ارزیابی ابعاد مدیریت دانش (مورد مطالعه: دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی استانهای یزد و اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشگر مدیریت

چکیده

روند توسعه ارتباطات و پیشرفت‌های چشمگیر تکنولوژیکی موجب شده است تا دانش، بازیگر چند چهره عصر حاضر به شمار آید. بر این اساس، مدیریت دانش برای بسیاری از سازمان‌های پیشرو، نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و بالندگی محسوب می‌شود. از آنجایی که نظام آموزش عالی هر کشور عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است، لذا هر یک از مؤسسات آموزشی باید برای حفظ بقا در بازار به منظور کسب دانش، تلاش مضاعف نمایند. از طرف دیگر، کسب و کار دانش‌محور، نیازمند رویکردی است که دارایی‌های نامشهود سازمانی، نظیر دانش و شایستگی‌های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، رویه‌ها و ساختار سازمانی را در بر گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی هریک از ابعاد دهگانه مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی پرداخته و امکان تفاوت سطوح آن را در میان دانشگاه‌های دولتی و آزاد به مورد آزمون گذارد. با توجه به فرمول برآورد حجم نمونه، تعداد نمونه انتخابی برابر با 365 نفر برآورد گردید و پس از تعیین حجم نمونه تعداد 400 عدد پرسشنامه، در دانشگاه‌های دولتی و آزاد یزد و اصفهان توزیع گردید، که تعداد 342 پرسشنامه بازگشت داده شد. برای پاسخ به فرضیات تحقیق و مقایسه میانگین ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه‌های مورد مطالعه آزمون فرض آماری تی- استیودنت 3 مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش، حاکی از آن است که در کل در دانشگاه‌ای دولتی، مدیریت دانش بیشتر مورد توجه مدیران و برنامه‌ریزان قرار گرفته است. در دانشگاه‌های آزاد مورد مطالعه، ابعاد مدیریت دانش از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند، به طوری که این مراکز نتوانسته‌اند انتظارات کارکنان و اساتید خود را از مدیریت دانش فراهم آورند و این امر موجب شده است تا بین انتظارات و ادراکات کارکنان و اساتید دانشگاه‌های آزاد، شکاف قابل توجه‌ای به وجود آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Knowledge Management: The Case of Isfahan and Yazd Private and Governmental Universities

نویسندگان [English]

  • Habibolah Doaei 1
  • Jalal Dehghani Sanij 2
1
2
چکیده [English]

The increasing pace of communication development and technological advances have caused knowledge to be included in many facets of the current era. Thus, knowledge management is a symbol of competitiveness and development for many pioneer organizations. As the higher education system of a country plays an important role in economical, social, political, cultural and educational growth of a community, therefore, all educational institutes should make a hard attempt for gaining valuable knowledge in order to survive. On the other hand, a knowledge-based business requires an approach, which contains organizational intangible assets
such as human resources knowledge and capabilities, innovativeness, customer relationships, organizational culture, organizational procedures and structures. This research aims to consider the tenfold dimensions of knowledge management in higher education institutes and then, compare the results in private and governmental
universities. According to the sample-size estimation formula, the sample included 365 participants. Totally, 400 questionnaires were delivered in Isfahan and Yazd private and governmental universities, and 342 questionnaires were returned. One sample T-test was used in order to examine the hypotheses and compare the average of the knowledge management dimensions. The results indicate that managers and planners generally consider knowledge management more important in governmental universities. In the studied private universities, knowledge management dimensions are not in good conditions so that these universities have not been able to satisfy their academic and administrative staff expectations of knowledge management. This has resulted in a substantial gap between the expectations and perceptions of academic and administrative staff in private universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • higher education institutions
  • human capital
  • Gap analysis