بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی، پژوهشی، رفاهی و اداری دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای (مورد مطالعه: دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت منابع انسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی، پژوهشی، رفاهی و اداری دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان مرکزی اجرا شد. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 3673 نفر از دانشجویان دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای استان مرکزی بود که تعداد 915 نفر به روش طبقه‌بندی و با استفاده از جدول مورگان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای تعیین اعتبار و پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب پایایی 956/0 به دست آمد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون تی تک‌نمونه‌ای  استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که با توجه به سطح معنی‌داری برای خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی که کوچک‌تر از 05/0 است، میانگین سطح هر یک از این خدمات تفاوت معنی‌داری با عدد 3 دارد. میانگین سطح خدمات آموزشی، بالاتر از متوسط و میانگین سطح خدمات پژوهشی و رفاهی، پایین‌تر از متوسط به دست آمد. در مورد خدمات اداری نیز میانگین سطح خدمات اداری تفاوت معنی‌داری با عدد 3 ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Students’ Satisfaction from Educational, Research, Welfare and Administrative Services Provided by Technical and Vocational Colleges (Case Study: Technical and Vocational Colleges in Markazi Province )

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Rahimi 1
  • Najibeh Abbasi Rostami 2
چکیده [English]

Abstract: This descriptive-survey research was conducted to examine the students' satisfaction from the educational, research, welfare and administrative services provided by Technical and Vocational Colleges in Markazi Province. The statistical population included 3673 students of Technical and Vocational Colleges in Markazi Province, among whom 915 students were randomly (stratified sampling) selected as research sample using Morgan Table. The standard questionnaire was used to collect the required information. In this research, the content validity was used to determine the validity of the questionnaire and the Cronbach's Alpha method was used to determine its reliability (0.956). Next, the SPSS Software and One Sample T-test were used in order to analyze the data. The findings showed that, given this fact that the significance level for educational, research and welfare services was less than 0.05, the mean level of each of these services was significantly different from 3. Accordingly, the mean level of educational services was higher than the average level. Besides, the mean level of research and welfare services was lower than the average level. In the case of administrative services, it was found that the mean level of administrative services was not significantly different from 3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Satisfaction
  • students’ satisfaction
  • educational services
  • research services
  • technical and vocational education
امینی، علی؛ عشوری، حسن؛ رنجبر عزت‌آبادی، محمد؛ هادی ندوشن، حسین؛ اسلامی، هادی و دهقانی تفتی، عارفه (1391). بررسی رضایت‌مندی دانشجویان علوم آزمایشگاهی از خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد در سال 1391. توسعه آموزش جندی‌شاپور، 5 (1)، 66 – 72.
باقرزاده خواجه، مجید و مفتاحی خواخه، جلال (1387). بررسی و سنجش رضایت‌مندی دانشجویان از کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. علوم تربیتی، 1 (4)، 7 – 42.
جعفری‌ راد، علی؛ عزیزی شمامی، مصطفی و جعفری کرفستانی، زهرا (1394). بررسی وضعیت رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کیفیت خدمات دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 17 (68)،  113-125.
حاتمی‌فر، خدیجه؛ کاکو جویباری، علی‌اصغر و سرمدی، محمدرضا (1391). مطالعه رضایت‌مندی دانشجویان از ارائه خدمات دانشجویی در دانشگاه پیام نور. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 70، 117 – 139.
حسین‌زاده، ادریس؛ حمیدی، یدالله؛ روشنایی، قدرت‌الله؛ چراغی، پروین و تقوی،  محمود (1392). بررسی رضایت‌مندی دانشجویان از برنامه‌ها و فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال ۱۳۹۰. مجله علمی پژوهان، ۱۱ (۳)، ۳۷-۴۴.
خداوردیان، مجیدرضا و فرج‌اله حسینی، سیدجمال (1381). بررسی عوامل مؤثر بر سودمندی دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای غیر رسمی جهاد سازندگی برای شاغلان روستایی استان تهران در سال 1377، مجله علوم کشاورزی، 8 (1)، 109 -  134.
درویش متولی، محمدحسین؛ درویش متولی، محمود و اصفهانی، سعید (1390). سنجش رضایت دانشجو با بهره‌گیری از رویکرد فازی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه. پژوهشگر، 8، 51-67.
محمدی، علی و وکیلی، محمد مسعود (1388). بررسی رضایت‌مندی دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده و ارتباط آن با کیفیت خدمات در دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 2 (3)، 48 – 59.
محمدیان، علی و خانبابازاده، مژگان (1388). بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از عملکرد دانشکده‌ها، مدیریت آموزشی، مدیریت دانشجویی، فرهنگی و اداره مشاوره. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 9 (1)، 55-61.
منصوریان، محمدرضا (1383). مدیریت جامع کیفیت (T.Q.M) خدمات آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گناباد و انطباق آن با رضایت دانشجویان. مجله افق دانش، 9، 55 – 61.
یاسبلاغی شراهی، بهمن؛ هواس‌بیگی، فاطمه و موسوی‌پور، سعید (1394). سنجش کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه اراک بر اساس مدل سروکوال. نشریه علمی و پژوهشی آموزش و ارزشیابی، 8 (30)، 29-44.
Annual Student Satisfaction Survey (2007). Student Satisfied? Or not? Improvements made to university Services as a result of the 2007 Annual Student Satisfaction. www.shef.ac.uk/ ssid/news/survey.
El-Saida, O. A. & Fathy, E. A. (2015). Assessing university students' satisfaction with on-campus cafeteria services. Tourism Management Perspectives, 16, 318 – 324.
Elliott, K. M. & Healy, M. A. (2001). Key Factors Influencing Student Satisfaction Related to Recruitment and Retention.  Journal of Marketing for Higher Education, 10 (4), 1 – 11.
Elliott, K. M. & Shin, D. (2002). Student satisfaction: An alternative approach to assessing this important concept. Journal of Higher Education Policy and Management, 24 (2), 197-209.
Gremler, D. D. & McCullough, M. A. (2002). Student satisfaction guarantees: an empirical examination of attitudes, antecedents, and consequences. Journal of Marketing Education, 24 (2), 150-260.
Hasson, C. (2003). Student Satisfaction Survey. Office of Research, Planning and Grants Saddleback College.
      Https://www.saddleback.edu/gov/senate/PDF/student satisfaction _survey_ 2003.pdf
Hill, F. (1995). Managing service quality in higher education: the role of the student as primary consumer. Quality Assurance in Education, 3 (3), 10-21.
Petruzzellis, L.; D’Uggento, M. A. & Romanazzi, S. (2006). Student satisfaction and quality of service in Italian universities. Managing Service Quality, 16 (4), 349 – 364.
Sander, P.; Stevenson, K.; King, M. & Coates, D. (2000). University students’ expectations of teaching. Studies in Higher Education, 25 (3), 309-323.
Scott Kelso, R. (2008). Measuring undergraduate student perceptions of service quality in higher education. Theses of Education Doctor, University of South Florida.