شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده

هدف اساسی این تحقیق، بررسی شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در سال تحصیلی 88-87 است. ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده و روایی صوری آن از طریق نظرسنجی متخصصان  و پایایی آن نیز با انجام آزمون مجدد با همبستگی 77 درصد ارزیابی و تأیید شده است. در این پژوهش، 403 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه‌ها به روش خود گزارش‌دهی از سوی آنان تکمیل شده است. بخش اول پرسشنامه، به منظور بررسی خصوصیات جمعیت‌شناسی دانشجویان بوده و بخش دوم به منظور تعیین مهم‌ترین شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه آنها شامل ویژگی‌های شخصیتی و ظاهری عضو هیئت علمی، مهارت‌های علمی و فنی و محتوای درسی است. از دیدگاه دانشجویان، جنبه‌های قدرت ارتباط، روش تدریس دانش‌پژوهی و شخصیت فردی به ترتیب مهم‌ترین جنبه‌های تدریس اثربخش را به خود اختصاص می‌دهد. در جنبۀ شخصیتی و ظاهری عضو هیئت علمی، ویژگی‌های مربوط به لباس، علاقه‌مندی به تدریس، برخورد محترمانه با دانشجویان شاخص‌های مهم شناخته‌شده و در زمینۀ مهارت‌های علمی، برخورداری از دانش روز، در بخش مهارت‌های فنی، ویژگی‌های انتقال شفاف و واضح مطالب و نیز آماده‌‌سازی کلاس برای تفکر و بحث شاخص مؤثر بوده و در بخش جنبۀ محتوای درسی، استفاده از منابع قابل فهم و عمیق به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های تدریس اثربخش شناخته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Teaching from the Viewpoints of Islamic Azad University Students in Uremia Branch

نویسنده [English]

  • Mostafa Sheikhzade
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the indications of effective teaching from the viewpoints of Islamic Azad University students in Uremia Branch in the academic year 2008-2009. The instrument was a questionnaire and the validity was examined by collecting the ideas of experts and its reliability was estimated (77%). 403 students were chosen randomly from different fields. The first part of the questionnaire is related to the students’ demographic features and the next is related to teaching elements from the viewpoints of students. The main effective elements of teaching according to the students are professors’ personality and appearance, academic and technical skills and content. From the perspective of professors’ personality and appearance, features of clothing, interest in teaching, respectful behavior towards students are considered important. From the academic skills point of view, being up-to-date; from technical skills point of view, being clear and using understandable expressions along with preparing the class for thinking and discussions and finally, from the content point of view, using understandable resources are the most important features of effective teaching

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective teaching
  • teaching elements
  • personality and appearance of professor
  • Islamic Azad University
سلطانی عرب شاهی، کامران و قادری، اعظم. (1379). ویژگی‌های تدریس اثربخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان مرکز علوم پایۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی ایران، شمارۀ 22.
سیف, علی اکبر. (1370). روان‌شناسی پرورشی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
داما چاندران، ل و دامالینگام. (1370). آموزش بهداشت. ترجمۀ فروغ شفیعی، دانشگاه تهران.
ذوالفقار، محسن. (1375). بررسی و تحلیل کیفیت تدریس مربیان عضو هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی (دانشگاه‌های شهر تهران). تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم انسانی.
قدمی، احمد، صالحی، بهمن، سجادی، شکوه و ناجی، همایون. )1386.( عوامل مؤثر بر برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان علوم پژشکی اراک. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان، شمارۀ 7.
ظهور، علیرضا و اسلامی نژاد، طاهره (1381). شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامۀ یپایش. سال اول شمارۀ چهارم، پاییز 1381.
مظلومی، سعید و همکاران. (1379). ویژگی‌های یک استاد خوب از دیدگاه‌ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی یزد، شماره 2.
  محمد جواد لیاقت‌دار، جواد، عابدی، محمد رضا، جعفری، ابراهیم و بهرامی، فاطمه، (1387). مقایسۀ میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان. www.sid.ir..
معروفی، یحیی و همکاران. (1386). ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه‌ها. تهران: فصلنامۀ انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران، سال اول، شمارۀ 5.
هومن، حیدرعلی، (1370). یافته‌های پژوهش در علوم رفتاری، شناخت روش علمی. تهران.
Aultman, LP. (2006). An unexpected benefit of formative student evaluations. College Teaching 6, 54(3): 251-8.
Greenwood, GE; Bridges, CM; Ware, WB and McLean, JE. (1993). Student evaluation of college.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lane, Pamela S.; Bradley, R. C. and Areglado, Ronald. J. (1996). Learning for life. America: corwin Press. PR.
 
Morrison. J. (2003). ABC of learning and teaching in medicine: Evaluation. BMJ, 15; 326(7385): 385-7.
Paulsen. MB. (2002). Evaluating teaching performance. New Directions for Institutional Research, 114: 5-18.
Ramsden, P. (1996). Learning to Teach in Higher Education. London: Routledge.
Savery, j. & Duffy, t. (1996). Problem-based learning: an instructional model and its constructivist framework. In    b. Wilson (ed.), constructivist learning environments: case studies in instructional design. New Jersey: educational technology publications.
Johnson, D. W. & R. T. Johnson (1989). Conflict in the Classroom   controversy and Learning.  Review of Educational Research,
Theal, M. (2002). Faculty evaluation. In: Forest J, Kinser K, editors. Higher education in the United States: An encyclopedia. Santabarbara, ABC-CLIO, p. 214-16.
Zoller V. (1992). Faculty teaching performance evaluation in higher education: issues and implications. Science Education, 76(6): 673-84