تبیین جایگاه شخصیت برند دانشگاه بر ترجیحات دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش ‌عالی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

 امروزه دانشگاه‌ها با مسائل و مشکلات متعددی به‌ویژه در حوزه مشکلات مالی روبرو هستند که توجه به شخصیت برند می‌تواند در حل آن مؤثر باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه شخصیت برند دانشگاه بر ترجیحات دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دکتری دانشکده علوم و اجتماعی دانشگاه مازندران به تعداد 307 نفر است که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) نمونه‌ آماری این پژوهش (170 نفر) با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شد. روش پژوهش از حیث ماهیت از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی به شمار می‌رود. روش پژوهش نیز از نوع توصیفی- همبستگی است. نتایج پژوهش نشان داد که از بین 6 مؤلفه (اعتبار، جذبه، صداقت، زنده بودن، وجدان و جهان‌شمولی)، شخصیت برند، تنها دو مؤلفه زنده بودن و جذبه سهمی در پیش‌بینی ترجیحات دانشجویان برای انتخاب دانشگاه مازندران داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Position of University Brand Personality on Students’ Preferences (Case Study: University of Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Tajari 1
  • Somayeh Sahebi 2
1 mazandaran un
2
چکیده [English]

Abstract: Today, universities are faced with a multitude of problems, especially in the field of financial domains. As such, it seems that paying due attention to brand personality can be effective in solving the forenamed problems. In this regard, the present study aimed at explaining the position of the university brand personality in regard to students’ preferences. The statistical population of this study was composed of all PhD students in Faculty of Humanities and Social Sciences of University of Mazandaran (N=307). Having used Krejcie & Morgan Table (1970), it was attempted to determine the statistical sample of 170 students through stratified random sampling method. Given the purpose and nature of study, this research was classified as quantitative and fundamental research types. The research method was descriptive-correlational. The results of the study showed that among the six research components of brand personality (credibility, charisma, honesty, viability, conscience and universality), only two components of viability and charisma could play a role in predicting students’ preferences for choosing the University of Mazandaran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Brand personality
  • students’ preferences
  • Higher Education
  • University of Mazandaran
بیات، روح‌الله و پیله‌رود، سانیا (1394). تبیین شخصیت برند و بودجه مصرف‌کننده با ترجیحات و تصمیم به خرید کالا. دو فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 7 (14)، 1-32.
حمیدی‌زاده، محمدرضا، کریمی علویجه، محمدرضا و رضایی، مرتضی (1390). بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل‌گری صفات اخلاقی. تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (6)، 35-50.
خواجه‌دهقانی، احمد (1391). بررسی تأثیر شخصیت برند در ترجیح خرید مصرف‌کننده نوگرا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
دستمرد، محسن (1389). رتبه‌بندی شخصیت برند محصولات آرایشی و بهداشتی ایرانی و وارداتی با به‌کارگیری مدل جنیفر آکر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
رنجبر، سمیه (1388). کاربرد شخصیت برند در صنعت خودرو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس.
عزیزی، شهریار؛ کاپک، شهرام و رضایی، مرتضی (1391)، بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 2 (7)، 63-81.
عزیزی، شهرام؛ قنبرزاده میاندهی، رضا و فخارمنش، سینا (1391). ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: موردپژوهی برند هایپر استار. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 16 (4)، 105 – 124.
سیدجوادین، سیدرضا و اسفیدانی، محمدرحیم (1391). رفتار مصرف‌کننده. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
Allen, R. F. & Shen, J. (1999). Some evidence of the character of competition among higher education institutions. Economics of Education Review, 18, 465-470.
Alwi, S. F. & Kitchen, P. J. (2014). Projecting corporate brand image and behavioral response in business schools: Cognitive or affective brand attributes? Journal of Business Research, 67 (11), 2324–2336.
Arimoto, A. (1997). Market and Higher Education in Japan. Higher Education Policy, 10 (3-4), 199-210.
Asaad, Y.; Melewar, T. C.; Cohen, G. & Balmer, J. (2013). Universities and export market orientation: An exploratory study of UK post-92 universities. Marketing Intelligence & Planning, 31 (7), 838–856.
Baldwin, G. & James, R. (2000). The Market in Australian Higher Education and the Concept of Student as Informed Consumer. Journal of Higher Education Policy and Management, 22 (2), 139-148.
Balmer, J. & Greyser, S. (2003). Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding and Corporate Level Marketing, Routledge, London.
Batra, R.; Ahuvia, A. & Bagozzi, R. P. (2012). Brand love. Journal of Marketing, 76 (2), 1–16.
Binsardi, A. & Ekwulugo, F. (2003). International Marketing of British Education: research on the students' perception and the UK market penetration. Marketing Intelligence & Planning, 21 (5), 318-327.
Blackston, M. (1993). Beyond brand personality: building brand relationship In Aaker, D.A and Biel A, brand equity and advertising: advertisings role in building strong brands, Lawrence Erlbaum Associates Hillsdale, New jersey, 113-124.
Bosnjak, M.; Bochmann, V. & Hufschmidt, T. (2007). Dimensions of brand personality attributions: A person-centric approach in the German cultural context. Social Behavior and Personality: An International Journal, 35 (3), 303–316.
Bulotaite, N. (2003). University Heritage – An Institutional Tool for Branding and Marketing, Higher Education in Europe, XXVIII (4), 449-454.
Bunzel (2007). Universities Sell Their Brands. Journal of Product & Brand Management, 16 (2), 152-153.
Celly, K. S. & Knepper, B. (2010). The California State University: A case on branding the largest public university system in the US. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 15 (2), 137–156.
Chapleo, C. (2011). Branding a university: Adding real value or smoke and mirrors? In M. Molesworth, & R. Scullion (Eds.). The marketisation of higher education and the student as consumer, (pp. 101–114). London: Routledge.
Chapleo, Chris (2012). What is the Secret of Successful University Brands? International Journal of Technology and Educational Marketing, 2 (1), 1-13.
d'Astous, A. & Lévesque, M. (2003, May). A scale for measuring store personality. Psychology & Marketing, 20, 455−469.
Davies, G. & Chun, R. (2008). Projecting corporate character in the branding of business schools. In T. C. Melawar (Ed.). Facets of corporate identity, communication and reputation (pp. 163–177). London: Routledge (2009).
Dill, D. D. (2003). Allowing the Market to Rule: The case of the United States. Higher Education Quarterly, 57 (2), 136-157.
Dimun, B. (1998). Educational marketing: An essential tool for managing change. Issues of Education at Community Colleges: Essays by Fellows in the Mid-Career Fellowship Program at Princeton University. Foundation for Independent
Dolich, I. J. (1969). Congruence Relationships between Self-Images and Product Brands. Journal of Marketing Research, 6, 80-84.
Duarte, P. O.; Alves, H. & Raposo, M. B. (2010). Understanding university image: a structural equation model approach. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 7, 21-36.
Eisend,M. & Stokburger-Sauer, N. E. (2013). Brand personality: Ameta-analytic review of antecedents and consequences. Marketing Letters, 24 (3), 205–216.
Ekinci, Yuksel & Hosany, Sameer (2006). Destination Personality: An Application of Brand Personality to Tourism Destination’s. Journal of Travel Research, 45; 127.
Erdoğmuş, İrem & Ergun, Sinem (2016). Understanding university brand loyalty: the mediating role of attitudes towards the department and university. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 229, 141 – 150.
Fournier, S. (1998). Consumers and Their Brands: Developing Relationship, Theory in Consumer Research. Journal of Consumer Research, 24, 343-373.
Fredericks V., J. & Parmley, K. (2000). Comparing administrative satisfaction in public and private universities. Research in Higher Education, 41(1), 95–116.
Gregg, E. A.; Pierce, D.; Lee, J. W.; Himstedt, L. & Felver, N. (2013). Giving UE a new (F) Ace. Journal of Issues in Intercollegiate Athletics, 6, 155-173.
Geuens, Maggie, Weijters, Bert & De Wulf, Kristof, (2009). A New Measure of Brand Personality. International Journal of Research in Marketing, 26 (2009), 97-107.
Hacker, H. M. (2005). Thinking about education, The Dallas Morning News. Retrieved February 27, 2006, from
Hamm, B. C. & Cundiff, E. W. (1969). Self-actualization and Product Perception. Journal of Marketing Research, 6, 470-2.
Hare, P. & Lugachev, M. (1999) “Higher Education in transition to a market economy: two case studies”, Europe-Asia Studies, Vol. 51 No. 1, pp. 101-122.
Hart, S. & Murphy, J. (1998), Brands: the New Wealth Creators, Palgrave/ Interbrand, quote page 61.
Hemsley-Brown, J. (2012). The best education in the world’: Reality, repetition or cliché? International students' reasons for choosing an English university. Studies in Higher Education, 37 (8), 1005–1022.
Hemsley-Brown, J. & Goonawardana, S. (2007). Brand harmonization in the international higher education market. Journal of Business Research, 60, 942-948.
Jongbloed, B. (2003). Marketisation in Higher Education, Clarke's Triangle and the Essential Ingredients of Markets. Higher Education Quarterly, 57 (2), 110-135.
Joseph, M.; Mullen, E. W. & Spake, D. (2012). University branding: Understanding students' choice of an educational institution. Journal of Brand Management, 20 (1), 1–12.
Judson, K. M.; Aurand, T. W.; Gorchels, L. & Gordo, G. L. (2009). Building a university brand from within: University administrators' perspectives of internal branding. Services Marketing Quarterly, 30 (1), 54–68.
Lee, J. & Clery, S. (2004). Key Trends in Higher Education. American Academic, 1 (1), 21-36
Li, Fengliang, W. John, Morga & Ding, Xiaohao (2008). The expansion of higher education, employment and over-education in China. International Journal of Educational Development, 28, 687–697.
Lipman, Hearne (2001). Integrated Marketing Survey, (February). Chicago: Lipman Hearne
Louis, D. & Lombart, C. (2010). Impact of Brand Personality on Three Major Relational Consequences (Trust, Attachment, and Commitment to the Brand). Journal of Product & Brand Management, 19 (2), 114-130.
Lüdtke, O.; Roberts, B. W.; Trautwein, U. & Nagy, G. (2011). A random walk down University Avenue: Life paths, life events, and personality trait change at the transition to university life. Journal of Personality and Social Psychology, 101(3), 620–637.
Mallya, Dipika (2012). Brand Personality in the University Context: Developing a Multidimensional Framework.
Maringe, F. & Gibbs, P. (2009). Marketing higher education: Theory and practice. McGraw- Hill International.
Mirzaei, A.; Gray, D.; Baumann, C.; Johnson, L. W. & Winzar, H. (2015). A behavioural longterm based measure to monitor the health of a brand. Journal of Brand Management, 22 (4), 299–322.
Mok, K. H. (2000). Marketing higher education in post-Mao China”, International Journal of Educational Development, 20, 109-126.
Mora, J. G. (1997). Market trends in Spanish higher education. Higher Education Policy, 10 (3/4), 187-198.
Ouwersloot, H. & Tudorica, A. (2001). Brand Personality Creation through Advertising, MAXX Working Paper 2001-01, February 2nd, PP.1-25.
Papp, J. (2002). University administration and the language of management: Even types of ambiguity, ADE Bulletin, 130 (Winter), 66–72.
Rauschnabel, Philipp A.; Krey, Nina; Babin, Barry J. & Ivens, Bjoern S. (2016). Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale. Journal of Business Research, Contents lists available at Science Direct
Rojas-Méndez, J. I.; Murphy, S. A. & Papadopoulos, N. (2013). The US brand personality: A sino perspective. Journal of Business Research, 66 (8), 1028–1034.
Schackner, B. (2004). Point Park University in Pittsburg launches ‘branding’ campaign, Pittsburg Post-Gazette. Retrieved February 27, 2006, from http://www.highbeam.com
Smith, R. & Ennew, C. (2001). Service quality and its impact on word of mouth communication in higher education. Online:http://www.unim. nottingham.ac.uk /dbm/papers/ 2001-01.pdf.
Sramova, Blandina (2014). Brand engagement for university students in depending on the structure of values, Procedia - Social and Behavioral Sciences 174, 2519 - 2523
Taylor, J. (2003). Institutional diversity in UK Higher Education: policy and outcomes since the end of the binary divide. Higher Education Quarterly, 57 (3), 266-293.
Tong, Xiao & Li, Chunxiao (2013). Impact of brand personality and consumer ethnocentrism in China's sportswear market, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25 (3), 491 – 509.
Tong, Xiao & Su, Jin (2014). Exploring the personality of sportswear brands, Sport, Business and Management: An International Journal, 4 (2), 178 – 192.
Valette-Florence, Rita & De Barnier, Virginie (2011). Towards a micro conception of brand personality: An application for print media brands in a French context. Journal of Business Research, 66 (17), 897–903.
Valitov, Shamil M. (2014). University brand as a modern way of winning competitive advantage. Procedia - Social and Behavioral Sciences 152, 295 – 299.
Watkins, B. A. & Gonzenbach, W. J. (2013). Assessing university brand personality through logos: An analysis of the use of academics and athletics in university branding. Journal of Marketing for Higher Education, 23 (1), 15–33.
Whelan, S. & Wohlfeil, M. (2006). Communicating brands through engagement with ‘lived’ experiences. Brand Management, 13 (4/5), 313-329.
Williams, G. (1997. The market route to mass higher education: British experience 1979-1996. Higher Education Policy, 10 (3/4), 275-289.
Williams, G.; Liu, S. S. & Shi, Q. (1997). Marketization of higher education in the People's Republic of China. Higher Education Policy, 10 (2), 151-157.
Yi Lin, Long, (2010). The Relationship of Consumer Personality Trait, Brand Personality and Brand Loyalty: An Empirical Study of Toys and Video Games Buyers. Journal of Product and Brand Management, 19 (1), 4-17.
Young, S. (2002). The use of market mechanisms in higher education finance and state control: Ontario considered. The Canadian Journal of Higher Education, xxxii (2), 79-102.