نقش هویت ‌سازمانی اعضای هیئت علمی در ادراک آنان از نوآوری دانشگاهی (یک مدل تجربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

4 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ادراک اعضای هیئت ‌علمی از نقش هویت ‌سازمانی در پیش‌بینی و ارتقای نوآوری دانشگاهی بود. روش پژوهش از‌نظر هدف، کاربردی و از‌لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 282 عضو هیئت‌ علمی دانشکده‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ساده انتخاب شدند. پس از گردآوری داده‌ها و برگشت پرسشنامه‌ها، 134 پرسشنامه تحلیل شد. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس هویت سازمانی (میلر و همکاران، 2000) و پرسشنامه نوآوری دانشگاهی (کشاورز، 1392) استفاده شد که روایی و پایایی آنها به ترتیب با آزمون تحلیل گویه و آلفای کرونباخ، و به ترتیب پایایی 88/0 و 82/0 تأیید شد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها با آزمون‌های آماری تی تک‌نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به‌کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه اعضای ‌هیئت ‌علمی دانشگاه شیراز، هویت سازمانی آنان، پیش‌بینی‌کننده مثبت و معنی‌دار ادراک آنان از نوآوری دانشگاهی آنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Identity in Faculty Members' Perception of Academic Innovation; An Empirical Model

نویسندگان [English]

  • Ghasem Salimi 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • Farhad Hamrahi 3
  • Laleh Raeisy 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this research was to examine the faculty members' perception of the role of organizational identity in predicting and promoting the academic innovation. This applied research made use of descriptive-correlational method in collecting the concerned data. The statistical population of this research included 282 faculty members in faculties of Humanities and Basic Sciences at Shiraz University who were selected using simple cluster sampling method. Having collected the data and getting the questionnaires returned, 134 questionnaires were analyzed.  The Organizational Identity Scale (Miller et al., 2000) and Academic Innovation Questionnaire (Keshavarz, 2013) were used to collect the required data. The validity and reliability of the forenamed scales were confirmed using Item Analysis and Cronbach's Alpha (0.88 and 0.82, respectively). The collected data were analyzed using One Sample T-test, Pearson Correlation Coefficient and Multivariate Regression through Structural Equation Modeling (SEM). Findings showed that, according to the perspective of faculty members at Shiraz University, the organizational identity was a positive and significant predictor of their perception of academic innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Organizational identity
  • academic innovation
  • academic contexts
  • Shiraz University
آغاز، عسل و هاشمی، امین (1391). بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی کارکنان). چشم‌انداز مدیریت دولتی، 12، 87 -106.
بیات، حمیدرضا (1375). بررسی و تجزیه‌وتحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت و نوآوری سازمانی در سطح سازمان‌های دولتی استان زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
پازارگادی، مهرنوش و صالحی، محمد (1387). ارزیابی کیفیت آموزش: رویکردی مشارکت‌محور برای مقابله با چالش‌های فراروی نظام مدیریت آموزش عالی غیردولتی در هزاره سوم. پژوهشنامه تربیتی، 5 (17)، 1 – 24.
تقوی، مصطفی (1386). نقش و کارکرد دانشگاه‌ها در نظام ملی نوآوری. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 36، 19 – 38.
حمیدی‌زاده، محمدرضا و حاجی‌کریمی، عباسعلی (1383). تبیین سازه‌های خلاقیت و نوآوری اعضای هیئت علمی و تحلیل چشم‌اندازهای آن. نشریه بین‌المللی علوم مهندسی، 15 (3)، 213 – 227.
سام‌خانیان، محمدربیع (1384). خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های آموزشی (مفاهیم و نظریه‌ها، تکنیک‌ها و سنجش). تهران: انتشارات رسانه تخصصی.
فیضی، طاهره (1385). طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور. پایان‌نامه دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
مرادی، مسعود و موسوی حجازی، بهار (1387). نقش طراحان در روند خلق هویت سازمانی. ماهنامه تدبیر، 194، 19 – 24.
مورهد، گرگوری و گریفین، ریکی (1992). رفتار سازمانی؛ ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده (1380). تهران: انتشارات مروارید.
محمدی، احمد (1385). بررسی رابطه جو سازمانی و یادگیری سازمانی با خلاقیت کارکنان اداره آموزش‌وپرورش شهر کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان.
مقیمی، سید محمد (1380). سازمان و مدیریت، رویکردی پژوهشی. تهران: انتشارات ترمه.
نیکنامی، مصطفی؛ تقی‌پور ظهیر، علی و غفاری، محمد (1389). بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی نوآوری سازمانی آمید و همکاران، 2002. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 1 (3)، 101 - 119.
 
Albert, S.; Ashforth, B. E. & Dutton, J. E. (2000). Organizational identity and identification: charting new waters and building new bridges. Academy of Management Review, 25 (1), 13-17.
Asheim, Björn (2006). Learning firms in learning regions: Innovation, Cooperation, and Social Capital, in Taylor, Michael and Oinas, Päivi (eds.), Understanding the Firm: Spatial and Organizational Dimensions. Oxford: Oxford University Press pp. 214-234.
Ashforth, B. E. & Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of Management Review, 14 (1), 20-39.
Balmer, J. M. (2001). Corporate identity, corporate branding and corporate Marketing-Seeing through the fog. European Journal of Marketing, 35 (3/4), 248-291.
Carlsson, B.; Jacobsson, S.; Holmén, M. & Rickne, A. (2002). Innovation systems: analytical and methodological issues. Research Policy, 31 (2), 233-245.
Chan, S. H. (2006). Organizational identification and commitment of members of a human development organization. Journal of Management Development, 25 (3), 249-268.
Cheney, G. (1983). The rhetoric of identification and the study of organizational commuication. Quarterly Journal of Speech, 69, 143 - 158.
Coade, N. (1997). Be creative: The toolkit for business success. Thomson Learning.
Cooper, D. & Thacher, S. (2010). Identification in organization. Academy of management Review, 35, 516-538.
De Moura, G. R.; Abrams, D.; Retter, C.; Gunnarsdottir, S. & Ando, K. (2009). Identification as an organizational anchor: How identification and job satisfaction combine to predict turnover intention. European Journal of Social Psychology, 39, 540-557.
Dukerich, J. M.; Golden, B. R. & Shortell, S. M. (2002). Beauty is in the eyof the beholder: theimpact of organizational identification, identity and image on the cooperative behaviors of physicians”. Administrative Science Quarterly, 3, pp. 507-533.
Dutton, J. E.; Dukerich, J. M. & Harquail, C. V. (1994). Organizational images and member identification. Administrative science quarterly, 239-263.
Empson, L. (2004). Organizational identity change: Managerial regulation and member identification in an accounting firm acquisition. Accounting, Organizations & Society, 29 (8), 759-781.
Epitropaki, O. & Martin, R. (2005). The moderating role of individual differences in the relation between transformational/transactional leadership perceptions and organizational identification. The Leadership Quarterly, 16 (4), 569-589.
Furst‐Bowe, J. A. & Bauer, R. A. (2007). Application of the Baldrige model for innovation in higher education. New directions for Higher Education, 137, 5-14.
Harris, E. & Cameron, E. (2005). Multiple Dimensions of Organizational Identification and Commitment as Predictor of turnover Intentions and psychological Well-being, Canadian Journal of Behavioral Science, 37 (3), 159-169.
Hatch, M. J. & Schultz, M. J. (2000). Scaling the tower of Babel: relational differences between identity, image and culture in organizations, the expressive organization. New York: Oxford University Press, 11-35.
Hovgard, A. & Hansen, E. (2007). Innovativeness in the global forest products industry: exploring new insights Canadian Journal of Forest Research, 37 (8), 1324-1335.
Joanna, K. (2006). Organizational climate & Creativity and Innovation. Creativity and Innovation Management, 13 (3), 187-196.
Lazarus, J. V.; Laukamm-Josten, U.; Atun, R. A.; Liljestrand, J.; Vase, I. & Matic, S. (2008). Encouraging innovation: ten research priorities for achieving universal access to HIV/AIDS prevention, treatment and care in Europe by 2010. Central European journal of public health, 16 (3), 95.
Lee, S. M. (1971). An empirical analysis of organizational identification. Academy of Management Journal, 14 (2), 213-226.
McLean, L. D. (2005). Organizational culture’s influence on creativity and innovation: A review of the literature and implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 7 (2), 226-246.
Miller, Vernon D.; Allen, Mike; Casey, Mary K. & Johnson, John R. (2000). Reconsidering the organizational identification questionaire, Management Communication Quarterly, 13 (4), 626- 658.
Mozes, M.; Josman, Z. & Yaniv, E. (2012). Corporate social responsibility organizational identification and motivation. Social Responsibility Journal, 7 (2), 310 - 325.
Ngo, H.; Loi, R.; Foley, Sh.; Zheng, X. & Zhang, L. (2012). Perceptions of organizational context and job attitudes: The mediating effect of organizational identification. Asia Pacific Journal of Management, 1-20.
Nils, S. (2007). Innovations and the Role of Complementarities in a Strategic Theory of the Firm. Strategic Management Journal, 28, 1–15.
Pendse, M. & Ojha, A. K. (2017). Towards an Understanding of Organizational Identity and Organizational Self: Insights from Indian Psychology. Journal of Human Values, 23 (1), 52-65.
Pratt, M. G. & Foreman, P. O. (2000). Classifying managerial responses to multiple organizational identities. Academy of Management Review, 25 (1), 18-42.
Puusa, A. & Tolvanen, U. (2006). Organizational identity and trust. EJBO-Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies.
Rowley, J.; Baregheh, A. & Sambrook, S. (2011). Towards an innovation-type mapping tool. Management Decision, 49 (1), 73 – 86.
Sampat, B. N. & Mowery, D. C. (2004). Universities and Innovation, in The Oxford Handbook of Innovation, J. Fagerberg et al (eds.). Oxford University Press.
Witing, M. (2006). Relations between organizational identity, identification and organizational objectives. Journal of Managerial psychology, 21(7), 432-452.