ارزیابی درونی عوامل کیفیت بخش به فعالیت های گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و دانشجوی دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور

3 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

دانشگاه پیام نور به دلیل ماهیت وجودی آموزش از راه دور و به عنوان یکی از پرمخاطب ترین دانشگاه ها در ایران به دنبال کسب رضایت متقاضیان و تضمین کیفیت خدمات آموزشی ، ملزم به استفاده از الگوی اعتبارسنجی در برنامه های آموزشی است. برای همینمنظور ، گروه علوم تربیتی دانشگاه با استفاده از رهیافت ارزیابی درونی اقدام به اعتبارسنجی فعالیت های آموزشی کرده است . برای جمع آوری اطلاعات ، ۴۲ نفر هیئت علمی، ۱۰۰۰ نفر دانشجو از میان دانشجویان ترم ۴ به بالا و ۵۰۰ دانش آموخته از ۵۰ مرکز به طور تصادفی انتخاب شدند و در حیطه های هیئت علمی، دانشجویان، ساختار سازمانی و مدیریتی، فرایند تدریس و یادگیری، تجهیزات و امکانات (از دید دانشجو و استاد) و دانش آموختگان به سه پرسشنامه (دانشجو – استاد-  دانش آموخته) مشتمل بر ۱۷۳ سؤال با ضریب همبستگی ۸۳ درصد و روائی صوری محتوایی  بالا پاسخ دادند . نتایج در سه وضعیت کلی ( مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب) پس از امتیازبندی هر مورد از پرسشنامه طبق مقیاس ۵ بخشی لیکرت (بسیار کم (1) تا بسیار زیاد (5)) به شرح زیر حاصل شد:
۱ . عامل هیئت علمی و دانشجو نسبتاً مطلوب ارزیابی شد؛
۲ . عامل امکانات و تجهیزات از نظر هیئت علمی و دانشجو نامطلوب ارزیابی شد؛
۳ . عامل ساختار سازمانی از نظر هیئت علمی نسبتاً مطلوب ارزیابی شد ؛
۴. فرایند تدریس و یادگیری و وسایل کمک آموزشی از نظر هیئت  علمی مطلوب و از
نظر دانشجویان نامطلوب ارزیابی شد؛
۵ . دوره های  آموزشی از دید هیئت علمی و دانشجو و دانش آموخته نسبتاً مطلوب ارزیابی
شد ؛
۶. وضعیت دانش آموختگان از نظر تولید آثار علمی و مشارکت در مجامع نامطلوب و
معدل کل آنا ن مطلوب ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation of Qualifying Factors in Educational Activity

نویسندگان [English]

  • Mehran Farajollahi 1
  • Fahime alsadat Haghighi 2
  • Sousan Jaleh Poor 3
1
2
3
چکیده [English]

PayameNoor University is one of the most suppliant universities in Iran. Because of its own origin in distance education, it is looking for the satisfaction of suppliant, and the guarantee of educational services. Therefore, it demands the usage of assessment model in educational programs. To reach this goal, the faculties started to evaluate the educational practices through internal evaluation methods. In order to gather data, 42 faculty members, 1000 students among the senior and junior ones, and 500 graduates from 50 centers were chosen randomly. They answered the questionnaires (students, faculty members and graduates) with 173 questions and correlation coefficient of 83%. The questionnaire was about students, faculties, management and organizing structures, teaching and learning processes, equipment and facilities. The results were categorized into three levels (desirable, relatively desirable, and undesirable) and Likert scale was used (from 1 = very low to 5 = very high). 1Faculty member and student factor was evaluated "relatively desirable". 2Equipment and facilities factor was evaluated "undesirable" by faculty members and students. 3Management structure was evaluated "relatively desirable" by faculty members. 4Teaching and learning processes were evaluated "desirable" by faculty members but "undesirable" by students. 5Educational courses were evaluated "relatively desirable" by faculty members, students and graduates. 6The graduates’ situation with regard to producing scientific works and cooperating in society was evaluated "undesirable", but their total average was evaluated "desirable".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: PayameNoor University
  • Internal Evaluation
  • credit evaluation
  • faculty members