بررسی رابطه مؤلفه‌های شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پبیام نور

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، بررسی شکاف دیجیتالی بین دانشجویان از نظر آشنایی، علاقه و استفاده از فناوری­های اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش 250 نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور دلفان بوده که از بین آنها 150 دانشجو به روش نمونه‌گیری سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق‌ساخته است. اطلاعات به‌دست آمده با استفاده از آزمون­های تی (t) تک‌نمونه، آزمون تی (t) مستقل، تحلیل واریانس یک‌طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شد. یافته­های پژوهش نشان‌دهنده آن است که میانگین مؤلفه­های سه‌گانه شکاف دیجیتالی بیشتر از میانگین جامعه مورد مطالعه است و بین سه مؤلفه شکاف دیجیتال بر اساس جنسیت و میزان درآمد تفاوت معنی‌داری وجود ندارد در حالی که بر اساس سن و نیمسال تحصیلی دانشجویان تفاوت معنی‌داری را نشان می‌دهد. همچنین نتایج، همبستگی ضعیفی را بین شکاف دیجیتالی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship between Components of Digital Divide and Students' Academic Achievement

نویسندگان [English]

  • Sakine Ashrafi Fashi 1
  • Bijan Abollahi 2
چکیده [English]

Abstract: The aim of the present study was to examine the digital divide among students in terms of familiarity with, interest in and use of information and communication technologies and its relationship with academic achievement. The research method was descriptive-correlational. The study population included 250 students of Educational Sciences in Payame Noor University (Delfan Branch). Then, 150 students were selected using the systematic sampling method. Besides, the required data were gathered through the researcher-made questionnaires. Next, the collected information was analyzed using the One Sample T-Test, Independent T-test, One-way ANOVA, Pearson's Correlation Coefficient and Regression. The findings showed that the mean of the three components of the digital divide was greater than the mean of the population. Furthermore, there was no significant difference between the three components of the digital divide in terms of gender and income level. However, there were significant differences between the forenamed components in terms of students' age and academic term. The findings showed a weak correlation between the digital divide and students' academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Digital divide
  • Information and communication technology
  • academic achievement
 میرغفوری، سید حبیب‌اله و شفیعی رودپشتی، میثم (1389). تجزیه ‌و تحلیل شکاف جنسیتی در کاربری اینترنت دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دختر و پسر دانشگاه یزد). پژوهشنامه زنان، 2، 127 – 149.
حسن‌زاده، رمضان؛ صالحی، محمد و رضایی کیاسری، علیرضا (1389). رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژی (اعتیاد به اینترنت و sms) و وضعیت آموزشی و روانی دانش‌آموزان. روان‌شناسی تربیتی، 1 (3)، 69-89.
زمانی، بی‌بی‌عشرت و عظیمی، امین (1387). چگونگی بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام دادن تکالیف درسی علوم دوره­ ابتدایی کشور انگلستان. فصلنامهنوآوری‌هایآموزشی، 7 (27)، 7 – 36.
سلیمان‌پور، جواد؛ خلخالی، علی و رعایت‌کننده فلاح، لیلا (1389). تأثیر روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی. فصلنامه فناوریاطلاعاتوارتباطاتدرعلومتربیتی، 1 (2)، 77 – 93.
شبیری، سیده فاطمه و عطاران، محمد (1386). بهره‌گیری از نرم‌افزار کمک‌آموزشی فیزیک سوم دبیرستان و بررسی تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی و تعامل دانش‌آموزان در کلاس. فصلنامه تعلیم و تربیت، 23 (1)، 69 – 84.
ضامنی، فرشیده وکاردان، سحر (1389). تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1 (1)، 23 -38.
عطاران، محمد (1389). شکاف دیجیتالی و نابرابری‌های آموزشی. رشدمدرسهفردا، 6 (7)، 4 – 8.
قاسمی، وحید؛ عدلی‌پور، صمد و کیان‌پور، مسعود (1392). تعامل در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان: مطالعه موردی فیس‌بوک و جوانان شهر اصفهان. دو فصلنامهعلمیپژوهشیدینوارتباطات، 19 (2)، 5 – 36.
منطقی، مرتضی (1389). بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1 (2)، 95 -128.
نجفی، حسن (1386). تأثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دبیرستان شهر اردبیل در سال 1385. فصلنامه پیک نور،  6 (3)، 82 – 93.
یوسفی سعیدآبادی، رضا و محسنی، ثریا (1391). رابطه شکاف دیجیتالی و اضطراب رایانه‌ای دانشجویان. فناوریاطلاعاتوارتباطاتدرعلومتربیتی، 2 (3)، 83 – 105.
 
Attewell, P. (2001). Comment: The first and second digital divides. Sociology of education, 74 (3), 252-259.
Baker, E. L. & O’Neil Jr, H. F. (2003). Technological fluency: Needed skills for the future. Technology Applications in Education: A Learning View, 245-265.
Berger, P. & Trexler, S. (2010). Choosing Web 2.0 tools for learning and teaching in a digital world. Libraries Unlimited, Inc.
Bynum, S. L. (2011). Utilizing Social Media to Increase Student Engagement: A Study of Kern County Public Schools. Online Submission.
Chen, P. (2011). From CMS to SNS: Educational networking for urban teachers. Journal of Urban Learning, Teaching and Research, 7, 50-61.
Fletcher, J. D. (2003). Evidence for Learning From Technology-Assisted Instruction in edition by HF O'Neil, Jr, RS Perez: Technology Applications in Education-A Learning View.
Galuszka, P. (2007). Digging Out of the Digital Divide. Diverse: Issues in Higher Education, 24 (2), 20-23.
Gorski, P. C. (2005). Multicultural education and the Internet. 2nd ed. Boston, MA: McGraw-Hill.
Gunduz, H. B. & Beşoluk, Ş. (2008). Turk ortaogretim sisteminde mesleki ve genel egitim ikilemi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 42 – 60.
Gündüz, H. B. (2011). Digital Divide in Turkish Primary Schools: Sakarya Sample. The Turkish Online Journal of Educational TechnologyJanuary, 9 (1), 43–54.
Hesseldahl, A. (2008). Bringing broadband to the urban poor. Bloomberg Business Week.
Hohlfeld, T. N.; Ritzhaupt, A. D.; Barron, A. E. & Kemker, K. (2008). Examining the digital divide in K-12 public schools: Four-year trends for supporting ICT literacy in Florida. Computers & Education, 51 (4), 1648-1663.
International Telecommunication Union (ITU) (2013). Measuring the Information Society.
Jackson, L. A.; Zhao, Y.; Kolenic III, A.; Fitzgerald, H. E.; Harold, R. & Von Eye, A. (2008). Race, gender, and information technology use: the new digital divide. Cyber Psychology & Behavior, 11(4), 437-442.‏
Keegan Eamon, M. (2004). Digital divide in computer access and use between poor and non-poor youth. J. Soc. & Soc. Welfare, 31, 91.‏
Kelly, M. A. (2008). Bridging digital and cultural divides: TPCK for equity of access to technology. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators, 30-60.
Kivunja, C. (2014). Theoretical perspectives of how digital natives learn. International Journal of Higher Education, 3 (1), 94.
Lehiste, P. (2012). Video in the classroom.
Markauskaite, L. (2010). Digital media, technologies and scholarship: Some shapes of eresearch in educational inquiry. The Australian Educational Researcher, 37 (4), 79-101.
Mason, C. Y. & Dodds, R. (2005). Bridging the digital divide. Principal, 84 (4), 25-30.
Porshnev, A. & Giest, H. (2012). University Students’ Use of Information and Communication Technologies (ICT) in Russia: A Focus on Learning and Everyday Life. In Seminar. Net–International Journal of Media, Technology & Life ling learning, 8, 1.
Pruet, P.; Ang, C. S. & Farzin, D. (2016). Understanding tablet computer usage among primary school students in underdeveloped areas: Students’ technology experience, learning styles and attitudes. Computers in Human Behavior, 55, 1131-1144.
Ricoy, C.; Feliz, T. & Couto, J. (2013). The digital divide among university freshmen. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12 (2).‏
Ritzhaupt, A. D.; Liu, F.; Dawson, K. & Barron, A. E. (2013). Differences in student information and communication technology literacy based on socio-economic status, ethnicity, and gender: Evidence of a digital divide in Florida schools. Journal of Research on Technology in Education, 45 (4), 291-307.
Rovai, A. P. & Baker, J. D. (2005). Gender differences in online learning: sense of community, perceived learning and interpersonal interactions. Quarterly Review of Distance Education, 6 (1), 31–44.
Stoilescu, D. & McDougall, D. (2011). Gender digital divide and challenges in undergraduate computer science programs. Canadian Journal of Education, 34 (1), 308-333.
Suki, N. M. & Suki, N. M. (2011). Using Mobile Device for Learning: From Students' Perspective. Online Submission.
Sun, J. C. Y. & Metros, S. E. (2011). The Digital Divide and Its Impact on Academic Performance. Online Submission.
Vigdor, J. L.; Ladd, H. F. & Martinez, E. (2014). Scaling the digital divide: Home computer technology and student achievement. Economic Inquiry, 52 (3), 1103-1119.
Wu, T. F.; Chen, M. C.; Yeh, Y. M.; Wang, H. P. & Chang, S. C. H. (2014). Is digital divide an issue for students with learning disabilities? Computers in Human Behavior, 39, 112-117.‏