ارائه مدل جامع از عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در دانشگاه­ها و ارائه مدلی جامع از عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در دانشگاه یزد اجرا شد. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث روش گردآوری داده­ها، کتابخانه‌ای و پیمایشی ( ابزار پرسشنامه) بود. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده­ همه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد بود که از بین آنها با روش نمونه­گیری قضاوتی و گلوله‌برفی اعضای نمونه انتخاب شدند. پس از تشکیل جلسات هم­اندیشی با خبرگان دانشگاهی و مطالعه ادبیات پژوهش­های مرتبط، مجموعه­ای از عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز، استخراج شد. پس از پالایش، مدل جامع از عوامل با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری ارائه شد. بر اساس نتایج، بهره­مندی از خلاقیت کارکنان، عرضه یافته­های پژوهشی به محیط بیرون، توسعه روابط صنعت و دانشگاه­، واحد­های تحقیق و توسعه خارجی، وجود فضای خلاق، فرایند برونی­سازی دانش و سرمایه­گذاری در واحد تحقیق و توسعه در سطح یک، عوامل مشارکت پژوهشی، جذب کارکنان شایسته، زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات و نیروی کار شایسته در سطوح دوم و سوم و در سطح چهار مدل نیز سبک رهبری به‌عنوان زیربنای مدل نوآوری باز دارای اهمیت است و با داشتن بیشترین قدرت نفوذ، تأثیر زیادی بر کیفیت سایر عوامل مؤثر می­گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Comprehensive Model on Factors Affecting the Success of Open Innovation in terms of Interpretive-Structural Modeling Approach in Yazd University

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmood Zanjirchi 1
  • Negar Jalilian 2
  • Mohamad Mehdi Moeinzadeh 3
چکیده [English]

Abstract: The aim of this applied research was to identify the factors affecting the success of open innovation in universities and present a comprehensive model on such factors affecting the success of open innovation in Yazd University. Regarding the data collection tools, it was attempted to make use of library and survey (questionnaire) methodology. The research statistical population was consisted of all faculty members of Yazd University, among whom the sample members were selected using judgmental and snowball sampling methods. Following the formation of a panel of academic elites and the examination of related literature, a series of factors affecting the success of open innovation was extracted. Having refined the forenamed factors, a comprehensive model of factors focused on the Interpretive-Structural Modeling approach was presented thereof. The results showed that taking advantage of creativity of personnel, presenting the research findings to the external beneficiaries, developing the relations between industry and university, promoting the foreign R&D units, the existence of creative space, knowledge externalization process and investment in R&D in Level I, resorting to appropriate research partnership, employing qualified personnel, providing appropriate IT infrastructure and recruiting valuable workforce in Level II and Level III, and in fourth level of model nurturing a desirable leadership style, as underpinning the model of open innovation, in Level IV deserved due attention in that the latter factors were embedded with the highest possible leverage and, consequently, they last a profound impact on other factors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Open innovation
  • Interpretive-Structural Modeling
  • Influence-Dependency Power Matrix
  • Yazd University
ابراهیم­پور ازبری، مصطفی؛ نوع­پسند اصیل، سید محمد و احمدی سراوانی، مهسا (1394). بررسی تأثیر انعطاف­پذیری راهبردی بر عملکرد بازار شرکت­ها: نقش میانجی­گری نوآوری باز. دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 26 (1)، 5-15.
افراسیابی، راحله و زرگران­یزد، بهاره (1395). تأثیر منابع دانش خارجی در پیاده­سازی نوآوری باز (مطالعه موردی مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم). کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری.
برجویی مجرد، صحابه و حسینی، فاطمه (1394). تأثیر نوآوری باز و نوآوری مدل کسب و کار بر عملکرد شرکت­های دانش‌بنیان. اولین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران.
بهرامی، محسن؛ منتظرین، نادر؛ نیکخو، مسعود؛ مهرجویی، مجتبی و طاعتی، مهکامه (1389). نوآوری و دانشگاه. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 12 (45)، 69-89.
پرهیزکار، محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف­الله؛ جوکار، علی­اکبر و درینی، ولی‌محمد (1392). شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور. مطالعات مدیریت صنعتی، 11 (31)، 101-125.
جمالی، غلامرضا (1394). تحلیل ابعاد نوآوری باز مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات در شرکت‌های دانش­بنیان: تلفیق BSC،FANP  و dematel. مدیریت فناوری اطلاعات، 8 (3)، 519-540.
چسبرو، هنری (1390). نوآوری باز: پارادیم نوین آفرینش و تجاری‌سازی فناوری؛ ترجمه سید کامران باقری و مرضیه شاوردی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
حسینی، احمد و شمس، فاطمه (1393). تأثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23 (75)، 137- 159.
دربندی، سمانه و خورشید، صدیقه (1388). رویکرد نوآوری باز و نقش آن در توسعه نوآوری. دومین کنفرانس ملی خلاقیت­شناسی، TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
دهقانی ­قهنویه، عادله و نادری­بنی، محمود (۱۳۹۴). بررسی نقش رهبری تحول‌گرا در نوآوری و عملکرد سازمانی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق.
راستی برازجانی فقط ابراهیم (1395). به‌کارگیری نوآوری باز و نقش مدیریت دانش در آن. پنجمین کنفرانس بین­المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز.
رمضان‌پور نرگسی، قاسم؛ داوری، علی؛ افراسیابی، راحله و زرگران یزد، راحله (1393). بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم). فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2 (1)، 29-46.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر و توکلی، غلام­رضا (1393). نوآوری باز؛ نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکرد­ها، روند­ها و عوامل کلیدی موفقیت. فصلنامه رشد و فناوری، 10 (40)، 10-17.
فیضی، کامران؛ طبائیان، سید کمال و خسروپور، حسین (1392). نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی فناوری. فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، 9 (35)، 23-31.
مشدﺋﯽ، علی و تقوی، زهرا (1389). نوآوری باز مهم­ترین مزیت رقابتی شرکت­ها در بازار. دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران.
مشیری، بنیامین (1390). توسعه نوآوری باز در میان عناصر نظام ملی نوآوری. کنفرانس جهانی پارک­های علمی _ دانمارک (IASP 2011).
منطقی، منوچهر و حسن­آبادی، پریسا (1395). الزامات گذر از نوآوری بسته به نوآوری باز. فصلنامه رشد فناوری، 12 (46)، 26-34.
میرفخرالدینی، سید حیدر؛ دسترنج، میثم و کریمی تکلو، سلیم (1394). طراحی مدل مفهومی برای توسعه نوآوری باز در پارک­های علم و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی. پژوهش­های مدیریت عمومی، 8 (27)، 71-98.
نعمتی، زهرا؛ خاشعی، وحید و دهقانان، حامد (1394). درآمدی بر عوامل مؤثر در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک از منظر نوآوری باز در شرکت­های خدمات مشاوره­. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5 (3)، 59-82.
هاشمی دهقی، زهرا (1393). نوآوری باز و ضرورت پیاده­سازی آن در سازمان­ها. نشریه صنعت و دانشگاه، 7 (25 و 26)، 25-34.
Archibugi, D. (2006). National innovation systems: a comparative analysis. Research Policy, 25 (5), 838–842.
Baker, J.; Lynch, K.; Cantillon, S. & Walsh, J. (2005). Equality: From Theory to Action,Feminist Review, 82 (1).
Bianchi, M.; Campodall'Orto, S.; Frattini, F. & Vercesi, P. (2010). Enabling open innovation in small‐and medium‐sized enterprises: how to find alternative applications for your technologies. R&D Management, 40 (4), 414-431.
Chen, J.; Wu, B. & Zhou, Y. (2010). What makes it open: factors affecting the openness of power equipment manufacturing firms in open innovation? IEEE ICMIT, 543-549.
Cheng, C. C.; Yang, C. & Sheu, C. (2016). Effects of open innovation and knowledge-based dynamic capabilities on radical innovation: An empirical study. Journal of Engineering and Technology Management, 41, 79-91.
Christiansen, J. K.; Gasparin, M. & Varnes, C. J. (2013). Improving design with Open Innovation: a flexible management technology. Research-Technology Management, 56 (2), 36-44.
Durst, S. & Ståhle, P. (2013). Success Factors of Open Innovation-A Literature Review. International Journal of Business Research and Management, 4 (4), 111-131.
Enkel, E.; Gassmann, O. & Chesbrough, H. (2009). Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon. R&D Management, 39 (4), 311-316.
Fredberg, T.; Elmquist, M. & Ollila, S. (2008). Managing Open Innovation Present Findings and Future Directions.
Felin, T. & Zenger, T. R. (2014). Closed or open innovation? Problem solving and the governance choice. Research Policy, 43 (5), 914-925.
Greco, M.; Grimaldi, M. & Cricelli, L. (2016). An analysis of the open innovation effect on firm performance. European Management Journal, 34(5), 501-516.
Hagedoorn, J. & Zobel, A. K. (2015). The role of contracts and intellectual property rights in open innovation. Technology Analysis & Strategic Management, 27 (9), 1050-1067.
Hakkim, R. P. & Heidrick, T. R. (2008). Open innovation in the energy sector. In Management of Engineering & Technology, 2008. PICMET 2008. Portland International Conference on (pp. 565-571). IEEE.
Hogan, S. J. & Coote, L. V. (2014). Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model. Journal of Business Research, 67(8), 1609-1621.
Inauen, M. & Schenker-Wicki, A. (2011). The impact of outside-in open innovation on innovation performance. European Journal of Innovation Management, 14 (4), 496-520.
Janeiro, P.; Proença, I. & da Conceição Gonçalves, V. (2013). Open innovation: Factors explaining universities as service firm innovation sources. Journal of Business Research, 66 (10), 2017-2023.
Kawai, H. (2017). Open Innovation University-Industry Collaboration: Student Idea Contests and Exit Strategy in Japan. Journal of Japanese Management, 1(2), 31 – 48.
Lichtenthaler, U. & Ernst, H. (2006). Attitudes to externally organizing knowledge management tasks: a review, reconsideration and extension of the NIH syndrome. R&D Management, 36 (4), 367-386.
Lindegaard, S. & Kawasaki, G. (2010). The Open Innovation Revolution: Essentials, Roadblocks and Leadership Skills. Wiley; 1 edition.
Munkongsujarit, S. & Srivannaboon, S. (2011). Key success factors for open innovation intermediaries for SMEs: A case study of iTAP in Thailand. In Technology Management in the Energy Smart World (PICMET), 2011 Proceedings of PICMET'11: (pp. 1-8). IEEE.
Naqshbandi, D. M. M. & Kaur, S. (2011). Factors affecting open innovation: evidence from Malaysia.
Perkmann, M. & Walsh, K. (2007). University–industry relationships and open innovation: Towards a research agenda. International Journal of Management Reviews, 9(4), 259-280.
Popa, S.; Soto-Acosta, P. & Martinez-Conesa, I. (2017). Antecedents, moderators, and outcomes of innovation climate and open innovation: An empirical study in SMEs. Technological Forecasting and Social Change, 118, 134-142.
Rice (2006). Leadership in enhancing organizational innovation:  Hypotheses and preliminary findings. The Leadership Quarterly, 11, 461-473.
Saebi, T. & Foss, N. J. (2015). Business models for open innovation: Matching heterogeneous open innovation strategies with business model dimensions. European Management Journal, 33 (3), 201-213.
Sisodiya, S. R.; Johnson, J. L. & Grégoire, Y. (2013). Inbound open innovation for enhanced performance: Enablers and opportunities. Industrial Marketing Management, 42 (5), 836-849.
Thakkar, J.; Patel, A. D.; Kanda, A.; Deshmukh, S. G. (2008). Interpretive Structural Modeling of IT-Enablers for Indian Manufacturing SMEs. Information Management & Computer Security, 16 (2), 113-136.
Tödtling, F.; Prud'homme van Reine, P. & Dörhöfer, S. (2011). Open innovation and regional culture—findings from different industrial and regional settings. European Planning Studies, 19 (11), 1885-1907.
Villasalero, M. (2014). University knowledge, open innovation and technological capital in Spanish science parks: Research revealing or technology selling?  Journal of Intellectual Capital, 15(4), 479-496.
Wang, Y.; Vanhaverbeke, W. & Roijakkers, N. (2012). Exploring the impact of open innovation on national systems of innovation —A theoretical analysis. Technological Forecasting & Social Change, 79, 419 – 428.
Whitla, P. (2009). Crowdsourcing and its application in marketing activities. Contemporary Management Research, 5 (1), 15 – 28.