تأثیر نگرش به کسب و کار بر گرایش به رفتار کارآفرینانه در دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مطالعه موردی: دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری کارآفرینی مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر نگرش به کسب و کار بر گرایش به رفتار کارآفرینانه در دانشجویان رشته‌های کشاورزی است. جامعه آماری تحقیق را همه دانشجویان ورودی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1395 (337 دانشجو) تشکیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند. پس از توزیع پرسشنامه‌ها 271 عدد از پرسشنامه‌ها بازگشت داده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (844/0) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS20 استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معنی‌داری بین نگرش به کسب و کار و گرایش به رفتار کارآفرینانه وجود دارد. گرایش به رفتار کارآفرینانه در 38 درصد دانشجویان مورد مطالعه در سطح خوب و در 98/16 درصد آنها در حد ضعیف است. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان می‌دهد که متغیرهای نیت کارآفرینانه، حمایت محیطی، رقابت‌پذیری و نگرش به تغییر، 2/24 درصد از تغییرات گرایش به رفتار کارآفرینانه را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Business Attitude on Agricultural Students’ Entrepreneurial Behavior Disposition(Case Study: Incoming Students of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University)

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Mardanshahi
چکیده [English]

Abstract: The present research aimed at investigating the effect of business attitude on agricultural students’ entrepreneurial behavior willingness. Population present research included all incoming students of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University in 1395 (337 students), who were selected by Census method. After distributing the questionnaires, 271 of those questionnaires were returned. The instrument used, was a questionnaire. The questionnaire validity was confirmed by a panel of experts and also its reliability was reported 0/844 (the Cronbach's alpha). In order to analyze the data, SPSS20 software was used. The results showed that there was a relationship between business attitude and entrepreneurial behavior willingness. The entrepreneurial behavior willingness in 38% of students was at good level and the entrepreneurial behavior willingness in 16.98% of them was at weak level. The multiple regressions showed that entrepreneurial intentions, environmental protection, attitude to change and competitiveness can estimate 24.2% of variation of entrepreneurial behavior willingness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitudes
  • Entrepreneurship
  • Entrepreneurial behavior
  • Business
احمدی، فریدون؛ شافعی، رضا و مفاخری‌نیا، فرانک (1391). بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان. توسعه کارآفرینی، 4 (15، 145-163.
بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث؛ دل‌انگیزان، سهراب و حسینی لرگانی، سیده مریم (1389). تأثیر آموزش بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدل‌سازی ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 16 (3، 85-105.
جهرمی شایان؛ امین، احمدی؛ عباداله و محمدی، حمیدرضا (1390). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی.فصلنامهعلمی وپژوهشیجامعه‌شناسیزنان. 2 (1، 99-120.
حسین‎پور، ابوطالب و رضایی، مسعود (1389). بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی. توسعةکارآفرینی، 3 (10، 135-153.
حسین‌پور، داوود و عبداللهی، محمد (1394). تأثیر سرمایه انسانی بر بروز رفتار کارآفرینانه. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 24 (78، 109-126.
خرسندی یامچی، اکبر؛ عارفی، محبوبه؛ بیات، نبی‌اله؛ سلیمانی مطلق، خدایار و روشنی علی بنه‌سی، حسن (1394). ارزیابی دانش، توانش، نگرش و خلاقیت کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های اصفهان و زنجان). نامه آموزش عالی، 8 (29، 59-83.
سعیدی مهرآباد، محمد و مهتدی، محمدمهدی (1387). تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی: آموزش‌های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی). توسعهکارآفرینی، 1 (2، 57-73.
صیف، محمدحسن و فتحی، رضا (1394). ارائه الگوی روابط علی سرمایه و هنجارهای اجتماعی، خودکارآمدی کارآفرینانه و تمایلات کارآفرینانه دانشگاهی نقش واسطه‌ای نگرش کارآفرینانه و کنترل رفتار ادراک شده. نامه آموزش عالی، دوره جدید، 8 (31)، 31 -45.
طغرایی، محمدتقی؛ شریفی، سعید و دارابیان، سنیه (1395). بررسی رابطه تعهد سازمانی با گرایش کارآفرینانه در سازمان‌های فرهنگی-هنری استان اصفهان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 6 (1، 163-187.
طیبی، سید کمیل و فخری، مریم (1389). آثار جهانی شدن و تجارت بین‌الملل بر توسعه کارآفرینی. توسعه کارآفرینی، 3 (9، 37-55.
کاظمی، رضا محمد؛ حسینی‌نیا، غلامحسین و زرندی، سعید رمضان (1392). تأثیر نگرش کارآفرینانه بر عملکرد مدیران ورزشی ( مورد مطالعه: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران). توسعه کارآفرینی، 6 (1، 67-85.
کاظمی، رضا محمد؛ میرزائی، فهیمه و زیویار، فرزاد (1393). عوامل اثرگذار بر نگرش کارآفرینانه ورزشکاران دانش‌آموز ( مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران). مطالعات مدیریت ورزشی، 6 (25، 145- 158.
کریمی، سعید؛ بیمنز، هارم؛ چیذری، محمد و مولدر، مارتین (1390). بررسی تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. توسعةکارآفرینی، 5 (3، 105- 124.
کریمی، سعید (1394). بررسی آثار مستقیم، غیر مستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. توسعه کارآفرینی، 8 (2، 371-390.
مردانشاهی، محمدمهدی (1392). بررسی سطح خلاقیت و ریسک‌پذیری دانشجویان رشته‌های کشاورزی. فصلنامه علمی و پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3 (3، 1-121.
مردانشاهی، محمدمهدی؛ تاجیک اسماعیلی، عزیزالله؛ مبارکی، محمدحسن (1393). بررسی استعداد کارآفرینی در دانشجویان ورودی و خروجی دانشگاه‌های دولتی )مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی مازندران(. توسعهکارآفرینی، 7 (4)، 755 – 771.
مقیمی، محمد و رمضان، مجید (1390). پژوهشنامه مدیریت، جلد دوازدهم، تهران: انتشارات راه دانش.
وکیلی، یوسف؛ الوانی، سید مهدی و محمدی الیاسی، قنبر (1393). تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی. توسعه کارآفرینی، 7 (2)، 191-210.