شناسایی مؤلفه‌های الگوی جذب و اثرگذاری دانش‌آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های جذب و دانش‌آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران بود.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، مدیران گروه علوم تربیتی، استادان و خبرگان آموزش عالی و در بخش کمی، مدیران گروه علوم تربیتی و استادان گروه علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی ایران بوده است. در بخش کیفی، 18 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 155 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)
انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه‌های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی، 92/. است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش میکروسکوپی (تحلیل خرد) در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار MAXQDA2020 و در بخش کمی با استفاده از نرم‌افزار SPSS  و Smart PLS انجام گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که این مدل در قالب 27 مقوله اصلی و 95 متغیر شامل سیاست‌گذاری جذب و به‌کارگیری دانش‌آموختگان و طراحی چندبعدی نظام جذب به‌عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (عوامل سازمانی، عوامل فراسازمانی، آمادگی برای جذب و به‌کارگیری، شایستگی­های درون فردی، شایستگی­های شخصی و شایستگی­های کارآفرینی)؛ متغیرهای زمینه­ای (مسئولیت‌پذیری، زمینه­کاری، اسناد بالادستی)؛ شرایط مداخله­گر (فرهنگ سازمانی جذب، عدالت سازمانی جذب)؛ مقوله‌های راهبردی (نهادینه‌سازی سیستم مدیریت توانمندی‌های کارآفرینانه دانش‌آموختگان، طراحی فرایند مدیریت استعداد رفتار کارآفرینانه چندگانه و طراحی نظام تخصیص منابع) و درنهایت مقوله‌های پیامدی (اشتغال‌زایی، ارزش‌آفرینی و مزیت رقابتی چندگانه، ایجاد تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی) قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه دانشگاه مرکز ثقل کارآفرینی و فعالیت دانشجویان و دانش‌آموختگان متخصص است و در دانشگاه‌ها بهتر از هر جای دیگری می‌توان سیاست‌های جذب و اثرگذاری دانش‌آموختگان را تدوین کرد؛ بی‌توجهی به جذب و اثرگذاری آنها باعث بی‌انگیزگی دانشجویان و دانش‌آموختگان می‌شود. ازاین‌رو سزاوار است که در جذب دانش‌آموختگان بیشتر سرمایه‌گذاری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of the model of recruitment and effectiveness of higher education management graduates in the governance system of higher education in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khosravi 1
  • Mohammad Hassani 2
  • Behnaz Mohajeran 3
1 Ph.D. Candidate in Higher Education Management, Urmia University, Urmia, Iran,
2 Full Professor, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research  is to identify the components of recruitment and graduates of higher education management in the higher education governance system of Iran.
Methods: The method of the present study is mixed  of qualitative and quantitative method. The statistical population of the research in the qualitative section  included the managers of the Department of Educational Sciences, professors and experts of higher education and in the quantitative section, the managers of the Department of Educational Sciences and the professors of the Department of Educational Sciences of Iranian public universities. In the qualitative part, 18 people with targeted method and in the quantitative part, 155 people using Krejcie and Morgan table (1970) were chosen. Data collection tools in qualitative part included in-depth and unstructured interviews and in quantitative part, it was included researcher-made questionnaire with reliability coefficient, / 92. Data analysis was done in the qualitative part by using microscopic method (micro analysis) during three stages of open, central and selective coding and using MAXQDA2020 software and in the quantitative part using SPSS and Smart PLS software.
Results: The findings of the research show that this model has 27 main categories and 95 variables, including the policy of recruiting and employing graduates and the multi-dimensional design of the recruitment system as the core or main category of the model; Causal variables (organizational factors, extra-organizational factors, preparation for recruitment and employment, intrapersonal competencies, personal competencies, and entrepreneurial competencies);  contextual variables (responsibility, work  field, upstream documents); Intervening conditions (organizational culture of recruitment, organizational justice of recruitment); Strategic categories (institutionalization of graduate entrepreneurial capabilities management system, design of multiple entrepreneurial behavior talent management process and resource allocation system design) and finally consequence categories (job creation, value creation and multiple competitive advantage, quality assurance in higher education system) were placed.
Conclusion: Considering that the university is the central element of entrepreneurship and the activity of students and specialized graduates, and in universities, better than anywhere else, it is possible to formulate policies for attracting and influencing graduates; Ignoring their attraction and influence causes demotivation of students and graduates. Hence, it deserves to be invested in attracting more graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Higher education
  • recruitment and influence
  • governance system
  • entrepreneurship

References

 
Addink, H. (2019). Good Governance: Concept and Context. Oxford: Oxford University Press.
Bagheri Moghadam, N., & Ahmadi, H. (2019). Pathology of Governance in Iran's Higher Education System. Public Policy Quarterly, 4(4), 55-74. ]In Persian[.
Bakhshi, J., Yousefi SaeiAbadi, R., & Salehi, M. (2020). The Effect of Good Governance with the Development Approach of Fourth Generation Universities on the Educational Quality of Macro Medical Universities in Region One. Teb va Tazkiye Journal, 29(4). ]In Persian[.
Balzer, W. (2020). Lean Higher Education: Increasing the Value and Performance of University Processes. NewYork: Productivity Press.
Bennett, D., Knight, E., & Rowley, J. (2020). The role of hybrid learning spaces in enhancing higher education students’ employability. British Journal of Educational Technology. https://doi.org/10.1111/bjet.12931
Bodolica, V., Spraggon, M., & Badi, H. (2021). Extracurricular activities and social entrepreneurial leadership of graduating youth in universities from the Middle East. The International Journal of Management Education, 19(2), 100489.
Brundiers, K., Barth, M., Cebrián, G., Cohen, M., Diaz, L., Doucette-Remington, S., ... &  Zint, M. (2021). Key competencies in sustainability in higher education—toward an agreed-upon reference framework. Sustainability Science, 16(1), 13-29.
Craig, K & Tracy, K. (2020). Grounded Practical Theory: Investigating Communication Problems, London: Cognella Academic Publishing.
Creamer, E. (2021). Advancing Grounded Theory with Mixed Methods, London: Routledge.
Cunningham, James A., Erik E. Lehmann, Matthias Menter, and Nikolaus Seitz. )2019(. The Impact of University Focused Technology Transfer Policies on Regional Innovation and Entrepreneurship. The Journal of Technology Transfer 44(5), 1451–75.
DadashKarimi, Y., Mirsepasi, N., & Najafbeigi, R. (2018). Studying of Governance Evolution Theories in the Higher Education System and Universities to improve productivity. The Journal of Modern Thoughts in Education, 14(1), 1-26. ]In Persian[.
Darvishan, A., Taslimi, M., & Hakimzadeh, R. (2020). Designing A Model of Employability Skills for Higher Education Graduates (Case Study: SMEs In Tehran Province). Journal of higher education curriculum studies, 10(19), 7-39. ]In Persian[.
Dhar, U. (2021). Good Governance in Higher Education. The Times of India. Journal of Education, 6(4), 74-89.
Forje, L. C. (2021). Entrepreneurship education, training, employment, and sustainability, Unpublished, paper presented at the 2nd International Colloquium of ReSFUGE, from 3rd to 4th March 2021, on the theme Sustainable Development, Wellbeing and Quality of Life crossed view. Yaounde II, SOA-Cameroon Republic.
Geiger, (2021). American Higher Education since World War II: A History.‎ NewJersey: Princeton University Press.
Ghorbanpour, M., Ghahremani, M., & Abolghasemi, M. (2021). Identifying the Components of Good Governance in Iranian Higher Education System. The Journal of New Thoughts on Education, 17(1), 53-82. ]In Persian[.
Hartman, L., & Bennett, A. (2021). Employment Law for Business, NewYork: McGraw Hill.
Hussain, M. A. (2017). Implementing quality in higher education. Editorial Board, 6(5), 62
Jackson, D. (2017). Exploring the Challenges Experienced by International Students during Work-Integrated Learning in Australia. Asia Pacific Journal of Education, 37(3), 344-359.
Kazempour, E., Khalkhali, A., Nasirnateri, J., Shakibaei, Z., & Soleimanpour, J. (2020). Conceptualization of Good Governance in Iran's Public Education System by Phenomenological Approach. Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(41), 191-208. ]In Persian[.
Mahfar, M., & Shahbazi, B. (2021). How to design and compile a higher education curriculum based on employment in the field of educational sciences. Quarterly Journal of Psychological Studies and Educational Sciences, 58, 93-110. ]In Persian[.
McGunagle, D., & Zizka, L. (2020). Employability Skills for 21st Century STEM Students: The Employers’ Perspective. Higher Education, Skills & Work-Based Learning, 10(3). https://doi.org/10.1108/HESWBL-10-2019-0148
Mok, K., Wen, Z., & Dale, R. (2016). Employability and mobility in the valorisation of higher education qualifications: The experiences and reflections of Chinese students and graduates. Journal of Higher Education Policy & Management, 38(3), 264-281.
Nikbin, M., ZakerSalehi, G., & Mahouzi, R. (2017). The Model of Internationalization of Higher Education from Cultural Policy Perspective. Journal of Science & Technology Policy, 10(3), 33-43. ]In Persian[.
Okolie, U. C., Igwe, P. A., Nwosu, H. E., Eneje, B. C., & Mlanga, S. (2020). Enhancing graduate employability: Why do higher education institutions have problems with teaching generic skills? Policy Futures in Education, 18(2), 294-313.
Orr, D. (2019). Democracy Unchained: How to Rebuild Government for the People, NewYork: The New Press.
Parajuli, D., Vo, K., Salmi, J., & Tran, N. (2021). Improving the Performance of Higher Education in Vietnam, Washington: nternational Bank for Reconstruction and Development.
Parchami, D & Ashoori, Y. (2021). The Study of Social Policy in the Field of Higher Education and Employment and its Outcomes: A Case Study of Shahid Beheshti University. Social Welfare Quarterly, 20(79), 229-274. ]In Persian[.
Perry, J. (2020). Public Service and Good Governance for the Twenty-First Century, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Pinto, S., Pinto, P., Hawaldar, I. T., & Darwish, S. Z. (2020). Entrepreneurial Skills and Intention of Graduate Students for Business Start-ups: A Survey from India. International Journal of Innovation, Creativity & Change, 14(3), 951-970.
Romgens, I., Scoupe, R., & Beausaert, S. (2020). Unraveling the Concept of Employability, Bringing Together Research on Employability in Higher Education and the Workplace. Studies in Higher Education 45(12), 2588–2603.
Roshan, A., & Motevasseli, M. (2018). Designing a Stakeholder-Oriented Pattern, Based On Good Governance for Improving the Quality of the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT). Journal of Research in Educational Science, 12(41), 49-71. (In Persian).
Sharifzadeh, F. (2011). The Necessity of Recognizing the Higher Education System and Its Role in the Scientific and Social Development of the Country: A Research on the Undergraduate Course in Public Management of Universities and Higher Education Centers. Cultural Research Society Quarterly, 2(1), 79-112. ]In Persian[.
Small, L., Shacklock, K., & Marchant, T. (2018). Employability: A contemporary review for higher education stakeholders. Journal of Vocational Education & Training, 70(1), 148–166.
Steiner-Khamsi, G., & Waldow, F. (2018). PISA for scandalisation, PISA for projection: the use of international large-scale assessments in education policy making–an introduction. Globalisation, Societies & Education, 16(5), 557-565.
Succi, C., & Canovi, M. (2020). Soft skills to enhance graduate employability: comparing students and employers’ perceptions. Studies in Higher Education, 45(9), 1834-1847
Suleman, F. (2018). The employability skills of higher education graduates: insights into conceptual frameworks and methodological options. Higher Education, 76(2), 263-278.
Thelin, J. (2019). A History of American Higher Education, Maryland: ‎Johns Hopkins University Press.
Walsh, A., & Powell, P. (2018). Supporting student innovation through an engagement, employability and employment ecosystem. Higher Education, Skills and Work- based Learning, 8(1), 15–28
Yousefi, H., Alamalhoda, J., Khorsandi Taskouh, A., & ZakerSalehi, G. (2021). Path Dependence in the Formation of Higher Education Governance in Iran. Iranaian Journal of Culture in the Islamic University, 11(39), 207-230. ]In Persian[.