مقایسه تا ثیر روش آموزشی آزمون محور در مقایسه با روش آموزشی نیمه حضوری بر پیشرفت تحصیلی، رضایت مندی و صرفه جویی در زمان یادگیری درس روان شناسی دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور استان لرستان

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی

چکیده

 
نظام آموزش از راه دور ، نظام نوینی است که کشورهای مختلف، بنا به مقتضیات محلی، فرهنگی و اجتماعی خود از آن در رشته ها و سطوح مختلف آموزشی بهره‌مند شده‌اند .موضوع کیفیت آموزشی فراگیران آموزش از راه دور ، از مسائل مهم و مورد بحث متولیان است . هدف از این پژوهش ، بررسی تأ ثیر روش آموزشی آزمون محور در مقایسه با روش آموزشی نیمه حضوری بر پیشرفت تحصیلی، رضایت‌مندی و صرفه جویی در زمان یادگیری دانشجویان دانشگاه  پیام نور است . این پژوهش، به روش آزمایشی بر روی دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روان شناسی ، واحد درسی روان شناسی عمومی در دو گروه روش آموزشی نیمه حضوری و روش آموزشی آزمون‌محور دانشگاه پیام نور مرکز خرم‌آباد انجام شده است . حجم نمونة مورد مطالعه در این پژوهش شامل ۷۸ نفر، ۴۲ نفر گروه نیمه حضوری و ۳۶ نفر گروه آزمون‌محور بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد هاند . گردآوری داده‌های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه( رضایت‌‌مندی، صرفه جویی در زمان) ، و نمره درس روان شناسی عمومی انجام شده است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون t مستقل با سطح معناداری p<0/5انجام شد. بررسی های به عمل آمده نشان می‌دهد که دانشجویان آزمون‌محور نسبت به دانشجویان نیمه حضوری دانشگاه پیام نور با پیشینه ضعیف تری وارد دانشگاه می شوند که این امر در نمرات پا یان ترم آنا ن نیز تاثیر گذاشت و دانشجویان نیمه حضوری نمره تحصیلی بالاتری داشتند، همچنین بین این دو روش آموزشی از نظر رضایتمندی تفاوت معناداری مشاهده نشد، اما به لحاظ صرفه جویی در زمان یادگیری میان دو روش آموزشی تفاوت معناداری در سطح (10/0(p< مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effects of ExamineOriented Educationand SemiPresent Education with Regard to Academic Achievement, Satisfaction, and Saving Learning Time in Lorestan Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Majid Javari 1
  • Noosh Afarin Safari 2
  • Mohammad Akbary Borang 3
چکیده [English]

benefited from according to their local, cultural and social needs in different fields and levels of education. Educational quality of distance education learners is one of the important issues for authorities of this field. The aim of this research was to compare the effects of examineoriented education with semipresent education with regard to academic achievement, satisfaction, and saving learning time among Lorestan Payame Noor University students. This research was carried out in the form of a quasiexperimental research and random sampling was used for the selection of samples from the students of general psychology course in Khoramabad Payame Noor University. 78 subjects participated in this research that 36 of them were chosen from examineoriented education course and 42 of them from semipresent
educational course. Academic achievement and a questionnaire (satisfaction and saving learning time) were used for data collection. Independent sample ttest with the significance level of p < 0.05 was used for hypothesis testing. The results showed that examineoriented students entered the university with less educational background compared to semipresent students and this fact influenced their final exam scores too. Consequently, semipresent students had higher scores. The findings didn’t show significant differences between satisfaction in both groups, but
findings indicated that with regard to saving learning time there was a significant difference at the level of p < 0.01 between these two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance education
  • semipresent education
  • examineoriented education
  • academic achievement
  • Satisfaction
  • saving learning time