شناسایی مؤلفه های الگوی جذب و اثرگذاری دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف:  هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های جذب و دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران است.
روش پژوهش:  روش پژوهش حاضر  آمیخته( کیفی و کمی) است. جامعه آماری  پژوهش در بخش کیفی ، مدیران گروه  علوم تربیتی ، اساتید و خبرگان آموزش عالی و در بخش کمی، مدیران گروه علوم تربیتی و اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه های دولتی ایران بوده است. در بخش کیفی، 18 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 155 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)
انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته  با ضریب پایایی، 92/. است. برای تجزیه و تحلیل  داده ها در بخش کیفی، داده ها با استفاده از روش میکروسکوپی (تحلیل خرد ) در طی سه مرحله کد گذاری باز ، محوری و گزینشی و با کمک از نرم افزار MAXQDA2020  ودر بخش کمی با کمک از نرم افزار  SPSS  و Smart PLS استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته های تحقیق بیانگر آنست که این مدل درقالب 27مقوله اصلی و 95 متغیر شامل سیاستگذاری جذب و به‌کارگیری دانش‌آموختگان و طراحی چند بعدی نظام جذب به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (عوامل سازمانی، عوامل فراسازمانی، آمادگی برای جذب و به‌کارگیری، شایستگی­های درون فردی، شایستگی­های شخصی و شایستگی­های کارآفرینی)؛ متغیرهای زمینه­ای (مسئولیت‌پذیری ، زمینه­کاری، اسناد بالادستی)؛ شرایط مداخله­گر (فرهنگ سازمانی  جذب ، عدالت سازمانی جذب)؛ مقولات راهبردی (نهادینه‌سازی سیستم مدیریت توانمندی های کارآفرینانه دانش آموختگان، طراحی فرایند مدیریت استعداد رفتار کارآفرینانه چندگانه و طراحی نظام تخصیص منابع) و نهایتاً مقولات پیامدی (اشتغال‌زایی، ارزش آفرینی و مزیت رقابتی چندگانه، ایجاد تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی)قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: باتوجه به این که دانشگاه مرکز ثقل کارآفرینی و  فعالیت دانشجویان و دانش آموختگان متخصص است و آنان بهتر از هرکس می توانند سیاست های جذب و اثرگذاری دانش آموختگان را تدوین کنند، بی توجهی به جذب و اثرگذاری آن ها باعث بی انگیزگی دانشجویان و دانش آموختگان می شود. از این رو سزاوار است که در جذب دانش آموختگان بیشتر سرمایه گذاری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of the pattern of recruitment and effectiveness of higher education management graduates in the higher education governance system of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khosravi 1
  • Mohammad Hassani 2
  • Behnaz Mohajeran 3
1 Ph.D. Candidate in Higher Education Management, Urmia University, Urmia, Iran,
2 Full Professor, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this article is to identify the components of enrollment and graduates of higher education management in the higher education governance system in Iran.
Methods: The method of the present study is mixed (qualitative and quantitative). The statistical population of the research in the qualitative section were the managers of the Department of Educational Sciences, professors and experts of higher education and in the quantitative section, the managers of the Department of Educational Sciences and the professors of the Department of Educational Sciences of Iranian public universities. In the qualitative part, 18 people with targeted method and in the quantitative part, 155 people using Krejcie and Morgan table (1970) were chosen. Data collection tools in qualitative part, in-depth and unstructured interviews and in quantitative part, researcher-made questionnaire with reliability coefficient, / 92. To analyze the data in the qualitative part, the data were used using the microscopic method (micro analysis) during three stages of open, axial and selective coding with the help of MAXQDA2020 software and in the quantitative part with the help of SPSS and Smart PLS software.
Results: The research findings indicate that this model in the form of 27 main categories and 95 variables including policy of recruitment and employment of graduates and multidimensional design of the recruitment system as the core or main category of the model; Causal variables (organizational factors, extra-organizational factors, readiness to absorb and apply, intrapersonal competencies, personal competencies and entrepreneurial competencies); Background variables (responsibility, context, upstream documents); Intervening conditions (organizational culture of recruitment, organizational justice of recruitment); Strategic categories (institutionalization of graduates' entrepreneurial capabilities management system, design of talent management process of multiple entrepreneurial behaviors and design of resource allocation system) and finally consequential categories (job creation, value creation and multiple competitive advantage, quality assurance in higher education system) were included.
Conclusion: Given that the university is the center of gravity of entrepreneurship and the activities of specialized students and graduates, and they can formulate policies for attracting and influencing graduates better than anyone, neglecting their recruitment and influence will motivate students and graduates. Be. Therefore, it deserves more investment in attracting graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Higher education
  • recruitment and influence
  • governance system
  • entrepreneurship
Addink, H. (2019). Good Governance: Concept and Context, Oxford: Oxford University Press.
Bagheri Moghadam, N & Ahmadi, H. (2019). Pathology of Governance in Iran's Higher Education System. Public Policy Quarterly, 4 (4), 55-74. ]In Persian[.
Bakhshi, J., Yousefi SaeiAbadi, R., & Salehi, M. (2020). The Effect of Good Governance with the Development Approach of Fourth Generation Universities on the Educational Quality of Macro Medical Universities in Region One. Teb va tazkiye journal, 29(4). ]In Persian[.
Balzer, W. (2020). Lean Higher Education: Increasing the Value and Performance of University Processes, NewYork: Productivity Press.
Bennett, D., Knight, E., & Rowley, J. (2020). The role of hybrid learning spaces in enhancing higher education students’ employability. British Journal of Educational Technology.
Bodolica, V., Spraggon, M., & Badi, H. (2021). Extracurricular activities and social entrepreneurial leadership of graduating youth in universities from the Middle East. The International Journal of Management Education, 19(2), 100489.
Brundiers, K., Barth, M., Cebrián, G., Cohen, M., Diaz, L., Doucette-Remington, S., ... and  Zint, M. (2021). Key competencies in sustainability in higher education—toward an agreed-upon reference framework. Sustainability Science, 16(1), 13-29.
Craig, K & Tracy, K. (2020). Grounded Practical Theory: Investigating Communication Problems, London: Cognella Academic Publishing.
Creamer, E. (2021). Advancing Grounded Theory with Mixed Methods, London: Routledge.
Cunningham, James A., Erik E. Lehmann, Matthias Menter, and Nikolaus Seitz. )2019(. “The Impact of University Focused Technology Transfer Policies on Regional Innovation and Entrepreneurship.” The Journal of Technology Transfer 44(5): 1451–75.
Cunningham, James A., Erik E. Lehmann, Matthias Menter, and Nikolaus Seitz. )2019(. “The Impact of University Focused Technology Transfer Policies on Regional Innovation and Entrepreneurship.” The Journal of Technology Transfer 44(5): 1451–75.
DadashKarimiY., Mirsepasi, N., & Najafbeigi, R. (2018). Studying of Governance Evolution Theories in the Higher Education System and Universities to improve productivity. The Journal of Modern Thoughts in Education, 14(1), 1-26. ]In Persian[.
Darvishan, A., Taslimi, M., & Hakimzadeh, R. (2020). Designing A Model of Employability Skills for Higher Education Graduates (Case Study: SMEs In Tehran Province). Journal of higher education curriculum studies, 10(19), 7-39. ]In Persian[.
Dhar, U. (2021). Good Governance in Higher Education. The Times of India. Journal of Education, 6(4), 74-89.
Forje LC (2021). Entrepreneurship Education, Training, Employment, and Sustainability, Unpublished, paper presented at the 2nd International Colloquium of ReSFUGE, from 3rd to 4th March 2021, on the theme Sustainable Development, Wellbeing and Quality of Life crossed view. Yaounde II, SOA-Cameroon Republic.
Forje LC (2021). Entrepreneurship Education, Training, Employment, and Sustainability, Unpublished, paper presented at the 2nd International Colloquium of ReSFUGE, from 3rd to 4th March 2021, on the theme Sustainable Development, Wellbeing and Quality of Life crossed view. Yaounde II, SOA-Cameroon Republic.
Geiger, (2021). American Higher Education since World War II: A History, ‎ NewJersey: Princeton University Press.
Ghorbanpour, M., Ghahremani, M., & Abolghasemi, M. (2021). Identifying the Components of Good Governance in Iranian Higher Education System. The Journal of New Thoughts on Education, 17(1), 53-82. ]In Persian[.
Hartman, L & Bennett, A. (2021). Employment Law for Business, NewYork: McGraw Hill.
Hussain, M. A. (2017). IMPLEMENTING QUALITY IN HIGHER EDUCATION. Editorial Board, 6(5), 62
Jackson, D. (2017). Exploring the Challenges Experienced by International Students during Work-Integrated Learning in Australia. Asia Pacific Journal of Education, 37(3), 344-359.
Kazempour, E., Khalkhali, A., Nasirnateri, J., Shakibaei, Z., & Soleimanpour, J. (2020). Conceptualization of Good Governance in Iran's Public Education System by Phenomenological Approach. Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(41), 191-208. ]In Persian[.
Mahfar, M & Shahbazi, B. (2021). How to design and compile a higher education curriculum based on employment in the field of educational sciences. Quarterly Journal of Psychological Studies and Educational Sciences, (58): 93-110. ]In Persian[.
Mok, K., Wen, Z & Dale, R. (2016). Employability and mobility in the valorisation of higher education qualifications: The experiences and reflections of Chinese students and graduates. Journal of Higher Education Policy and Management, 38(3), 264-281.
Nikbin, M., ZakerSalehi, G., & Mahouzi, R. (2017). The Model of Internationalization of Higher Education from Cultural Policy Perspective. Journal of Science and Technology Policy, 10(3), 33-43. ]In Persian[.
Okolie, U. C., Igwe, P. A., Nwosu, H. E., Eneje, B. C., & Mlanga, S. (2020). Enhancing graduate employability: Why do higher education institutions have problems with teaching generic skills? Policy Futures in Education, 18(2), 294-313.
Orr, D. (2019). Democracy Unchained: How to Rebuild Government for the People, NewYork: The New Press.
Parajuli, D., Vo, K., Salmi, J., & Tran, N. (2021). Improving the Performance of Higher Education in Vietnam, Washington: nternational Bank for Reconstruction and Development.
Parchami, D & Ashoori, Y. (2021). The Study of Social Policy in the Field of Higher Education and Employment and its Outcomes: A Case Study of Shahid Beheshti University. Social Welfare Quarterly, 20(79):229-274. ]In Persian[.
Perry, J. (2020). Public Service and Good Governance for the Twenty-First Century, ‎ Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Pinto, S., Pinto, P., Hawaldar, I. T., & Darwish, S. Z. (2020). Entrepreneurial Skills and Intention of Graduate Students for Business Start-ups: A Survey from India. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 14(3), 951-970.
Romgens, I., R. Scoupe, and S. Beausaert. 2020. “Unraveling the Concept of Employability, Bringing Together Research on Employability in Higher Education and the Workplace.” Studies in Higher Education 45 (12): 2588–2603.
Roshan, A & Motevasseli, M. (2018). Designing a Stakeholder-Oriented Pattern, Based On Good Governance for Improving the Quality of the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT). Journal of Research in Educational Science, 12(41), 49-71. (In Persian).
Sharifzadeh, F. (2011). The Necessity of Recognizing the Higher Education System and Its Role in the Scientific and Social Development of the Country: A Research on the Undergraduate Course in Public Management of Universities and Higher Education Centers. Cultural Research Society Quarterly, 2(1): 79-112. ]In Persian[.
Small, L., Shacklock, K., & Marchant, T. (2018). Employability: A contemporary review for higher education stakeholders. Journal of Vocational Education & Training, 70(1), 148–166.
Steiner-Khamsi, G., & Waldow, F. (2018). PISA for scandalisation, PISA for projection: the use of international large-scale assessments in education policy making–an introduction. Globalisation, Societies and Education, 16(5), 557-565.
Steiner-Khamsi, G., & Waldow, F. (2018). PISA for scandalisation, PISA for projection: the use of international large-scale assessments in education policy making–an introduction. Globalisation, Societies and Education, 16(5), 557-565.
Succi, C., & Canovi, M. (2020). Soft skills to enhance graduate employability: comparing students and employers’ perceptions. Studies in Higher Education, 45(9), 1834-1847
Suleman, F. (2018). The employability skills of higher education graduates: insights into conceptual frameworks and methodological options. Higher Education, 76(2), 263-278.
Thelin, J. (2019). A History of American Higher Education, Maryland: ‎Johns Hopkins University Press.
Walsh, A., & Powell, P. (2018). Supporting student innovation through an engagement, employability and employment ecosystem. Higher Education, Skills and Work- based Learning, 8(1), 15–28
Yousefi, H., Alamalhoda, J., Khorsandi Taskouh, A., & ZakerSalehi, G. (2021). Path Dependence in the Formation of Higher Education Governance in Iran. Iranaian Journal of Culture in the Islamic University, 11(39), 207-230. ]In Persian[.