تعیین نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به فناور ی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی

3 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام این پژوهش توصیفی ، تعیین نگرش ، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به فنّاوری اطلاعات بود . به همین منظور ، تعداد ۳۷۱ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ( ۲۹۶ نفر) و دکترای ( ۷۵ نفر) دانشگاه فردوسی ، به طور تصادفی با تخصیص متناسب در هر طبقه ، انتخاب و به پرسشنامه تجدید نظر شدة سنجش نگرش و مهارت فنّاوری اطلاعات دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ساخته شده از سوی مرکز آموزشی مطالعات کاربردی (2004) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه از سوی متخصصان و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی 79/0 تعیین شد. داده‌های به دست  آمده در این تحقیق در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون یومن ویتنی، کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج نشان داد بین نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تفکیک جنسیت و رشتة تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد (P>0/05). همچنین بین مهارت دانشجویان در استفاده از فنّاوری اطلاعات به تفکیک رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود داشته است(P<0/01) و سطح مهارت دانشجویان رشته های علوم تربیتی، مهندسی، علوم پایه و کشاورزی در وضعیت بهتری قرار دارد . بر پایه یافته های پژوهش، چالش اساسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، نداشتن مهارت های لازم برای استفاده بهینه از فنّاوری اطلاعات است که لزوم برگزاری کارگاهها و دوره های تخصصی را برای آنان یادآور می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Attitude, Tendency and Skill Level of Graduate Students toward Information Technology

نویسندگان [English]

  • Reza Shaji 1
  • Javad Gholamian 2
  • Nasrolah Javadian Sarraf 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of the present descriptive study was to determine the attitude, tendency and skill level of graduate students toward information technology. 371 MS and PhD students of Ferdowsi University were selected through stratified random sampling.
Information technology attitude and skills questionnaire (ECAR, 2004) was used. Content validity of this questionnaire was confirmed by experts, and the internal consistency of the questions in a pilot study was 0.79. Data analysis was performed by MannWhitney U, KruskalWallis and Spearman tests. Results showed that there was no significant difference between graduate students in attitude with regard to gender and field of study (p < 0.05). There was a significant difference between students' skills to use information technology with regard to field of study (p > 0.05). As a result, graduate students’ lack of essential skills in using computer and technology is a challenge they face. Therefore, conducting some special courses and workshops are useful for them to enhance their skills toward using information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • tendency
  • skill
  • Information technology
  • graduate students