ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره عرضه تحقیقات دردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با استفاده از روش کارت امتیازی متواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه مدیریت USM

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره عرضه تحقیقات در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. در طراحی این مدل، از الگوی کارت امتیازی متوازن(BSC)، به عنوان یکی از قدرتمندترین سیستم های اندازه گیری و ارزیابی عملکرد استفاده شده است. در این راستا، روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای ـ میدانی است؛ بدین منظور، بر اساس مبانی نظری تحقیق و مصاحبه های اکتشافی، پرسش نامه ای برای شناسایی شاخص های عملکرد در پنج منظر از سوی کارشناسان و جامعه پژوهشی دانشگاه یزد به کار گرفته شده است. یافته های به دست آمده از این مدل، عملکرد زنجیره عرضه تحقیقات را در پنج منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری و روابط مورد ارزیابی قرار می دهد؛ از سوی دیگر، شاخص های پیشنهادی مربوط به منظرهایBSC ، زمینه سنجش کارایی عملکرد زنجیره عرضه تحقیقات را در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هموار می سازد؛ به طوری که با به کارگیری شاخص های پیشنهادی، می توان از نقاط ضعف و قوت عملکرد این زنجیره پژوهشی آگاه شد و زمینه رفع نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت را فراهم ساخت؛ همچنین، این مدل می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد زنجیره عرضه تحقیقات و بهبود مستمر آن مورد استفاده قرار گیرد و مدیران و دست اندرکاران به خصوص مسئولان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با ملاحظه این نتایج و مدل ارائه شده، می توانند تصمیمات صحیحی برای بهبود سیستم عرضه تحقیقات اتخاذ کنند و با اطمینان بیشتری برای پیشبرد راهبردها و اهداف بلندمدت تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Evaluating the Performance of Research Supply Chain in Universities and Higher Education Institution Using a Balanced Scorecard

نویسندگان [English]

  • Saeed Saeeda Ardakani 1
  • Hosein Mansouri 2
  • Mehran Nejati Aji Bisheh 3