ارائه مدل نوآوری در دانشگاه بر اساس فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد گرمسار

2 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

3 استاد گروه مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه سمنان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل نوآوری در دانشگاه سمنان بر اساس فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش است. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل همه کارکنان غیر هیئت ‌علمی شاغل در دانشگاه سمنان (466 نفر) است که با استفاده از جدول مورگان (210 نفر) به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه­های استاندارد، فرهنگ یادگیری مارسیک و واتکینز (2003)؛ پرسشنامۀ مدیریت دانش نوناکو (1995) و پرسشنامۀ نوآوری سازمانی چوپانی و همکاران (1391) بود. میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ به ترتیب، برای فرهنگ یادگیری (80/0)، مدیریت دانش (85/0) و نوآوری سازمانی (89/0) به دست آمد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که میان متغیرهای پژوهش رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین آزمون فرضیه­های پژوهش نشان داد، فرهنگ یادگیری به میزان (80/0) بر نوآوری سازمانی و به میزان (50/0) بر مدیریت دانش اثر مثبت و مستقیم دارد. همچنین مدیریت دانش نیز به میزان (26/0) بر نوآوری، اثر مثبت و مستقیم دارد؛ در ضمن، فرهنگ یادگیری به میزان (13/0) بر نوآوری سازمانی، اثر مثبت و غیرمستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation Model of Innovation at the University, Based on Culture of Learning and Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Najmeh Khoddam Abbasi 1
  • Reza Shahryaripour 2
  • Aliakbar Aminbeidokhti 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract: The present study aims at presenting a model of innovation at Semnan University, based on culture of learning and knowledge management. The research method was descriptive-correlational analysis based on Structural Equation Modeling (SEM). The study population included all non-faculty employees in Semnan University (466 people). Using Morgan, 210 people were selected randomly. Measuring tools were Standard Questionnaire, learning culture, Marsick and Watkins (2003), knowledge management questionnaire, Nonaka (1995), as well as questionnaires, organizational innovation, Chopani et al (1391). The reliability, with Cornbrach alpha, respectively were for the culture of learning (80/0), knowledge management (85/0) and organizational innovation (89/0). The results of the implementation of Pearson correlation showed that there is a significant relationship among the variables. Also hypothesis testing showed learning culture to amount (80/0) on organizational innovation, and to amount (50/0) on knowledge management positive and direct effect and also knowledge management as well as the amount (26/0) on innovation positive and direct effect. In the meantime learning culture to amount (13/0) on organizational innovation  has a positive and indirect effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture of learning
  • Innovation
  • knowledge management
  • Semnan University
منابع
آبداری، طاهره و قربانی، هدی (1392). چشم‌انداز سیستم مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی. مجلۀ بینش (بیمه، نوآوری، شکوفایی)، 45.
آدینه قهرمانی، علی؛ هاشم‌پور، لیلا و عطاپور، هاشم (1390). مطالعه وضعیت زیرساخت‌های مدیریت دانش در دانشگاه تبریز از دیدگاه اعضای هیئت علمی. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 45 (57)، 63 – 85.
ابراهیمی قوام‌آبادی، صغرا (1390). مدیریت دانش چالشی نو در نهادینه ساختن نوآوری پلیس. توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 6 ()،159 – 187.
الیکانی، حامد و فکری، رکسانا (1393). ارائه مدل نوآوری با رویکرد مدیریت دانش در صنایع خودروسازی ایران. کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران، مؤسسه مدیران ایده‌پرداز پایتخت.
ایرجی نقندر، رامین؛ هادوی، فریده و تندنویس، فریدون (1394). تعیین مدل معادلات ساختاری مدیریت دانش با نوآوری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی. مدیریت ورزش، 7 (3)، 403 – 419.
براری، رضا و جمشیدی، لاله (1394). بررسی نقش مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه مازندران. پژوهش­هایرهبریومدیریتآموزشی، 1 (3)، 117 – 138.
بهرامی، سوسن، حاجی‌پور، سعید؛ آقاحسینی، تقی و بختیار نصرآبادی، حسنعلی (1390). تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری فنی در دانشگاه­های دولتی استان اصفهان. پژوهشنامه مدیریت تحول، 3 (6).
بهرامی، سوسن؛ رجایی‌پور، سعید؛ آقاحسینی، تقی؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی و یارمحمدیان، محمدحسین (1390). تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 61، 27 -50.
ترابی، ماشاءالله و گودرزی، مریم (1388). شرکت‌های مادر دانشی نوآوری‌محور، تحول در علوم پزشکی و رشد اقتصادی. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 12 (3)، 10 – 17.
توکلی، ز. (1388). بررسی رابطۀ بین فرهنگ‌سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
جدیدی، مهرداد؛ عالم‌زاده، مهرداد؛ محمدی پیراسته، محمدباقر؛ حسینی پاک، سیدعلیمراد و میرزایی، حبیب (1392). تبیین رابطه بین مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در شعب بانک­های منتخب در استان لرستان. پژوهش­های پولی-بانکی، 6 (15)، 97 -114.
جمشیدی، لاله؛ امین بیدختی، علی‌اکبر و هدایتی، آتنا (1393). تأثیر فرهنگ یادگیری بر میزان نوآوری سازمان با میانجی­گری مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی بابل. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان.
چوپانی، حیدر؛ زارع خلیلی، مجتبی؛ قاسمی، عقیل و غلام‌زاده، حجت (1391). بررسی رابطه بین سرمایۀ فکری با نوآوری سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2 (1)، 27 -58.
حقیقی کفاش، مهدی؛ دهدشتی ­شاهرخ؛ زهره و غریبی، حسن (1393). رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری: نقش میانجی­گری رضایت شغلی. مدیریتفردا، 38، 41 – 54.
دلیرپور، مصطفی و یعقوبی، سعید (1392). ارائه مدلی برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری، دهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
رضائی جندانی، محبوبه؛ هویدا، رضا و سماواتیان، حسین (1394). مفهوم توانمندسازی روان‌شناختی و رابطه آن با سرمایه روان‌شناختی معلمان. رویکردهای نوین آموزشی، 10 (1)، 67 – 82ز
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1390). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
صلواتی سرچشمه، بهرام و مداح، معصومه (1387). کاربرد مدل ARC در گزارش‌دهی سرمایه‌های دانشی مؤسسات دانش‌بنیان، رشد فناوری، 15، 41 – 47.
عباسپور، م. (1391). ارتباط مؤلفه‌های یادگیری سازمانی با سطح نوآوری در صنعت بیمه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
علی‌احمدی، علیرضا؛ اخوان، پیمان و باقری، مرضیه (1393). بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران). مدیریت فردا، 13 (38)، 5 -22.
قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ نوربخش، مهدی و منصوریان، احسان (1390). عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان­های عمومی. مطالعات مدیریت انتظامی، 6 (3)، 470 – 486.
قلتاش، عباس؛ صالحی، مسلم؛ جاودانی، مریم و سینا، حمید (1390). رابطه فرهنگ ‌سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد اسلامی. اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، 7 (1)، 69 – 86.
کنجکاو منفرد، امیررضا و اردکانی، سعید (1393). تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در نهادهای آموزش عالی و بررسی رابطه آن با نوآوری. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 5 (1)، 103 – 120.
گرایلی‌نژاد، رزا (1390). بررسی رابطۀ میان یادگیری سازمانی و ابعاد نوآوری در صنایع غذایی استان مازندران، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران.
محمد­زاده، عباس (1380). طراحی سازمان نوآور. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، 86.
محمدی، یوسف؛ محبی، علی و محمدی، یحیی (1392). الگوی به‌کارگیری قابلیت‌های مدیریت دانش در دانش­آفرینی و نوآوری­های پلیسی. فصلنامه آموزش در علوم انتظامی، 1 (1)، 1 -22.
نصراللهی، زهرا؛ طاهری دمنه، محسن و دامکی، علی‌محمد (1388). نقش خلاقیت و نوآوری در رشد اقتصادی، دهمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران، تهران.
یوسفی، احسان؛ فیضی، جعفرصادق و سلیمانی، محمد (1391). بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 (3)‘ 27 – 58