بررسی نگرش مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه نسبت به پذیرش مدیریت کیفیت جامع و رابطه آن با برخی ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر، به منظور مقایسه دو نظریه کلاسیک آزمون (CTT) و پاسخ سؤال (IRT) از نظر اندازه گیری شاخص های دقت آزمون انجام شد. روش تحقیق، از نوع کاربردی ـ توصیفی است و برای بررسی سؤال پژوهشی، پاسخنامه های داوطلبان ورود به دانشگاه های کشور در سال 1384، در رشته علوم تجربی در آزمون اختصاصی درس زیست شناسی مورد استفاده قرار گرفت. از بین کلیۀ داوطلبان شرکت کننده نظام سالی - واحدی در این گروه آزمایشی، یک گروه نمونۀ 1000 نفری به طور تصادفی انتخاب شد و سؤال تحقیقی بر روی پاسخنامه های گروه نمونه بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که نظریه IRT از نظر اندازه گیری شاخص های دقت آزمون بر نظریه CTT ارجحیت دارد. با توجه به نتایج تحقیق، در نظریه پاسخ سؤال، برای هر سطح توانایی، آگاهی و خطای استاندارد جداگانه ای به دست می آید که بر اساس آن می توان فهمید آزمون در کدام سطح توانایی، دارای بیشترین دقت و کمترین خطاست؛ مزیتی که نظریه کلاسیک اندازه گیری فاقد آن است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Total Quality Management and its Relationship with Demographic Characteristics

نویسندگان [English]

  • MirMohammad Abbaszade 1
  • Omolbanin Bagheri 2
1 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه