بررسی موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلا می واحد علی آباد کتول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با توجه به مطالعات صورت گرفته، انجام فعالیت های پژوهشی با موانع متعددی مواجه است که شناخت وضع موجود و رفع تنگناهای آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ضرورت دارد . این تحقیق ، با هدف شناسایی و بررسی موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول انجام گرفت . مطالعة حاضر ، از نوع توصیفی است که به روش پیمایشی اجراء شد و ابزار اندازه گیری در این مطالعه پرسشنامه است . یافته‌های تحقیق نشان می دهد که ، مهم ترین عوامل بازدارنده فعالیت های پژوهشی از نظر پاسخگویان به ترتیب اولویت: عوامل بازدارندة اداری (با میانگین 94/2) کمبودها (90/2)، اقتصادی – مالی (75/2)، شخصی – اجتماعی (74/2) و عوامل بازدارنده تخصصی (با میانگین 42/2) است. همچنان که از سطح معنی‌داری آزمون T مشخص است، موانع شخصی، موانع کمبودها و موانع اداری بر حسب ارزیابی مردان و زنان تفاوت معنی داری پذیرفته است. میانگین ارزیابی ها ، نشان می دهد زنان نقش موانع شخصی و اداری را بیش از مردان ارزیابی می کنند. همینطور نتایج ارزیابی T برای متغیر مدرک تحصیلی (فوق لیسانس – دکترا) نشان می دهد که برای سه دسته از عوامل تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شده است. تکنینک آماری آنالیز واریانس یک طرفه (F) نشان می‌دهد که،  از پنج متغیر وابسته دو متغیر، یعنی موانع اقتصادی و موانع اداری بر حسب نوع گروه آموزشی تفاوت معناداری دارد ؛ و از طرفی، برحسب وضعیت استخدامی پاسخگویان ، تنها یک متغیر، یعنی موانع کمبودها تفاوت معناداری پذیرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Barriers to the Research Activities of the Faculty Members of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Mosayeb Abbasi 1
  • Alireza Khajeh Shahkoohi 2
  • Gholamreza Khoshfar 3
  • Hojatollah Maghsoudlou 4
1
2
3
4
چکیده [English]

There are many barriers to performing research activities. Understanding the existing situation and resolving the problems and predicaments, especially among the faculty members are necessary. This research was carried out in 2007 with the aim of identifying and examining the barriers to performing research activities among the faculty members of Islamic Azad University (IAU) AliabadeKatool
Branch. The research findings show that the most important deterrent factors in research activities are as follows, (in the order of priority): administrative deterrent (with the average of 2.94), deficiencies (2.90), financialeconomic (2.75), personalsocial (2.74) and specialized deterrent factors (with the average of 2.42). Personal barriers, deficiencies and administrative barriers have a significant difference according to men and women’s evaluation. The average of evaluation shows that women give more importance to the role of administrative and personal barriers. In addition, the result of the ttest for the academic qualification variable (Master degree and PhD) shows that there is a significant difference between the two groups for three categories of factors. The statistical technique of the onesided variance analysis (Ftest) shows that out of five dependant variables, two variables, namely economic and administrative barriers have a significant difference according to the educational group. On the other hand, only one variable, namely deficiencies have a significant difference according to the respondent’s employment state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Azad University
  • faculty member
  • deterrent factors
  • research activities
  • research barriers