بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های پیام نور؛ مطالعه موردی استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه جامعه شناسی

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های پیام نور استان همدان می باشد. این تحقیق با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. در این تحقیق روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بوده است. نتایج نشان می‌دهند که 60 درصد اعضای هیأت علمی کم یا خیلی کم، 25/26 درصد تاحدودی و 75/13 درصد زیاد از شغل خود رضایتمندی داشته‌اند. نتایج حاکی از آن است که دستیاران علمی نسبت به اعضای هیأت علمی دارای رضایتمندی خیلی کمتری از شغل خود بوده‌اند. میزان تولیدات علمی 25/81 درصد اعضای هیأت علمی کم یا خیلی کم، 75/3 درصد تاحدودی و 15 درصد زیاد یا خیلی زیاد می‌باشد. همچنین یافته‌های تحقیق بیانگر این هستند که دستیاران علمی نسبت به اعضای هیأت علمی دارای تولیدات علمی کمتری بوده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بین متغیرهای مستقل رضایت از ماهیت کار، رضایت از مدیران دانشگاه، رضایت از همکاران، رضایت از شیوه تشویق و تنبیه، رضایت از امکان ارتقاء و ترفیع در شغل، رضایت از میزان حقوق، سن، رتبه علمی، رضایت شغلی و متغیر وابسته تولیدات علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنادار وجود دارد. ولی بین متغیرهای مستقل جنسیت، رضایت از وضعیت بهداشتی و آموزشی دانشگاه، رضایت از نحوه ارزشیابی سالانه اعضای هیأت علمی و متغیر وابسته میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین نتایج نشان دادند که بین متغیرهای سن، رتبه علمی با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد، ولی بین جنسیت و رضایت شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Job Satisfaction and Professors’ Scientific Productions in Hamedan Payame Noor University

نویسنده [English]

  • Saeid Gudarzi
چکیده [English]

The aim of the present research was to examine the relationship between job satisfaction and professors’ scientific productions (faculty members and assistants) in Hamedan Payame Noor University. The research method used was survey and a researcher-made questionnaire was utilized for gathering the data. The participants were chosen through random sampling.
The results revealed that 60% of professors showed little or a little, 26.25% to some extent and 13.75% high or very high satisfaction. Also, results showed that assistants were less satisfied about their jobs compared to faculty members. With regard to scientific productions, 81.25% had little or a little, 3.75% to some extent, and 15% high or very high scientific productions. Also, the findings showed that assistants had less scientific productions compared to faculty members.
In addition, the results of this research showed that there was a meaningful relationship between the independent variables of satisfaction towards the nature of work, university managers, colleagues, encouragement and punishment style, promotion possibilities in job, income, age, scientific grade (level) and the dependent variable of professors’ scientific productions. But there was no meaningful relationship between the independent variables of sexuality, satisfaction towards sanitation/health and education conditions of professors and the dependant variable of professors’ scientific productions.
Also, the results showed that there was a meaningful relationship between age, scientific grade (level) and job satisfaction. But there was no meaningful relationship between sexuality and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • scientific productions
  • professors
  • faculty members
  • Higher Education
ازکمپ، استورات (1370). روان‌شناسی اجتماعی کاربردی. ترجمه‌ فرهاد ماهر، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
اسماعیلی، حسن (1374). بررسی رابطه‌ رضایت شغلی و عملکرد آموزشی معلمان دوره‌ ابتدایی منطقه‌ 18 تهران. دانشگاه تربیت معلم، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی.
تجلی پور، حمزه (1381). بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر رضایتمندی شغلی معلمان در سال 1381. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
توسلی، غلام عباس (1375). جامعه‏شناسی کار و شغل. تهران: انتشارات سمت.
جانعلی نژاد، محمد (1380). بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده‌ علوم انسانی.
دوپوتی، گزاویله (1374). فرهنگ توسعه. ترجمه‌ عبدالحمید زرین قلم، تهران: انتشارات کمیته یونسکو، جلد اول.
رابینز، استیفن (1378). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه‌ علی پارساییان و محمد علی اعرابی، تهران: مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
رجب بیگی، مجتبی؛ امینی، مجید؛ پرتوی، بامداد و قنبر زاده علمداری، ناهید (1385). سنجش رضایت شغلی منابع انسانی در بخش دولتی و عوامل مؤثر بر آن. فصلنامه‌ مدرس علوم انسانی، دوره دهم، شماره‌ اول، صص 130-111.
سفیری، خدیجه (1377). جامعه‏شناسی اشتغال زنان. تهران: انتشارات تبیان.
شفیع‏آبادی، عبدالله (1370). راهنمای تحصیلی و شغلی. انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
فرخی، محمدحسن (1374). راه‌های افزایش کارایی و رضایت شغلی معلمان به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی. شورای تحقیقات اداره‌ کل آموزش و پرورش استان کردستان.
فروغی، فیض الله؛ خرازی، ‌هادی؛ ایران فر، شیرین و رضایی، منصور (1386). رضایتشغلیوعواملمؤثربرآنازدیدگاهاعضای هیأت علمی دانشگاهعلوم پزشکیکرمانشاه. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دوره هفتم، شماره دوم، صص 342-335.
کورمن، آبراهام (1376). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه‌ حسین شکرکن، تهران: انتشارات رشد.
لهسایی‏زاده، عبدالعلی و منصوریان، محمدکریم (1378). بررسی رضایتمندی شغلی در رابطه با عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و جمعیتی. مجله‌ نامه علوم اجتماعی دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره‌ سیزدهم، صص 188-161.
مرادی، نعمت الله (1372). بررسی رابطه‌ برخی عوامل با رضایت شغلی معلمان شهرستان خرم آباد. شورای تحقیقات اداره آموزش و پرورش استان لرستان.
مزینانی، علی (1380). بررسیوضعیتمصرفوتولیداطلاعاتعلمیازجانباعضایهیأت علمی-آموزشیکشور. رهیافت، شماره بیست و پنجم، صص 217-196.
مقرب، مرضیه؛ مادرشاهیان، فرح؛ علی آبادی، نرگس؛ رضایی، نرجس و محمدی، عبدالرضا (1384). رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره‌ دوازدهم، شماره‌ سوم و چهارم، صص 99-92.
مهرابیان، فردین؛ نصیری پور، امیر اشکان و کشاورز محمدیان، سکینه (1384). بررسی میزان رضایت شغلی رؤسا، مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف بیمارستان‌های دولتی استان گیلان در سال 1384. مجله‌ دانشکده‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره شانزدهم، شماره‌ شصت و یکم، صص 73-65.
میرزایی، غلام رضا؛ فتحی آشتیانی، علی؛ مهرابی، حسین‌علی و احمدی، خدابخش (1385). عوامل مؤثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی. سال هشتم، شماره‌ یکم، صص 77-69.
Aiken, L. H; Clarke, S. P; Sloone, D. M; Sochalski, J. A; Busse R; Clarke, H et al (2001). Nurses report on hospital care in five countries. Nurses Reports Health Affairs.
Bartel, A (1981). Race differences in job Satisfaction. A reappraisal journal of Human Resources, Vol 16, No 2.
Clark, A. E (1997). Job Satisfaction and gender: why are women so happy at works Labor Economics.
Coughenour, M. & Swanson, L (1980). Rewards, Values and Job Satisfaction. American Sociological Review.
Demir, C; Ozaltin, H & Celik, Y (2002). Determining the level of job satisfaction of nurses working at Turkish military forces hospitals.
Ewen, R. B (1967). Weighing components of job satisfaction. Journal of Applied psychology, No 51, pp 68-73.
Feldman, D. C & Arnold H. J (1983). Managing in Dividual and Group Behavior in Organization. Publisher New York, MC Graw–Hill, Vol 68, No 2, pp 135-141.
Freeman, B (1978). Job satisfaction as an economic variable. American Economic Review.
Garcia, M. J; Malpica A. L; Pablos, C; Gutierro, M. A & Perez, C (2005). Job Stressors and satisfaction in the nursing staff of a critical unit. Enferm Intensivea.
Groot, W & Maassen Van den Brink, H (1999). Job satisfaction and preference drift. Economics Letters.
Hardman, T. R (1996). A Study of Job Satisfaction of Female Public School Administrators in West Virginia. West Virginia University.
Harmermesh, D. S (2001). The Changing distribution of Job satisfaction. the journal of human resources, No 1, pp1-30.
Locke, E (1969). What is job satisfaction, Organization Behavior Human performance.
Pettit, John, Gorisjose, Vaught Bobby (1998). An examination of organizational communication as Moderator of the Relationship between Job Performance and Job Satisfaction.
Seeman, M (1959). On the Meaning of Alienation. American Sociological Review, Vol 24, No 6, pp783-791.
Seeman, M & Arthur, Neal (1960). Organizational Powerlessness. American Sociological Review, Vol 25, No 1.
Ting, Y (1997). Determinants of job satisfaction of federal government employees. Public personnel Management.
Wright, J .D & Hamilton, R. F (1978). Work satisfaction and age: Some: evidence for the Job change hypothesis. Social forces.
Yang, C (1999). The effects of perceived director’s leadership behaviors and selected demographic variable of physical education instructor's Job Satisfaction. University of Oregon.