سیاست‌ها و محورهای راهبردی برنامه‌های توسعه دانشگاهی در دانشگاه‌های منتخب دنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

 این تحقیق با همودف کاوش و شناسایی سیاست‌ها و محورهای راهبردی تعدادی از دانشگاه‌های جهان انجام گرفته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و روش کیفی (فن پژوهشی تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی برنامه‌های راهبردی) و نمونه مورد بررسی شامل 14 دانشگاه در10 کشور بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح خرد (سازمان دانشگاه) مبنا قرار گرفت. در این راستا، مقوله‌های مفهومی و محورهای اصلی هر یک از این سطوح، استخراج و در جدول‌هایی به تفکیک کشورها و دانشگاه‌های منتخب درج شد. نتایج نشان داد محورها و مقوله‌های مورد تأکید عبارت‌اند از: تحول در آموزش دانشگاهی، پژوهش، مدیریت برنامه‌های توسعه‌ای، نقش دولت، تضمین کیفیت خدمات اجتماعی و تخصصی و نوع تعاملات و پاسخگویی با محیط بیرونی و درونی، همکاری‌های بین‌المللی در آموزش و پژوهش، گفتگوی بین فرهنگ‌ها، اقتصاد جهانی، حرکت در راستای دانشگاهی جهانی با توجه به شرایط زمینه‌ای. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Policies and Foundations of Academic Development Plans in the Selected Universities across the World

نویسنده [English]

  • Eisa Samari
چکیده [English]

Abstract: This research aimed at exploring and identifying the strategic policies and foundations of a number of selected universities across the world. This descriptive-analytical study made use of the qualitative method (e.g. content analysis and documentary analysis of strategic plans) in order to investigate a sample of 14 universities in 10 countries. The information analysis was conducted on micro level (organization of the university). In this regard, fundamental foundations and the conceptual categories of each level were extracted and, then, they were presented into separated tables in terms of the selected countries and universities. The results of the analysis indicated that the fundamental foundations and categories were as follows: the evolution of academic education, research, management of development plans, the role of the government, the quality assurance of social and specialized services, the type of interaction and accountability towards external and internal environments, international cooperation in educational and research domains, intercultural dialogue, global economy and processing towards global universities with respect to contextual conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Policy
  • strategic orientations
  • development plan
  • academic development
ایکاف، راسل (1384) برنامه‌ریزی تعاملی؛ ترجمه سهراب خلیلی شورینی. تهران: نشر مرکز.
باردن، لورنس (1977). تحلیل محتوا؛ ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی‌دوزی سرخابی (1375). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ثمری، عیسی (1394).مبانی نظری توسعه آموزش عالی و سیستم دانشگاه. تهران: انتشارات آفاق کلام.
 ثمری، عیسی؛ یمنی‌دوزی سرخابی، محمد؛ صالحی عمران، ابراهیم و گرائی‌نژاد، غلامرضا (1392). بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرایند توسعه دانشگاهی در دانشگاه‌های دولتی ایران، مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 3 (4)، 67 – 100.
 خنیفر، حسین (1383). تحول در نظام آموزش عالی و خاستگاه‌های آن (با رویکرد به ابعاد مدیریتی).کنگره علوم انسانی.
راولی، دانیل جیمز؛ لوهان، هرمن دی. و دولنس، مایکل جی. (1382). تغییر راهبردی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی؛ ترجمه حمیدرضا آراسته (1382). تهران: انتشارت دانشگاه امام حسین (ع).
سانیال، بیکاس سی. (1995). نوآوری در مدیریت دانشگاهی؛ ترجمه ویدا امیری و عبدالرحیم نوه‌ابراهیم (1379). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
فراستخواه، مقصود (1389). دانشگاه و آموزش عالی. تهران: نشر نی.
کاستلز، امانوئل و انیس، مارتین (2002).گفتگوهایی با مانوئل کاستلز؛ ترجمه حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی (1384). تهران: نشر نی.
کریپندورف، کلوس (1390).تحلیل محتوا مبانی روش‌شناسی؛ ترجمه هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
 گال، مردیت، بورگ والتر و گال، جویس (1386). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی (جلد اول)؛ ترجمه احمدرضا نصر اصفهانی و دیگران. تهران: انتشارات سمت.
مهدی، رضا (1392). آینده‌شناسی آموزش عالی، راهبردها و پیامدهای سازگاری دانشگاه با محیط و جامعه، فرایند مدیریت و توسعه، 28 (1)، 31 – 54.
مهرعلیزاده، یداله و صالحی عمران، ابراهیم (1383). آیا اصلاحات آموزش عالی ایران در جهت تحولات جهانی شدن است؟ مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار، جلد دوم، 159- 178.
یمنی‌دوزی سرخابی، محمد (1395). برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی، مفاهیم، تجارب و نظریه‌ها. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
یمنی‌دوزی سرخابی، محمد ‌(1388). دانشگاه سازگارشونده.مجموعه مقالات رویکردها و چشم‌اندازهای نو در آموزش عالی. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 یمنی‌دوزی سرخابی، محمد (1388). بررسی وضعیت برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه‌های دولتی در ایران، مجله آموزش عالی ایران، 1 (4)، 1 – 19.
یمنی‌دوزی سرخابی، محمد و ثمری، عیسی (1389). تصـویر دانشجویان از دانشـگاه پیام نور و کارکردهای آن (مورد: دانشگاه پیـام نور مرکز تهران).مجله آموزش عالی ایران،3 (3)، 1 – 37.
 
Altbach, P. G. (1998). Comparative higher education: Knowledge, the university and development. Hong Kong: Comparative Education Research Centre - The University of Hong Kong.
Clark, B. R. (1995). Leadership and Innovation in Universities: From Theory to Practice. Tertiary Education and Management, 1 (1), 7–11.
Ergun, M. (2012). Changes in the Ottoman education system- from madrasah to mekteb. http://www.egitim.aku.edu.tr/ergun3.htm (last accessed on Sept. 20, 2012).
Freeman, Richard B. (2009). What Does Global Expansion of Higher Education Mean for the United States?
Geuna, Aldo (1996). European Universities: An Interpretive History.
Limburg: University of Limburg.
Hussin, Sufean & Asimiran, Soaib (2010). University governance and developmentalautonomy.
Koç, Muammer (2012). Awqaf (Foundation) Universities in Turkey: Past, Present, and Future3rd International Conference on Islam and Higher Education, Kuantan, Malaysia; October 1-2, 2012.
Lennert, Florian (2008). International Perspective on University Development, http://www.optimus.fr/dl/2008/02/international-pespective-on-development-models.pdf
Michigan University (2017). Strategic planning at Michigan State .https://opb.msu.edu/functions/planning/index.html
Mizikaci, F. (2006). A Systems Approach to Program Evaluation Model.
www.massey.ac.nz/ The Road to 2020
Nunn, A. (2001). An Impact Assessment for Higher Education in the UK Retrieved, pp. 37 – 53
OECD (2009). Higher Education in Cities and Regions. www.OECD.orgieduistueis.
Ruben, B. Et al. (2008). Assessing the impact of the Spellings Commission: The message,
Taylor, J. & Miroiu, A. (2002). Policy making, strategic planning and management of higher education, UNESCO. In papers on higher education.
Turunen, I. (2008). Modernization of Higher Education, in T. Aarrevaara & F. Maruyama (Eds.). University Reform in Finland and Japan, Tampere University Press, Tampere.
University of Alberta (2012). Comprehensive institutional plan, Approved by the University of Alberta Board of Governors
University of Alberta. (2015). 2015 to 2018 Strategic Plan. Approved by the University of Alberta Board of Governors.
University of Alberta (2010). Summary of Statistics - Academic Year 2010/2011, http://www.registrarsoffice.ualberta.ca/en/General-Information/U-of-A-Facts-and-Stats/Summary-of-Stats.aspx
University of Cambridge (2011). The University's Mission and Core Values: http://www.cam.ac.uk/univ/mission.html
Washington State University (2008). 2008-2013: Strategic Plan, http://strategicplan.wsu.edu/