مقایسه تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش سنتی، بر میزان پیشرفت تحصیلی، یادگیری خودتنظیمی و انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور آستارا

چکیده

مدتی است که چالش تازه‌ای  در استفاده از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) پیش روی سیاستگذاران و دست‌اندر کاران آموزش کشور قرار گرفته است . مطالعات متعددی بر قابلیت استفاده از فنّاوری اطلاعات در فرایند یادهی  یادگیری تاکید کرده است . به همین منظور ، این مطالعه با توجه به ویژگی های خاص دانشگاه پیام نور در ارائه دروس و بهره مندی دانشجویان از راهبردهای یادگیری دانشجویان به بررسی تاثیر بهره مندی از ابزارها و امکانات فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور آستارا انجام گرفت .پژوهش حاضر ، یک مطالعه نیمه آزمایشی است که بر روی ۳۲۰ دانشجو با انتخابنمونه گیری طبقه‌ای نسبی صورت پذیرفت . ابزار گرد آوری اطلاعات، سیاهه میزان استفاده از فنّاوری اطلاعات، پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودگردان زیمزمن و پونز و آزمون الکز و همکاران است . برای سنجش میزان ( MSLQ ) راهبردهای انگیزش برای یادگیری پیشرفت تحصیلی نیز از معدل تحصیلی پایان ترم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین متغیرهای پیشرفت تحصیلی ، یادگیری خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در بین دانشجویانی که از طریق (فاوا) به یادگیری پرداختند به مراتب بیشتر از دانشجویانی است که  به روش سنتی آموزش دیده اند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Effect of Using ICT vs. Traditional Method on Educational Advances and SelfRegulated Learning among Students of Payame Noor University (PNU)

نویسندگان [English]

  • Easa Samari 1
  • Behzad Rasoulzadeh 2
1
2
چکیده [English]

makers and authorities in education in the country i.e. "making use of Information and Communication Technology". Several studies have emphasized the capability to make use of information technology in teachinglearning process. The present study focused on the effect of Information and Communication Technology on educational advances among students of PeyameNoor University, Astara branch.
The present research is a semiexperimental study that was carried out on 320 students who were selected through relative classified sampling. Information gathering tools included: the inventory indicative of the amount of making use of information technology, Zimens and Pons questionnaire denoting the strategies for independent learning, and Electr et al's test denoting the strategies of stimulation for learning (MSLQ). In order to measure the amount of educational progress, end of the term average score was used. The results showed that the mean of educational progress variables, selfregulated learning, and educational stimulation among the students who were engaged in learning through ICT was greater than that of students who learned through the traditional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication Technology (ICT)
  • selfregulated learning
  • educational progress
  • educational stimulation (motivation)