociological Review, 43(6), 889-908.
Mansoorian Ravandi, F., Ganji, M., & Nikkhah Ghamsari, N. (2019) Qualitative meta-analysis of the employment situation of graduates in Iran, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 1(45). (Persian)
Mohseni, M. (1993). Fundamentals of Sociology of Science. Tehran: Tahoori Library, first edition. (Persian)
Molaei, J., Bagheri, M., & Gholami, B. (2020). Meta-analysis of factors affecting human resource productivity in the organization. NAJA Scientific Quarterly of Human Resources, 11(61), 102-79. (Persian)
Mostakhdemin Hosseini, H. (2015). Introduction to research methodology in humanities. Monthly Labor & Society, 187, 69-55. (Persian)
Saberi, S.M., Mohammadkhani, K., & Arasteh, H. (2015). Investigating the factors affecting the productivity of university faculty members and presenting a model for its improvement (Case study, Region 8, Islamic Azad University). Research in Educational Systems, 9(29). (Persian)
Shakibaei, Z. (2015). Meta-analysis of quality of work life studies of faculty members of higher education organizations. Educational Management Innovations, 10(4), 115-99. (Persian)
Tavakol, M., & Erfanmanesh, I. (2014). Qualitative meta-analysis of scientific articles on the issue of brain drain in Iran. A Study of Social Issues in Iran, 5(1), 75-45. (Persian)
Wills, D., Ridley, G., & Mitev, H. (2013). Research productivity of accounting academics in changing and challenging times. Journal of Accounting & Organizational Change, 9(1), 4-25.
Zakersalehi, Gh., &Ghanei Rad, M. A. (2015). Systematic review and meta-analysis of Iranian research in the field of social studies of science and technology. Iranian Journal of Social Studies, 9(2), 63-29. (Persian)