تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، ارائه تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای دستیابی به این هدف با بهره‌گیری از روش مطالعه موردی و گردآوری داده‌های کمی و کیفی مورد نیاز از منابع اطلاعاتی مختلف (ادبیات مدیریت آموزشی، اسناد فرادستی، تجارب دانشگاه‌های برتر داخلی و خارجی، دیدگاه‌های دانش‌آموختگان و کارفرمایان این رشته) برنامه درسی جدید رشته مدیریت آموزشی پیشنهاد شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه، مصاحبه و تحلیل اسناد استفاده شد. بنا بر تحلیل نتایج به دست آمده، مشخصات کلی برنامه درسی از قبیل عناوین درس‌های جدید به انضمام مشخصات کامل آن از قبیل اهداف کلی و ویژه درس، توانایی‌ها و انتظارات درس، سرفصل درس، روش یاددهی یادگیری و روش ارزشیابی با معرفی فهرست منابع پیشنهادی درس به‌تفصیل تدوین شد. این تجربه به‌عنوان تجربه‌ای موفق در دانشگاه فردوسی مشهد تصویب و به تأیید شورای برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Experience of Revising the Educational Management Curriculum at Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hossein Gholizadeh 1
  • Mohammad Reza Ahanchian 2
  • Masoumeh kouhsari 3
  • Ali Noferesti 4
چکیده [English]

The main objective of this study was to present the experience of revising the curriculum of Educational Management Master's degree at Ferdowsi University of Mashhad. To do so, it was attempted to adopt the case study research approach to collect the required quantitative and qualitative data from various information sources (related literature on educational management, high-level documents, experiences of top domestic and foreign universities and the viewpoints of graduates and employers in this field) in order to propose a new curriculum for the field of educational management. Next, questionnaires, interviews and document analysis were used to collect the required data. Regarding the results of data analysis, it was tried to specify the general characteristics of the curriculum, including the subjects of new lessons along with their full specifications such as general and specific objectives of lessons, the strengths of and expectations from the course, syllabus, learning-teaching method and evaluation method as well as the list of suggested resources. This experience was passed as a successful experience at Ferdowsi University of Mashhad and, later, it was approved by the Curriculum Council of this university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational management
  • curriculum revision
  • Master of Arts
خاقانی‌زاده، مرتضی و فتحی واجارگاه، کورش (1387). الگوهای برنامه درسی دانشگاهی. راهبردهای آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، 2، 10-18.
دیباواجاری، طلعت؛ یمنی‌دوزی سرخابی، محمد؛ عارفی، محبوبه و فردانش، هاشم (1390). مفهوم‌پردازی الگوهای برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی (تجربیات و دستاوردها). پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 8 (30)، 48-62.
رحمانی کرچگانی، محمد و بهرنگی، محمدرضا (1388). بررسی ساخت و محتوای برنامه درس اصول مدیریت آموزشی دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان. نامه آموزش عالی، 2 (7)، 41-58.
رسته‌مقدم، آرش؛ عباس‌پور، عباس و جلالی دیزجی، علی (1395). تأملی بر میراث علمی جهانی رشته مدیریت آموزشی. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 9، (16)، 51-84.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1379). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
شادفر، حوریه؛ لیاقت‌دار، محمدجواد و شریف، مصطفی (1390). بررسی میزان انطباق برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 62، 123-146.
عارفی، محبوبه (1384). ارزیابی برنامه‌ریزی درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان. مطالعات برنامه درسی، 1 (1)، 43-74.
فتحی واجارگاه، کوروش (1389). برنامه درسی دور ریختنی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 1 (4)، 6-7.
قضاوی، منصوره؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ نصر، احمدرضا و موسی‌پور، نعمت‌الله (1395) نقش مشارکت‌کنندگان در تدوین رشته‌های جدید دانشگاهی در دو وضع موجود و مطلوب. دوفصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 5 (9)، 51-76.
مهرمحمدی، محمود (1388). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها. مشهد: انتشارات آستان قدس.
نصر، احمدرضا و معصومی، محمد (1384). مقایسه عملکرد مدیران دانش‌آموخته رشته کارشناسی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی با سایر رشته‌ها. فصلنامه تعلیم و تربیت، 21 (2)، 99-128.
یارمحمدیان، محمدحسین و سلمانی‌زاده، مریم (1385). ارزشیابی نظر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دربارۀ برنامه‌های درسی رشتۀ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 9، 77- 86.
 
Bush, T. (1999). Crisis or crossroads? The discipline of educational management in the late 1990s. Educational Management and Administration, 27 (3), 239-252.
Bush, T. (2003) Theories of Educational Leadership and Management. London: SAGE.
Greenfield, T. & Ribbins, P. (Eds.). (2005). Greenfield on educational administration: Towards a humane craft. Routledge.
Griffiths, D. E. (1959), Administrative theory. New York: Appleton-Century-Crofts.
Gunter, H. (2001). Critical Approaches to Leadership in Education. Journal of Educational Inquiry, 2 (2), 94–108.
Hallinger, Ph. & Chen, J. (2014). Review of research on educational leadership and management in Asia: A comparative analysis of research topics and methods, 1995−2012, Educational Management Administration & Leadership, 1–23.
Halpin, A. W. (1958). Administrative theory in education. New York: Macmillan.
Hare, D. (1996). Theory development in educational administration, Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Educational Administration.
Heck, R. H. & Hallinger, Ph. (2005). The Study of Educational Leadership and Management: Where Does the Field Stand Today? Educational Management Administration Leadership, 33, 229.
Hoy, W. & Miskel, C. (1991). Educational administration (4th Ed.). New York: McGraw-Hill.
Özdemir, M. (2011). Educational administration: A science at the intersection of public administration and business administration, Review of Public Administration, 5 (2), 41-58.
Oplatka, Izhar (2009). The field of educational administration:A historical overview of scholarly attempts to recognize epistemological identities, meanings and boundaries from the 1960s onwards. Journal of Educational Administration, 47, (1), 8 – 35.
Lattuca, L. R. & Stark, J. S. (2011). Shaping the college curriculum: Academic plans in context. John Wiley & Sons.
Willower, D. J. (1983). Evolution in the professorship: past, philosophy, future. Educational Administration Quarterly, 19 (3), 179-200.