بررسی برنامة درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

3 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

‌پژوهش حاضر با هدف بررسی برنامة درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان رشتة تکنولوژی آموزشی انجام گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. جامعة آماری شامل اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه‌های اراک، علامه طباطبایی و تربیت معلم است. حجم نمونة مورد مطالعه 217 نفر برآورد شد که به شیوة طبقه‌ای تصادفی از هر سه طبقه انتخاب گردید. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة محقق ساخته استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد که اهداف برنامه‌های درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد از نظر اکثر اعضای هیأت علمی و دانشجویان مناسب می‌باشد. همچنین اهداف برنامه‌های درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد با دروس ارائه شده مربوط به آن (به استثنای هدف شناخت و کشف مسائل آموزشی با بر خی دروس) تناسب دارد. از بین دروس اصلی، دروسی نظیر سمینار در برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، و از بین دروس اختیاری، دروسی مانند بهداشت عمومی، کلیات اقتصاد، انسان‌شناسی در اسلام از نظر اکثریت اعضای هیأت علمی و دانشجویان غیرضروری است. از نظر اکثر اعضای هیأت علمی و دانشجویان از بین دروس تخصصی دوره‌های کارشناسی ارشد دروسی مانند برنامه‌نویسی کامپیوتری برای آموزش، تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته، و فلسفه و آراء تربیتی غیرضروری می‌باشد. افزون بر این، اکثر اعضای هیأت علمی و دانشجویان، بازنگری و تجدید نظر در اهداف، عناوین و سرفصل‌های دروس و برنامة درسی رشتة تکنولوژی آموزشی را لازم و ضروری می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of BA and MA Curricula in Educational Technology Focusing on the Perspectives of Teachers and Students

نویسندگان [English]

  • Sara Rezaei Bagher 1
  • Seyed Shams aldin Hashemi Moghadam 2
  • Mohammad Akbary Borng 3
1
2
3
چکیده [English]

This study focused on the investigation of BA and MA curricula in Educational Technology based on the perspectives of both teachers and students of Educational Technology in Iran.
The subjects of this study were both teachers and BA and MA students who were majoring in Educational Technology. The participants were 217 people who were selected through stratified random sampling out of three groups (i.e. BA students, MA students and professors of Educational Technology). To collect data, a researcher-designed questionnaire was used.
The results revealed that there was relevance between all curriculum goals of BA and MA courses and presented titles and syllabi in this major except for the goal of recognition and discovery of educational problems with some courses.
According to the majority of teachers and students, Seminar in Educational Technology (among main courses) and some optional courses like General Medicine, General Economy and Anthropology in Islam were considered unnecessary. Most of the participants also considered unnecessary some other courses among specialized courses like computer programming, advanced Islamic education, philosophy and theories of education. Finally, most of the students and teachers believed that revising and reevaluating the goals, titles and syllabi in Educational Technology were essential and inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • educational technology
  • goal
  • Evaluation
آرمند، محمد (1380). مجموعة مقالات همایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ایران. اراک: انتشارات دانشگاه اراک.
علی آبادی، خدیجه (1380). مجموعة مقالات همایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ایران. اراک: انتشارات دانشگاه اراک.
فتحی واجارگاه، کورش و شفیعی، ناهید (1386). ارزشیابی کیفیت برنامة درسی دانشگاهی (مورد برنامة درسی آموزش بزرگسالان). فصلنامة مطالعات برنامة درسی، سال اول- شمارة 5
Alonzo, Adam (1993). Planning for Educational Technology: A Survey of Sinclair Community College Faculty.12.00, 80.
Altbach, P. G. (1988). Comparative Studies in Higher Education in: Postlethwaite; in (ed). The Encyclopedia of Comparative Education and National System of Education, pp: 6.7.
Coleman, John J (2000). Student Attitudes toward Instructional Technology in the Large Introductory U. S. Government Course. PS: Political Science & Politics.
G D Moss, (1979). The Influence of an In-Service Course in Educational Technology on the At­titudes of Teachers. British Journal of Educational Technology, -10 (1): 69–80.
Informic Corporation (2003). How can I Determine our Companye’s Training needs? http://www. Informic. Com/ advice.
mazzoli j Andrew (2000). Faculty perceptions of influnce on the curriculum in.
Ratcliff, James L. (1992). Curriculum Undergraduate, in Clark, B. R. & Neave, G. (eds.) Encyclopedia of Higher Education, Pergamum Press, Oxford.
Rozenberg. M, (2000). E-Learning: The Treasure Within. Paris: Unesco.
San Jose (2001) State University Instructional Technology Program. Instructional Technology program Evaluation Report.