آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها، روش‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی

چکیده

بر اساس پژوهش‌ها، آموزش کسب‌وکار و فرهنگ کارآفرینانه، گسترش مراکز تحقیق و توسعه کارآفرینی، برگزاری کارگاه‌های آموزش کارآفرینی دیجیتالی و ... راهکارهایی برای ایجاد اشتغال و بهبود بحران بیکاری جامعه است. هدف از اجرای این پژوهش، مروری جامع بر تعاریف و مفاهیم آموزش کارآفرینی؛ معرفی انواع مدل‌ها و روش‌های تدریس کارآفرینی در دانشگاه‌ها و مطالعه چالش‌های پیش روی آموزش عالی ایران در این حوزه نوین بود. بر این اساس، به‌منظور شناخت ادبیات و سوابق موضوع و بررسی روند مقوله مورد بحث از روش کتابخانه‌ای با مراجعه به پایگاه‌های اینترنتی اسناد و مدارک علمی داخلی و خارجی و نیز مقاله‌های موجود بهره گرفته شد. چنین نتیجه‌گیری می‌شود که «اصلاح محتوای آموزشی»، «ایجاد تمایل و تعهد به ایجاد کسب‌وکار»، «افزایش شایستگی‌های کارآفرینانه» و «استفاده از کارآفرینان به‌عنوان مدرس» الزامی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship Training in Universities: Methods and Challenges

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Hosseini Nia 1
  • Seyed Shamsodin Mosavi 2
چکیده [English]

Abstract : Studies have well revealed that training on business and entrepreneurial culture, developing the entrepreneurial R&D centers, organizing digital entrepreneurship workshops, etc. are appropriate solutions for creating jobs and alleviating the unemployment crisis. This study was an attempt to provide a comprehensive review of the definitions and concepts provided for the entrepreneurship training, introduce diverse entrepreneurship models and methods of teaching entrepreneurship in universities and study the challenges faced with the higher education in Iran in relation to this novel domain. The library method, which was focused on documentation websites and domestic and international scientific papers and studies, was used to attain a further understanding on the related literature and the background of the subject for dealing with the trend of the issue. The findings led us to the conclusion that the following phases were essential in realizing the entrepreneurship training in the academic context: “modification of training content, development of tendency and engagement in students to run businesses, enhancement of entrepreneurial competencies and employment of the entrepreneurs as trainers".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Entrepreneurship training
  • entrepreneurship methods
  • challenges to entrepreneurship training and university
آراستی، زهرا؛ حیدری، هومان و مبارکی، محمدحسن (1393). ارزیابی اثربخشی روش آموزش کارآفرینی «سخنران میهمان» (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران). توسعه کارآفرینی، 25، 389 - 406.
حجازی، اسد؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ بهرنگی، محمدرضا و زین‌آبادی، حسن‌رضا (1393). شناسایی و تحلیل نقش مؤلفه‌های آموزشی در توسعه آموزش کارآفرینی - دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 92-1391. مدیریت بهره‌وری، 2، 99 – 118.
حیدری، غلامحسین و یزدان‌ستا، فاروق (1394). مقایسه میزان اثربخشی دوره‌های آموزش کارآفرینی در شهرستان‌های سقز و سنندج. تحقیقات مدیریت آموزشی، 24، 143 – 161.
خسروی‌پور، بهمن و کیخواه، شیما (1392). آموزش کارآفرینی، رویکردی کارآمد در جهت اشتغال دانشجویان کشاورزی. کار و جامعه، 163، 26 – 39.
دهمرده قلعه‌نو، سمیرا؛ فطانت‌فرد حقیقی، میلاد و قرایی‌پور، رضا (1394). بررسی مدل‌های آموزش کارآفرینی. اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، خرداد 1394.
شریف‌زاده، ابوالقاسم و اسدی، علی (1389).  دانشگاه، کارآفرینی و توسعه دانش‌بنیان. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه تهران.
شریفی، ابوالقاسم و اسدی، علی (1389)، دانشگاه، کارآفرینی و توسعه دانایی‌محور. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
محسنی، عادل؛ موسوی، سیدحسین و جمالی، محمد (1392)، نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 69، 63 – 80.
مذبوحی، سعید؛ شرفی، محمد و مقدم، مینا (1391)، برنامه درسی آموزش کارآفرینی: هدف، محتوا، روش تدریس و شیوه ارزشیابی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3، 97 – 130.
مرزبان، شهربانو؛ موحدی، رقیه و نوروزی، خدیجه (1396). تحلیل موانع آموزش کارآفرینی در مدارس. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 1، 83 – 97.
Adejimola, A.S. & Olufunmilayo, T. O. (2009). Spinning off an entrepreneurship culture among Nigerian university students: prospects and challenges. Afr. J. Bus. Manage. 3, 80-88.
Arasti, Zahra; Kiani, Mansoreh & Imanipour, Narges (2012). A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduate students. Higher Education Studies, 2 (1), 1-9.
Birch, David G. W. (1979). The Job Generation Process. MIT Program on Neighborhood and Regional Change, 302. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1510007
Bygrave, W. D. (1993). Theory building in the entrepreneur paradigm. Journal of Business Venruring, 8 (3), 255-280.
Carrier, C. (2007). Strategies for teaching entrepreneurship: what else beyond lectures, case studies and business plans? In A. Fayolle, Handbook of Research in Entrepreneurship Education, 3, 143-159. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Fayolle, A. & Gailly, B. (2008). From craft to science: Teaching models and learning Processes in Entrepreneurship Education. Journal of European Industrial Training, 32 (7), 569 – 593.
Fiet, J. O. (2001). The pedagogical side of entrepreneurship theory. Journal of business venturing, 16 (2), 101-117.
Guerrero, M.; Urbano, D.; Cunnigham, J. & Organ, D. (2014). Entrepreneurial universities: a case study comparison in two European regions. J Technology Transfer, 39 (3), 415 -434.
Henry, C.; Hill, F. & Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training: Can Entrepreneurship be taught? Education & Training, 47 (2), 98-111.
Hytti, U. & O’Gorman, C. (2004) what is Enterprise Education? An Analysis of the objective and Methods of Enterprise Education programmers in four European countries. Education and Training. 46 (1), 11- 23.
Karimi, S. J. A.; Biemans, H.; Lans, T.; Chizari, M. & Mulder, M. (2014). Effects of role models and gender on students’ entrepreneurial intentions. European Journal of Training and Development, 38 (8), 694-727.
Mitra, jay & Abubakar, Y. A. (2011). Knowledge creation and human capital for development: the role of graduate entrepreneurship. Education + Training, 53 (5), 479-462.
Oconnor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes. Journal of Business Venturing, 28 (1), 546–563.
Oosterbek, H.; van Praag, M. & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54 (3), 442-454.
Potter, Jonathan (2008). Entrepreneurship and Higher Education: Future Policy Directions. OECD Education & Skills, 18, 313-335.
Rizza, C. & Varum, C. (2011). Directions in Entrpreneurship Education in Europe, XX Journadas de la Asociacion de Economia de la Education.
Shiri, Nematoollah; Mohammadi, Davoud & Hosseini, Seyed Mahmoud. (2012). Entrepreneurial Intention of Agricultural Students: Effects of Role Model, Social Support, Social Norms and Perceived Desirability. Scholars Research Library, Archives of Applied Science Research, 892-897. Available online at www.scholarsresearchlibrary.com
Sundin, E. (2011). Entrepreneurship and social and community care. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 5 (3), 212-222.
Terrell, Katherine & Troilo, Michael (2010). Values and female Entrepreneurship. International Journal of Gender & entrepreneurship, 2 (3), 260-286.
Thomas, L.; Billsberry, J.; Ambrosini, V. & Barton. H. (2014). Convergence and Divergence Dynamics in British and French Business Schools: How Will the Pressure for Accreditation Influence These Dynamics? British Journal of Management, 25, 305–319.
Turker, D. & Selcuk, S. S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33 (2), 142-159.
Neck, H, M. & Greene, P. G. (2011). Entrepreneurship Education: Known Worlds and New Frontiers. Journal of Small Business Management, 49 (1), 55–70.
Valerio, A.; Parton, B. & Robb, A. (2014). Entrepreneurship education and training programs around the world. Washington DC: The World Bank.