مقایسۀ وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان جویای‌کار رشته‌های علوم‌ انسانی با سایر رشته‌ها در استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد اقتصاد و مدرش موسسه آموزش عالی جواد یزد

چکیده

بررسی و مقایسۀ وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان جویای‌ کار رشته‌های علوم‌ انسانی با سایر رشته‌ها در استان یزد طی برنامۀ سوم توسعه، هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. از مجموع 100628 نفر بیکار جویای کار ثبت‌نام‌شده طی سال‌های 83- 1371 در ادارات کار و امور اجتماعی استان یزد، 68096 نفر طی برنامۀ سوم توسعه در این مراکز ثبت نام کرده و این تعداد نیز جامعۀ آماری اولیۀ این پژوهش را تشکیل می‌دهد. جامعۀ آماری نهایی این مطالعه از 10773 نفر از افراد جامعۀ آماری اولیه با تحصیلات عالی و دانشگاهی تشکیل شده و از این تعداد، حدود 44 درصد فارغ‌التحصیلان گروه علوم انسانی بوده‌اند. با انتخاب نمونه‌ای 426 نفری از جامعۀ اولیه طی دورۀ مورد مطالعه، 120 نفر دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و نمونۀ آماری نهایی این مطالعه محسوب می‌شوند. داده‌های مورد نیاز نیز با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، نسبت دستیابی به شغل در بیکاران جویای کار با تحصیلات دانشگاهی گروه علوم‌انسانی تفاوت معنی‌داری با این نسبت در دانش‌آموختگان سایر گروه‌ها نشان نمی‌دهد. این در حالی است که تفاوت‌های عمده و معنی‌داری را می‌توان در نسبت مذکور برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف علوم‌انسانی مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Unemployed Jobseekers of Humanities Graduates with other Disciplines in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Feizpour 1
  • Haniyeh Poushdouzbashy 2
  • Mohammad Reza Dehghanpour 3
1
2
3
چکیده [English]

This study aims to investigate the relationship between educational fields of study, especially those classified as humanities and social sciences in comparison to other subjects with regard to access to job in Yazd Province, during the Third Development Plan (2000-2004). The statistical population of this study consists of 68096 people out of 100628 that have registered as job seekers in the Department of Labor and Social Affairs in Yazd branch. The final sample is categorized as those with higher education and this includes 10773 people. The result of this study shows that access to job is not affected by the subject of education. On the other word, there is no significant difference between access to job for those with or without humanities and social sciences education. This is not the case for different fields within the humanities and social sciences group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Seekers
  • Graduated of Human Science
  • Yazd Province
  • Third Development Plan
ادارۀ بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامۀ سال‌های 1381، 1382، 1383 و 1384.
آرین، علی (1383). انطباق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازار کار. مجموعۀ مقالات اولین همایش نقش آموزش‌های فنی حرفه‌ای در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران.
آزاد ارمکی، تقی (1383). آموزش فنی و حرفه‌ای و تغییرات اجتماعی. مجموعه مقالات اولین همایش نقش آموزش‌های فنی حرفه‌ای در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران.
حسنی مهمویی، بهروز و فرهادی، مینو (1384). نقش و تحولات مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در فراهم‌آوری زیرساخت‌ها برای توسعۀ اقتصاد دانش‌محور. مجموعه مقالات همایش نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی، ابراهیم صالحی، ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، سالنامۀ آماری سال‌های 1383 و 1384 استان یزد.
سرکارآرانی، محمدرضا (1380). ارتباط آموزش عالی و بازار کار در ژاپن. مجلۀ علوم انسانی الزهرا (س)، بهار و تابستان 1380، شمارۀ 38-37، صص 280-237.
عزیزی، نعمت الله (1377). ارتباطآموزشوتوسعۀاقتصادی:ضرورتبررسی روش‌هاوراهکارهاینوین اتصالنظامآموزشیبهبازار. فصلنامۀتعلیموتربیت، سالچهاردهم،شمارۀ٣و۴،صص. 57-41.
عزیزی، نعمت الله (١٣٨٢). آموزشوپرورشوبازار کار:آماده‌سازیجوانانبا صلاحیت‌هاو مهارت‌های اساسی. مجلۀعلوماجتماعیوانسانیدانشگاهشیراز، دورۀبیستم،شمارۀاول،صص. 70- 58.
فیض‌پور، محمدعلی و مکیان، سید نظام‌الدین (1385). کالبد شکافی بیکاری در استان یزد: بیم‌ها و امیدها. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد.
مرکز آمار ایران. سالنامۀ آماری کشور، سال‌های 1383 و 1384.
مهرعلی‌زاده، یدالله و آرمن، سید عزیز (1383). مزیت‌های نسبی عرضه و تقاضای دانش‌آموختگان رشته‌های کارشناسی: مطالعۀ موردی دانشگاه شهید چمران اهواز. فصلنامۀ بررسی‌های اقتصادی، دورۀ 1، شمارۀ 3، صص. 92-77.
میرنیا، خلاق، جعفری صمیمی، احمد و شفیعی، شهریار (1380). نقش مشارکت نیروی انسانی متخصص دانشگاهی (توسعۀ علمی) در توسعۀاقتصادی ـ  اجتماعی کشورهای مختلف جهان. چکیدۀ مقالات چهل و چهارمین نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز علمی ـ تحقیقاتی کشور، جلد دوم، ص107، تهران: مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، صص. 102-97.
نوفرستی، محمد (1382). آمار در اقتصاد و بازرگانی، چاپ دهم، ‌خدمات فرهنگی رسا.
وود هال، مری (1992). توسعۀاقتصادیوآموزشعالی. ترجمۀهادیشیرازیبهشتی،فصلنامۀپژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالیسالدوم،شمارۀ١.
وود هال، مورین و ساخار پولوس، جورج (1989). آموزش برای توسعه تحلیلی از گرایش‌های سرمایه‌گذاری، مترجم، پریدخت وحیدی.
Azizi, N. (1999). Problems in University-Industry Relations at the TechnologicalUniversities in Third World Countries (Case Study: Iran). A Submitted paper to the ECER 99: European Conference of Educational Research, 27-30 September, Lahti, Finland, p.1.
Baharudin, N. (2003). Unemployed Graduates: Pre and Post 1997 Crisis. Malaysia: Department of Statistics.
Harvey, L. (1999). New Realities: the Relationship between Higher Education and Employment. Keynote Presentation at the European Association of Institutional Research Forum, Lund, Sweden: August, p.8.
ILO (2002). Labour Market Policies and Poverty Reduction Strategies in Recovery from the Asian Crisis: Tripartite Sub-Regional Seminar Jakarta, Indonesia.
Kairamo, K. (1989). Education for Life: a European Strategy. London: Butterworth, p.123.
Skilbeck, M; Connel. H; Lowe. N and K. Tait (1994). The Vocational Quest: New Direction in Education and Training. London: Rutledge, p.76.