ارزیابی درونی کیفیت در گروه آموزشی معماری م ؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی ساریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

این پژوهش ، با هدف اصلی اجرای فرایند ارزیابی درونی در گروه معماری مؤسسة غیردولتی غیرانتفاعی ساریان و به منظور تحلیلی جامع از کیفیت موجود گروه و پیشنهاد برای بهبود و ارتقاء آن انجام شده است . روش تحقیق ، از نوع پژوهش ارزشیابی و رویة گردآوری داده‌ها توصیفی  پیمایشی است . در این خصوص ، داده ها از یک جامعة ۵۵۰ نفری شامل شش زیرجامعه گردآوری و تحلیل شده است . ابزار تحقیق شامل پرسشنامة محقق ساخته، مصاحبه و چک لیست بود . روایی و پایایی مطلوب (بین 87/0 تا 93/0) بوده است. در این پژوهش، 7 عامل: اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات (۶ ملاک و ۲۲ نشان گر)،  هیئت علمی ( ۶
ملاک و ۱۴ نشانگر) ، دانشجویان ( ۴ ملاک و ۸ نشانگر) ، فرایند تدریس و یادگیری ( ۳ ملاک و9 نشانگر) ، دوره های آموزشی و برنامه های درسی( ۴ ملاک و ۲۸ نشانگر)، امکانات و تجهیزات آموزشی  پژوهشی ( ۴ ملاک و ۱۰ نشانگر)،  دانش آموختگان ( ۲ ملاک و ۳ نشانگر) برای ارزیابی درونی مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج ارزیابی به شرح زیر به دست آمده است: عامل اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات در سطح نسبتاً مطلوب، عامل هیئت علمی درسطح مطلوب، عامل دانشجویان درسطح نسبتاً مطلوب، عامل فرایند تدریس و یادگیری در سطح نسبتاً مطلوب، عامل دوره های آموزشی و برنامة درسی در سطح نسبتاً مطلوب، عامل امکانات و تجهیزات آموزشی  پژوهشی در سطح مطلوب، عامل دانش آموختگان در سطح نسبتاً مطلوب قراردار د؛ بنابراین ، به طور کلی ، وضعیت گروه در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد ولی در مورد برخی نشانگرها کاستی‌هایی وجود دارد که پیشنهادهایی برای رفع آنها و بهبود کیفیت گروه ارائه شده است . همچنین بر اساس الگوی ارائه شده در این پژوهش و با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی درونی، هدف های مشخص و دقیقی برای برنامه ریزی توسعة گروه تدوین و مدلی برای نحوة استفاده از هدف ها در فرایند ارزیابی درونی ارائه شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation of Quality in the Department of Architecture in Sarian NonProfit and NonGovernmental Institute

نویسنده [English]

  • Seyed Mahdi KiayeeJmali
چکیده [English]

This study aimed at carrying out the process of internal Evaluation of the Department of architecture in Sarian nonprofit and nongovernmental institute as well as a comprehensive analysis of the current quality of the department. It also offered some suggestions in order to improve and promote its status. Data was collected out of a community of 550 people consisting of six subcommunities. The research instrument was composed of researchermade questionnaire, interview and checklist. Validity and reliability were desirable (Between 87% and 93%). In this study, seven
factors were applied for internal evaluation: objectives, organizational status, administration and organization (6 criteria and 22 indexes), faculty member (6 criteria and 14 indexes), student (4 criteria and 8 indexes), learning and teaching process (3 criteria and 9 indexes), educational courses and curriculum (4 criteria and 28 indexes), research–educational equipment and facilities (4 criteria and 10 indexes), graduates (2 criteria and 3 indexes). The results showed that: objectives and organizational status were relatively desirable factors. Administration and organization were desirable. Faculty member was relatively desirable. The student factor was relatively desirable. Teaching and learning process was relatively desirable. Educational courses and curriculum was desirable. The educational equipment and facilities factor was relatively desirable. The graduates factor was relatively desirable. Generally speaking, the status of the department was relatively desirable but there were some shortcomings concerning some indicators for which some suggestions were presented. On the basis of the presented model in this research and the results of internal evaluation, clear and exact objectives to plan group development were compiled. Also a new model to show how to use the objectives in the process of internal evaluation was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Evaluation
  • the department of architecture
  • faculty member
  • Student
  • graduates