بررسی رابطه بین روحیه و خود کار آمدی مدرسان مراکز تربیت معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

روحیه و خودکارآمدی از مفاهیم مهم در حوزة مدیریت محسوب می شوند . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وضعیت روحیة مدرسا ن مراکز تربیت معلم و رابطة آ نان با خودکارآمدی است.  برای این منظور، ۵۵ نفر از مدرسان  مراکز تربیت معلم شهر تهران از طریق نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه است: پرسشنامة روحیه (محقق ساخت) دارای قابلیت اعتماد85/۰ و پرسشنامة خودکارآمدی عمومی (شرر) و همکاران(1982) با قابلیت اعتماد 86/0 است.  به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، آزمونt گروه‌های مستقل، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان روحیة مدرسان در حد متوسط بوده و بالاترین و پایین ترین میانگین به ترتیب مربوط به مؤلفه های (رضایت از تعامل و روابط با همکاران) و (رضایت از حقوق و مزایا) بوده است؛ همچنین بین روحیة مدرسان مراکز تربیت معلم و خودکارآمدی آنان رابطة مثبت معنی داری وجود دارد . بین میانگین روحیةمدرسان مرد و زن تفاوت مشاهده نشده است و اینکه براساس تحلیل نتایج واریانس یکراهه تفاوتی بین میانگین روحیه مدرسان براساس میزان سابقه خدمت و مدرک تحصیلی آنان مشاهده نشده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Morale and SelfEfficacy among Tutors in Teacher Education Centers

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirkamali 1
  • Seyed Rasoul Hosseini 2
چکیده [English]

This study investigated the morale condition of tutors of teacher education centers and its relationship with selfefficacy. For this purpose, 55 tutors in teacher education centers in Tehran were selected by random sampling. The tools for collecting data included two questionnaires: the morale questionnaire (researchermade) with 85% of reliability, and general selfefficacy (GSE) questionnaire (Sherer et al, 1982) with 86% of reliability. Data analysis was carried out by descriptive statistics, independent samples Ttest, Pearson correlation and oneway ANOVA. The findings of the research show that the morale score of tutors is intermediate and the highest and lowest average is related to the "satisfaction with relations with colleagues" and "satisfaction with salary and privilege" respectively. There is also a positive meaningful relation between the morale of tutors and their selfefficacy. There was not a significant difference between the morale average of male and female tutors. Also on the basis of oneway variance results, it was found that there was not a significant difference between morale average and record of service, and morale average and educational degree.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morale
  • Selfefficacy
  • Teacher Education Center