سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت؛ ابزاری کارآمد در برنامه‌‌ریزی توسعه آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

3 عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی ـموزش عالی

چکیده

از جمله پیش‌شرط‌های تصمیم‌گیری مناسب و به موقع توسط مدیران نظام آموزش عالی، ایجاد و استقرار نظام اطلاعات مدیریت است. هدف از این تحقیق، شناسایی و توصیف نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت و نحوه استقرار و بکارگیری آن در برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی است. در این مقاله، ابتدا اهمیت، ضرورت و نحوه بکارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت در برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس بر اساس نتایج حاصل، مدلی مفهومی از یک سیستم اطلاعات مدیریت در نظام آموزش عالی ترسیم شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که بکارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت در آموزش عالی می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در بهبود امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه آموزش عالی ایفا کند. بر این اساس، پیشنهاد شده است در برنامه توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری طراحی، استقرار و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات مدیریت در نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management Information Systems: Dynamic Tools in Higher Education Development Planning

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Kayzouri 1
  • Ali Mohammad Ahmadvand 2
  • Reza Norouzzadeh 3
چکیده [English]

The establishment of Management Information Systems is one of the perquisites for planning and proper decision making for managers in higher education. The objective of this research is to identify and express the role of Management Information Systems and the process of their establishment and application in the higher education development plan. In this paper, first, the importance, necessity and application of Management Information Systems in the higher education development plan are analyzed. Then, based on the obtained results, a conceptual model of the Management Information Systems in higher education is drawn. Research findings indicate that the application of Management Information Systems has a crucial role in the enhancement of the higher education development planning and policy making affairs. Therefore, it is proposed that Management Information Systems should be used in order to carry out the higher education development plan successfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Information System
  • development plan
  • Higher Education
  • University
احمدوند، علی محمد (1377). متدولوژی یادگیری در تدوین استراتژی. دانش مدیریت، سال یازدهم، شماره 41 و 42: 146-127.
ثاقب تهرانی، مهدی و تدین، شبنم (1380). مدیریت فناوری اطلاعات. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
علی پناهی، علی (1377). سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت. تهران: آذرخش.
غفاریان، وفا (1380). استراتژی اثربخشی. تهران: فرا.
فراستخواه، مقصود (1381). آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی آموزش عالی در ایران. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
کاستلز، مانوئل (1999). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ ظهور جامعه شبکه‌ای. ترجمه احد علیقیان و افشین خاکباز (1380). جلد یکم، تهران: طرح نو.
کافمن، راجر و هرمن، جری. برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی. ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان. تهران: مدرسه.
لاودن، کنث‌سی و لاودن، جین پریس (1994). نظام‌های اطلاعات مدیریت، سازمان و فناوری. ترجمه عبدالرضا رضائی‌نژاد (1377)، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
یمنی، محمد و آراسته، حمیدرضا (1384). راهنمای برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
Choon, S. L & OH. B, Evaluating Information Strategic Planning an Evaluation System and its Application. Journal of System Integration, volume 102001, pp. 207- 222.
Drucker, P.F (1995). The informaiton executive truly need. Harvard Business Review. Jannary february, volume 73. pp 54-62.
Eugen c. Craven (1975). Information decision systems in higher education. Journal of Higher Education. (51)2: 125-39.
Galliers R. D; Pattison E. M. & Reponen T (1995). Strategic Information Systems Planning Workshops: Lessons from Three Cases. International Journal of Information Management, volume 14, pp 51- 66.
George. J. F. et al (1996). Modern systems analysis and design. New York. NY. The Benjamin Publishing Company. Inc.
Ismail, N.A. et al (2006). Information technology usage amony public institutes of higher learning in Malaysia. Faculty of Assountancy, University Utra Malaysia, Sintork.
Juhary, J. (2005). Malaysian defense a elearning. US-china Education Review, (2)9: 35-41.
Lanser, michael A. (1998). Design of a strategic information system to assist executive and management staff at universities. Dissertation of Doctor of Education Nova Southeastern University.
Lederer, A. L. & Sethi, V (1998). The implementation of strategic information systems planning methodologies. MIS Quarterly, 12(3): 445-461.
Lederer, A.L. and Salmela, H (1996). Towards a theory of strategic information systems planning, Journal of Strategic information system Planning. volume 5, pp:237-53.
Liang L & Tang M. J. (1992). A framework for justifying strategic informaiton systems projects. Data Base. 23(1): 27-35.
Long Su, Chang (1999). A model for selecting professors of management information system in junior colleges and universities of Taiwan utilizing fuzzy logic.
Mc Robbie, M. A. and Palmer, J. G (2001). Strategic and financial planning. Journal of Strategic Information System Planning. Volume 5, pp: 237_53.
Murdick, Robert G. (1971). Information systems for modern management. Englewood Cliffs: Prentice – Hall, Inc.
Neumann, Seev (1994). Strategic informaiton system. Macmillan College Publishing Company.New York.
Noor Azizi etal. (2007). Strategic Information systems planning in Malaysin Public Universities.
Rowley, D. J.; Lujan, H. D and Dolence, M. G. (1997). Strategic change in colleges and universities, Jossey – Bass. San Francisco, CA.
Sani. A & Tiamiyu. M (2005). Evaluation of automated services in Nigerian universities. The Electronic Library, (23)3: 274-288.
Semiawan, T. and Middleton, M (1999). Strategic information planning and campus information system development in Indonesia. Campus- Wide Information Systems, (16)2: 70-6.
Sprague, R. H. (1980). A framework for the development of decision support systems. MIS Quarterly, December. 1-26.
Titthasiri, W. (2000). Information technology strategic planning process for institutions of higher education in Thailand. NECTEC Technical Journal, (3)11:153-64.
Vaskevitch. D. (1995). Client server strategies: A survival guide for corporte reegineers (2nd ed). Foster city. CA: IDG Books Worldwide. Inc.
Wiggins, R. w. (1995). The internet for everyone: a guide for users and providers, Mc Graw – Hill, New York: NY.