بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی در دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، مطالعه فرایند مدیریت دانش با تکیه بر مفروضه‌های مدل نظری دانش‌آفرینی نوناکا و همکاران و عوامل کلیدی مؤثر بر تشریک دانش به عنوان اساسی‌ترین مرحله از فرایند مدیریت دانش است که بر پایه شواهد تجربی به دست آمده از سه گروه مورد بررسی قرار گرفته است. مدیران و معاونین دانشگاه، رئیس و مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی و نیز کلیه کارکنان نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر مشهد به عنوان گروه‌های مورد مطالعه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه به شیوه پیمایشی و از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری) صورت گرفت. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از سه پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه مدیریت دانش، پرسشنامه تشریک دانش و مقیاس جو سازمانی استفاده شد. نتایج به دست آمده از مطالعات صورت گرفته حکایت از تأثیرپذیری مدیریت دانش از عوامل فرهنگی دارد. همگرایی رشد فردی و حرف‌های با حس رقابت‌جویی و فردگرایی در فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه مبین این نتیجه است. به ویژه نقش عوامل فرهنگی در ترغیب افراد به تسهیم و تشریک دانش و در این میان، تقویت روحیه و همبستگی گروهی به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار تشریک دانش از مهمترین یافته‌های به دست آمده از این مطالعه به شمار می آید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Key Factors Influencing Knowledge Management

نویسنده [English]

  • Rezvan Hosein Gholizadeh
چکیده [English]

The goal of this paper is the study of knowledge management process, relying on Nonaka et all Knowledge Creation theoretical model and key factors influencing knowledge sharing as the most basic level of knowledge management process. This is based on empirical evidence obtained from three groups. Participants were university administrators and deputies, heads of departments and faculty members of the Faculty of Psychology and Educational Sciences in Ferdowsi University, as well as the staff of Education and Training Office in Mashhad. In order to gather data about the population, the survey method was used through people census.
Three researcher-designed questionnaires were used to measure knowledge management, knowledge sharing and organizational atmosphere. The results showed that cultural factors influence knowledge management. Convergence of personal and professional growth with the sense of competitiveness and individualism in organizational culture dominating the university is the proof for this
finding. Especially, the role of cultural factors in encouraging people to share knowledge and strengthen group morale and spirit as one of the variables influencing knowledge sharing is the most important finding obtained from this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • knowledge creation
  • Knowledge sharing
  • Organizational Culture
  • Organizational climate
  • Higher Education
  • Education and training