بررسی موانع دانش‌آفرینی در آموزش عالی از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی موانع دانش‌آفرینی از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان است. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری، همه اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، شامل 500 نفر بوده است و تعداد نمونه 200 نفر به‌صورت نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم و به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه (محقق‌ساخته) است. روایی محتوایی آن از سوی استادان مدیریت دانشگاه اصفهان تأیید شد. در این پژوهش برای مشخص کردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 90/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری spss19 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج نشان داده است؛ 1-میزان موانع فردی، بالاتر از سطح متوسط است. 2- میزان موانع سازمانی، بالاتر از سطح متوسط است.3- میزان موانع فنی، بالاتر از سطح متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Teachers' Attitudes toward Barriers to Knowledge Creation in Higher Education

نویسنده [English]

  • Leila Moghtadaei
چکیده [English]

Abstract: The purpose of the present research was to investigate the teachers' attitudes toward barriers of knowledge creation in higher education in Isfahan University. The current research was an applied research and its method was descriptive-survey. The population included all 500 faculty members of Isfahan University from which, 200 persons were selected through stratified random sampling. Questionnaire (designed by the researcher) was used as data collection tool. Moreover, the content validity of questionnaire was confirmed by the professors of management of Isfahan University and the reliability of the questionnaire was estimated as 0.90 using Coronbach`s Alpha method. Data was analyzed using Spss19 at two levels of descriptive and inferential statistics.  The results suggested that 1- the degree of barriers at personal level was higher than the average, 2- level of organizational barriers was higher than average, 3- level of of technical barriers was higher than the average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge creation
  • Personal barriers
  • Organizational barriers
  • Technical barriers
آذری، مهرداد (1380). مدیریت دانش؛ عملکردها و چالش‌ها، تدبیر. 114، 46 – 49.
اخوان، پیمان؛ جودی، الهام (1391).گام‌هایعملیاتیمدیریتدانش: نقشه‌های دانش. تهران: انتشارات آتی‌نگر.
تاجمیر ریاحی، حامد و اسمعیلی، سلمان (1391).شناسایی و رتبه‌بندی موانع و عوامل تسهیل‌کننده مدیریت دانش در دانشکده‌های حسابداری و مالی (رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی).فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3، 129.
جعفری مقدم، سعید (1385). مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش. تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
رادینگ، آلن (1386). مدیریت دانش: موفقیت در اقتصاد جهانی مبتنی بر اطلاعات؛ ترجمه محمدحسین لطیفی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
رضائیان فردویی، صدیقه و قاضی‌نوری، سید سپهر (1389). مدل‌یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش، فصلنامهسیاستعلموفناوری، 3 (2)، 65 – 80.
رنجبرفرد، مینا؛ اقدسی، محمد؛ البدوی، امیر و حسن‌زاده، محمد (1392).شناسایی موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب‎وکار. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 14، 61-88.
زنجیره‌چی، سیدمحمود و ربانی، مژده (1386). رویکردی به دانش‌آفرینی. ماهنامه تدبیر، 17 (175).
سالاری، نسیبه؛ پورسراجیان، داریوش؛ اولیا، محمدصالح و شکوهی، شهرام (1390).تعیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارک‌های علم و فناوری. رشد فناوری، 7 (27)، 3-9.
سیادت، علی؛ هویدا، رضا؛ عباس‌زاده، محمد و مقتدایی، لیلا (1389).سنجش میزان دانش‌آفرینی به‌عنوان حلقه مفقوده توسعه سازمانی.فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 3، 73-95.
شریفی، مهنوش؛ رضوانفر، احمد؛ حسینی، سیدمحمود و موحدی، سیدحمید (1395). تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی: واکاوی بازدارنده‌ها. نامه آموزش عالی، 9 (33)، 105-132.
عباس‌زاده، محمد و مقتدایی، لیلا (1394). بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر دانش‌آفرینی. مجله جامعه‌شناسی ایران، 10 (1)، 3-28.
عدلی، فریبا (1387). بررسی زمینه فرایند دانش‌آفرینی در نظام آموزش عالی به‌منظور ارائه مدل مناسب. دانشور رفتار، 15 (30)، 71-84.
مارکوارت، مایکل جی. (1385). ایجاد سازمان یادگیرنده: توسعه عناصر 5گانه برای یادگیری سازمانی؛ ترجمه محمدرضا زالی. تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
محمدی فاتح، اصغر؛ امیری، ایوب؛ شرفی‌نژاد، نورالدین و نظری، مرتضی (1393). شناسایی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع) یک پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی. فصلنامه مدیریت نظامی، 56، 114-142.
مرادیان، پیام (1389). روابط اجتماعی و نقش آنها در کاربرد سیستم‌های مدیریت دانش، اولین کنفرانس مدیریت، نوآوری و کارآفرینی.
مهرعلیزاده، یدالله و عبدی محمدرضا (1388). نظام مدیریت دانش. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
ندیرخانلو، سمیرا (1387). تدوینالگویانتقالتجاریدانشوالزاماتکارآفرینی دانشگاهی (بر اساس مقایسه روش‌های پنجدانشگاهمعتبرجهان‌). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
واعظی، رضا و مسلمی، طیبه (1388). شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش. مدیریت توسعه و تحول، 1 (1)، 7-19.