بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بودند (223N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (80n=). روش نمونه‌‌گیری طبقه‌ای تصادفی بود. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن را جمعی از استادان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید کردند. پایایی بخش سنجش سواد اطلاعاتی پرسشنامه، توسط سیامک و داور پناه (1388) تأیید شده است. نتایج نشان داد که سواد اطلاعاتی همه دانشجویان با میانگین 59/7 و انحراف معیار 41/2 در سطح متوسط است. بیشترین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان در حیطه دسترسی مؤثر و کارا به اطلاعات مورد نیاز و کمترین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان در حیطه آگاهی از موارد حقوقی و قضایی به دسترسی و استفاده از اطلاعات مربوط بود. فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان نیز با سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان رابطه مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Information Literacy of Agriculture Graduate Students in University of Zanjan

نویسندگان [English]

  • Parisa Najafloo 1
  • Jafar Yaghoobi 2
  • Nafise Salahi Moghadam 1
1
2
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was to assess the information literacy among agricultural graduate students in University of Zanjan. Research design was descriptive- correlation and survey method used. Agricultural graduate in University of Zanjan formed the statistical population of study) N =223). The sample size was determined by using Cochran formula (n =80). Samples were selected through stratified random sampling method. Research instrument was a questionnaire. Face and content validity of the questionnaire revised and confirmed by a panel of experts. Results showed information literacy of students with an average of 7.59 and standard deviation of 2.03 was moderate. The highest level of information literacy of students was in the area of effective and access to information need. The lowest literacy level was students' knowledge of the legal and judicial areas related to access and uses the information. Based on the correlation results, there was positive and significant relationships between student’s research situations with their information literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking
  • Information literacy
  • ACRL standard
  • Zanjan University
بختیارزاده، اصغر (1381). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
بیگدلی، زاهد و ممتازان، محبوبه (1390). مقایسه سواد اطلاعاتی دانشجویان واحد بین‌الملل با دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز- شاخه آبادان. مجله مدیریت اطلاعات سلامت، 4، 524- 537.
پندپذیر، معصومه و چشمه‌سهرابی، مظفر (1389). بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بر اساس شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکوتیز. تحقیقات اطلاع‌رسانی کتابخانه عمومی، 16، 115-137.
حبیبی، حمداله و خدایاری شوطی، سعید (1394). ارتباط سواد اطلاعاتی و دسترسی به امکانات با نگرش به یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 75، 1-8.
خسروی، مریم (1388). بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. فصلنامه کتاب، 77، 159-174.
سیامک، مرضیه و داورپناه، محمدرضا (1388). ساخت و اعتبار‌یابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 45، 119 – 146.
سیدقطبی، مهدی و نیک‌زمان، امیر (1387). مروری بر متون سواد اطلاعاتی در ایران (86-1383) و جهان (6-2005). مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 10 (3). قابل دسترسی در:
علیرمضانی، حمیده؛ برهانی، فریبا و اخوتی، مریم (1394). تجربه دانشجویان پرستاری از کسب سواد اطلاعاتی اینترنتی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 13، 22-34.
علی‌نژاد، مهرانگیز؛ سرمدی، محمدرضا؛ زندی، بهمن و شبیری، محمد (1390). سطح سواد اطلاعاتی و نقش آن در فرایند آموزش یادگیری الکترونیکی دانشجویان. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17، 337-371.
کشاورزی، محسن؛ فرج‌اللهی، مهران؛ سرمدی، محمدرضا و زندی، بهمن (1394). سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان یک نظام آموزش از دور؛ مطالعه موردی. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 32، 231-237.
گلی، سعیده (1392). تحلیل رفتار اطلاع‌یابی کارشناسان جهاد کشاورزی استان زنجان و عامل مرتبط با آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه زنجان. دانشکده کشاورزی.
محبوب، سیامک و حسن‌زاده، محمد (1387). بیان نیاز اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعاتی. 89، 90-111.
مختارپور، رضا (1387). برگزاری کارگاه‌های آموزش سواد اطلاعاتی در کتابخانه‌های آموزشگاهی: ضرورت، اصول و روش‌ها. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 25، 745-755.
محمدی، فرناز؛ شاکری، صدیقه و اکبری داریان، سعیده (1390). سنجش سواد اطلاعاتی مراجعه‌کنندگان سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ACRL. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2، 85-96.
محمودی، علیرضا و یاری فیروزآباد، حسین (1391). بررسی و تعیین سطح سواد اطلاعاتی گروه‌های تحصیلی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 5 (18)، 109-127.
منتظر، غلامعلی؛ صالح، فرزین و فتحیان، محمد (1386). طراحی مدل توسعه سواد اطلاعاتی در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 44، 109-131.
یاری، شیوا (1390). مروری بر متون سواد اطلاعاتی در ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی بهار، 14، 183-216.
 
American Association of School Libraries (AASL) (2003). Information power: building partnerships for learning. Available at: www.ala.Org/aaslTemplate.Cfm? Section= Information Power&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=19937.
Association of College and Research Libraries (ACRL) (2003) Information literacy competency standards for higher education. Chicago: American Library Association.
Flaspohler, Molly R. (2003). Information literacy program assessment: One small collage takes the big plunge. Reference Service Review, 31(2), 129-140.
Head, A. J. & Eisenbery, M. B. (2011). How college student use the web to the conduct everyday life research. Peer- Reviewed- Journal on the internet, 16 (4). Retrieved December 16, 2013 from: www.journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article /view/3484/2857/.
Kinengyere, Alison Annet (2007). The effect of information literacy on the utilization of electronic information resources in selected academic and research institutions in Uganda. The Electronic library, 25 (3), 328-341.
Kingsley, K. V. & Kingsley, K. A. (2009). Case study for teaching information literacy skills. BMC Med Educ, 9, 7.
Patterson, A. (2009). A need analysis for information literacy provision for research: a case study in university college Dublin. Journal of Information Literacy, 3 (1), 5-18, Retrieved October 13, [on-line] Available: form http://ojs.Iboro.ac.uk/ojs
Seamans, Nancy H. (2011). Information literacy: A study of freshman perceptions, with recommendations. Dissertation submitted to the Faculty of Virginia Polytechnic Institute and State University.
Secker, Jane & Macrae-Gibson, Rovena (2011). Evaluating M1512: information literacy course for PhD students. Library Review, 60 (2), 96-107.