متوازن نمودن تحصیلات دانشگاهی با نیازهای کشور: مسائل و راهکارهای معطوف به آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

روند افزایش بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی در کشور، مباحثی را در مورد لزوم بازنگری در برنامه‌هاو محتوای دروس این دوره مطرح ساخته و اگرچه این مشکل تا حد زیادی به علل ساختاری باز میگردد، بررسی مسائل مربوط به محتوای دوره‌ها ضروری است. بررسی این موضوع از روش اسنادی و با مراجعه به منابع موجود نشان می‌دهد که بخش مهمی از این مشکل به ساختارهای غیرمنعطف برنامه‌های آموزشی و بخشی هم به ساختارهای غیرمنعطف شغلی در بخش‌های اقتصادی اجتماعی و نامشخص و یا راکد ماندن نیازهای تخصصی آنان باز می‌گردد. واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که هر کجا مسئله بیکاری حادتر است، سطح دانش‌بری مشاغل آن بخش نیز پایین‌تر و نیازها شدیدتر است. صرف نظر از کنکاش در ابعاد مختلف بازار کار تحصیل‌کردگان آموزش عالی، مروری بر نتایج برخی اقدامات انجام شده در جهت نزدیک ساختن برنامه‌های آموزشی با نیازهای بازار کار، از قبیل گسترش دوره‌های علمی  کاربردی، توسعۀ مراکز رشد و آموزش‌های کارآفرینی و تفویض اختیار به دانشگاه‌ها در امر بازنگری برنامه‌های درسی، حاکی از آن است که اهداف مورد نظر چندان تحقق نیافته و بازنگری در شیوة اجرایی آنها ضروری است. در این راستا و با بهره‌گیری از تحلیل سوابق موجود، راهکارهایی برای بهبود وضعیت انطباق تحصیلات دانشگاهی با نیازهای بازار کار ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Matching Higher Education Programs with Socio-Economic Needs of the Country: Educational Issues

نویسنده [English]

  • Ma'asoume Gharun
چکیده [English]

The growth in the number of unemployed higher education graduates brings up discussions on the necessity of programs and curriculum evaluation. Although this problem goes back to structural and economic factors, research indicates that the major part of the nonequilibrium relates to nonflexible educational programs, and
nonflexible labor market and industrial relations in socio-economic sectors and unspecified skill needs. Statistical facts show that the more sever unemployment comes along with lower knowledge intensive jobs. Apart from different aspects of higher education graduates’ labor market, investigating some procedures for matching educational programs with expert-needs have not fulfilled the requirements and must be inspected from the executive perspective. These expert-needs include development of technical courses, entrepreneurship, and autonomous curriculum planning. Based on research in some documents, there are some propositions for improving the matching between labor market needs and higher education programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • employment
  • Curriculum
  • education program
  • labor market