بررسی ویژگی های فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار ثبت نام شده در ادارات کار و امور اجتماعی استان یزد طی برنامه سوم توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

چکیده

در مقایسه با سایر بازارهای موجو د، شاید بتوان بازار کار را به عنوان مهمترین نوع بازار در ادبیات اقتصادی تلقی کرد. در یک مدل بسیار سادة اقتصاد ی، عرضه نیروی کار و تقاضای آن، تعیین کننده  نقطة تعادل در این بازار است. با این وجود، این سؤال همواره مطرح بوده که مردم چگونه کار مورد نظر خود را، پیدا میکنند؟ و از طرف دیگر، چگونه ظرفیت ها و نیاز بازار کار، و به عبارتی طرف تقاضای آن شناسایی و به جویندگان آن اعلام میشود ؟ تحقیق حاضر، با هدف بررسی ویژگی های فارغالتحصیلان دانشگاهی جویای کار استان یزد، طی برنامة سوم توسعه به عنوان بخشی از طرف عرضة نیروی کار، همچنین امکان دستیابی این افراد به شغل در مقایسه با افرادی که فاقد آموزشهای عالی هستند، طراحی شده است. داده ها نیز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده و بر اساس آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می گیرد. در مجمو ع، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که نسبت افراد دست‌یافته به شغل در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار در مقابل افراد فاقد این نوع تحصیلات تفاوت معنی داری را نشان نمیدهد. این موضوع نمایانگر آن است که آموزشهای عالی موجود نتوانسته است احتمال دستیابی به شغل را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Higher Educated Job Seekers in Yazd Province during the Third Development Plan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour 1
  • Babak Dehmoobed 2
  • haniyeh Poushdoozbashi 3
1
2
3
چکیده [English]

important in the economic literature. In a simple economic model, labor demand and supply determine the equilibrium in this market. However, there is always the question that how do people find their favorite jobs, especially ones which are related to their educational, personal and cultural characteristics? On the other hand, how are the labor market capacities and needs and in other words its demands identified and how are the job seekers informed about this? The present study aimed at analyzing the features of the demand side of the Yazd labor market i.e., higher educated job seekers during the Third Development Plan. The job seekers only registered through one of the formal ways, that is, registered in Yazd labor and social
affairs offices. Also the paper tried to investigate the possibility of finding jobs for higher educated job seekers compared to those without higher education degrees. The data was collected using a questionnaire and the conditions of job seekers were analyzed in terms of different variables using descriptive and inferential statistics. The results showed that there was no significant difference in the proportion of the employed people with university degrees compared to those without such education. This means that higher education could not increase the possibility of finding jobs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: higher education
  • Job Seekers
  • Yazd Province
  • Third Development Plan
  • Unemployment