تأثیر آزمون سراسری بر تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزمون سراسری بر تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان و روش پژوهش، توصیفی از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل معلمان تمامی مدرسه‌های متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 94-1393 بود که از بین آنها با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای 193 معلم به‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه تأثیر کنکور از دیدگاه معلمان (فتح­آبادی، 1393) بود. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون تی (t) تک‌نمونه­ای، تی (t) مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 تحلیل شدند. نتایج تجزیه­و­تحلیل داده­ها نشان داد که آزمون سراسری بر ترجیحات و آموزش و تدریس­ معلمان (001/0>p)، انگیزه دانش‌آموزان برای یادگیری (001/0>p)، هدف­گذاری و نگرش معلمان (001/0>p)، نحوه ارزشیابی­ آنان (001/0>p) و نگرش آنان به کلاس­های کنکوری (001/0>p) تأثیرات معنی­داری دارد. همچنین این یافته­ها نشان داد که بین میزان تأثیرات آزمون سراسری بر معلمان زن و مرد رشته­های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی مدرسه‌های دولتی و غیر دولتی مناطق مختلف آموزش و پرورش تهران تفاوت معنی­داری وجود ندارد (05/0<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of University Entrance Exam on Teaching and Evaluation from the Viewpoints of Teachers

نویسندگان [English]

  • Jalil Fathabadi 1
  • Bita Shalani 2
  • Saeid Sadeghi 3
چکیده [English]

The goal of this research was to investigate the impact of University Entrance Exam on teaching and evaluation from the viewpoints of teachers. This descriptive research was categorized as a causal-comparative research type. The statistical population was composed of teachers of all secondary schools in Tehran in the academic year 2014-2015. Then, 193 teachers were selected as the sample group using multistage cluster sampling method. The research tool was limited to the “Questionnaire on the Impact of University Entrance Exam from the Viewpoint of Teachers” (Fathabadi, 2014). The research data were analyzed using the T-test, One-sample T-test, Independent T-test and MANOVA, which were analyzed later by SPSS Software (Version 24). The results of data analysis showed that the University Entrance Exam had significant impacts on teachers’ preferences and teaching (p<0/001), teachers’ evaluation (p<0/001), students’ motivation to learn (p<0/001), teachers’ target-setting and attitudes (p<0/001) and teachers' attitudes towards preparation classes for the University Entrance Exam (p<0/001). Also, these findings showed that there was no significant difference between the impacts of University Entrance Exam on male and female teachers in such fields as mathematics and physics, empirical sciences and humanities in public and non-governmental schools in different educational districts of Tehran (p>0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Entrance Exam
  • Evaluation
  • teaching
  • teachers
خلاقی، علی­اصغر و حج­فروش، احمد (1391). بررسی تأثیر کنکور بر اهداف آموزشی در گذر از آموزش متوسطه به آموزش عالی. تعلیم و تربیت، 112، 67-98.
سیف، علی‌اکبر (1384). سنجش فرایند و فرآورده یادگیری‌: روش­های قدیم و جدید. تهران: نشر دوران.
عباس‌زاده، عباس؛ برهانی، فریبا؛ سبزواری، سکینه و افتخاری، زهره (1392). بررسی شیوه‌های متداول ارزشیابی و ارتباط آن با رویکردهای یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فصلنامه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 10 (2)، 142-152.
فتح­آبادی، جلیل (1393). بررسی اثر واش­بک آزمون سراسری دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی بر رویکردهای آموزش و یادگیری در دوره‌ متوسطه و پیشدانشگاهی. طرح پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور.
فتح­آبادی، جلیل؛ صادقی، سعید و شلانی، بیتا (1396). بررسی تأثیر آزمون سراسری دانشگاه­ها بر هدف­گذاری و برنامه­ریزی خانواده. کنگره سراسری روان­شناسی خانواده، کرمانشاه، 4 خرداد ماه.
میرزایی، عزیزالله؛ هاشمیان، محمود و تنباکویی، نوشین (1392). بازخورد منفی کنکور در کلاس­های زبان انگلیسی در ایران و بررسی انتقادی عملکرد و مسئولیت‌پذیری افراد در قبال آن. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، 3 (2)، 381-409.
 
Alderon, J. C. & Wall, D. (1993). Does washback exist?Applied Linguistics, 14 (2), 115-129.
Alderson, J. C. & Hamp-Lyons, L. (1996). TOEFL preparation courses: A study of washback. Language Testing, 13 (3), 280-297.
Babaii, E. (2004). Washback in language testing. Lawrence Erlbaum Associates.
Banks, J. & Smyth, E. (2015). Your whole life depends on it: academic stress and high-stakes testing in Ireland. Journal of youth studies, 18 (5), 598-616.
Biggs, J. B. (1995). Assumptions underlying new approaches to educational assessment. Curriculum Foru, 4 )2(, 1-22.
Cheng, L. (1997). How does washback influence teaching? Implications for Hong Kong, Language Education, 11 (1) 38-54.
Diamond, R. & Persson, P. (2016). The long-term consequences of teacher discretion in grading of high-stakes tests. National Bureau of Economic Research, 7 (12), 220-227.
Dudley, D.; Drinkwater, E. & Kelly, R. (2014). Relationship between blogs and high stakes examinations in pre-service teacher understanding of the teaching games for understanding approach to physical education. Sydney University Papers in Human Movement, Health, and Coach Education, 3 (1), 1-16.
Fish, J. (1988). Responses to mandated standardized testing.Review of Educational Research, 58 (4), 438-481.
Gebril, A. & Brown, G. T. (2014). The effect of high-stakes examination systems on teacher beliefs: Egyptian Teachers’ Conceptions of Assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21 (1), 16-33.
Ghorbani, M. R. (2008). The washback effect of the university entrance examination on Iranian English teachers’ curricular planning and instruction. The Iranian EFL Journal, 2, 60-87.
Hirsch, P. J. (2016). High Stakes Testing and its Effect on Teacher Methodologies (Doctoral dissertation, Caldwell College).
Huang, X. H. & Lee, J. C. K. (2015). Mapping the Interaction between High-stake Testing and Curriculum Reform: A Case Study in Mainland China. Curriculum and Teaching, 30 (2), 81-98.
Khoshsima, H. & Roostami, A. (2006).The washback effect of alternative assessment techniques on students’ performance. PhD abstract.
Noble, A. & Smith, M. L. (1994).Measurement-driven reform: Research on policy, practice, repercussion (center for the study of Evaluation Technical Report). Arizona State University: CSE.
Orpwood, G. (2001). The role of assessment in science curriculum reform. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 8 (2), 135-151.
Ostovar Namaghi, S. A. (2006). Forces steering Iranian language teachers’ work: A grounded theory. The Reading Matrix, 6 (2), 90-105.
Polesel, J.; Rice, S. & Dulfer, N. (2014). The impact of high-stakes testing on curriculum and pedagogy: A teacher perspective from Australia. Journal of Education Policy, 29 (5), 640-657.
Polesel, J.; Rice, S. & Dulfer, N. (2014). The impact of high-stakes testing on curriculum and pedagogy: A teacher perspective from Australia. Journal of Education Policy, 29 (5), 640-657.
Popham, W. J. (1987). The merits of measurement-driven instruction. Phi Delta Kappa, 68, 679-682.
Smith, M. L. (1991). The effects of external testing on teachers.Educational Researcher, 20 (5), 8-11.
Stenlund, T.; Eklöf, H. & Lyrén, P. E. (2017). Group differences in test-taking behaviour: An example from a high-stakes testing program. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 24(1), 4-20.
Watanabe, Y. (1996). Investigating washback in Japanese EFL classrooms: Problems of methodology. Canberra, Australia: Applied Linguistics Association of Australia.