آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی با منابع پژوهش های تخصصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اهداف اساسی آموزش عالی ، پرورش مهارتهای جست و جوگری و ساختن دانش برای پیشبرد مرزهای علمی در رشته تخصصی است؛ از این رو، از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به طور اعم و دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی به طور اخص، میرود که در دوره تحصیل به مهارت های پژوهشی کافی دست یابند از آن جا که در این باره تاکنون در ایران پژوهشی انجام نگرفته است، یک طرح تحقیق تدوین و اجراء شد . هدف این تحقیق، بررسی میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های حسابداری و مدیریت مالی با منابع چاپی و الکترونیکی پژوهش‌های تخصصی و عوامل مرتبط با میزان آشنایی آنان بود . این پژوهش، بر یک گروه نمونه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی انجام شد. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه به عمل آمد . نتایج این تحقیق ، بیانگرآن است که سطح آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دو رشته با منابع پژوهشی بسیار پایین است، با این حال، دانشگاه محل تحصیل، مقطع، و رشته تحصیلی، برمیزان آشنایی اثرگذاراست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accounting and Finance Management Graduate Students’ Familiarity with Professional Research Sources

نویسندگان [English]

  • Abass Bazargan 1
  • Ahmad Modarres 2
  • Afsaneh Rafiee 3
چکیده [English]

One of the major objectives of higher education at the graduate level is to improve the research skills of students so that they can become independent researchers. Graduate students in general and students of accounting and finance management in particular are expected to be very proficient in research skills. As there has been no study on the Iranian graduate students’ research skills, this study was conducted to find out the extent to which they were familiar with professional research resources. Based on the results of this study, the main objective of this paper was to analyze the data on familiarity of these students with professional research sources. Furthermore, the paper elaborated on the factors influencing the level of familiarity. The study was conducted in the winter of 2008 on a sample of graduate students of Tehran University and Allameh Tabatabaee University. The instrument for data collection was a questionnaire. Our findings indicated that the level of familiarity with research sources was very low among accounting and finance management students. Among the factors which correlated with students’ familiarity with the sources were the type of university, and level and field of education

کلیدواژه‌ها [English]

  • accounting and finance management
  • research sources
  • graduate education
  • research skills
  • journals