تبیین نقش بالندگی کارکنان بر تسهیم دانش در سازمان سنجش آموزش کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

در پژوهش حاضر، نقش بالندگی کارکنان بر تسهیم دانش در سازمان سنجش آموزش کشور مطالعه شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی، پیمایشی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد (بالندگی کارکنان دمیرچی و همکاران، 1395 و پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون[1]، 2001) بود. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از روش کرونباخ (پرسشنامه تسهیم دانش 089/0= α و  پرسشنامه بالندگی کارکنان 87/0α = )به دست آمد. جامعة آماری این پژوهش، همه کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد590 نفر بوده است.حجم نمونه با استفاده از جدول کوکران 233 نفر تعیین شد و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. داده­های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری توصیفی (فراوانی و شاخص‌های پراکندگی) و استنباطی (معادلات ساختاری و آزمون فریدمن) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که بالندگی فردی و سازمانی و حرفه‌ای بر تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. به علاوه، بر اساس آزمون فریدمن رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش، در سطح اطمینان 95/0 رتبه‌های اول تا سوم به ترتیب مربوط به بالندگی فردی، بالندگی سازمانی و بالندگی حرفه‌ای بوده است.[1]. Dixon

تازه های تحقیق

اجتهادی، مصطفی؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش و شفیع‌زاده، حمید (1390). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بالندگی اعضای هیئت علمی به‌منظور ارائه یک مدل مفهومی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 17 (62)، 21ـ 46.

پژوهان، ایوب (1393). ارتباط بالندگی سازمانی با عزت نفس و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه پیام نور استان کردستان. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 2 (4)، 77-94.

خلیل‌نژاد، شهرام و مهری، بهرام (1395). نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 تهران). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3 (9)، 67 – 88.

دانشمندی، سمیه (1391). امکان‌سنجی به‌کارگیری مربی‌گری در فعالیت‌های آموزش و بهسازی منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

دعائی، حبیب‌اله و یعقوبی، نورمحمد (1394). اکتشاف مؤلفه‌ها و ابعاد مؤلفه‌های توانمندسازی و بالندگی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان شهرداری مشهد. دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.

صالحیان، علیرضا (1383). بالندگی سازمانی. مجله مدیریت، 13 (92-91).

عبدالعزیز، آبتین؛ یاراحمدزهی، محمدحسین و توماج، یحیی (1390). بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی کسب و کارهای کوچک و متوسط. ماهنامه کار و جامعه، 4، 44 – 58.

مدهوشی، مهرداد؛ طبیبی، محمدرضا و نورنژاد ونوش، وحید (1394). بررسی تأثیر استراتژی­ها، توانمندسازها و قابلیت‌های فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان: مورد مطالعه شرکت‌های کوچک و متوسط شرق استان مازندران. مدیریت اجرایی، 7 (13)، 138 – 160.

عابسی، سعید و کرد، باقر (1388). شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران. پژوهش‌های مدیریت، 2 (3)، 75 – 94.

موغلی، علی‌رضا؛ حسن‌پور، اکبر و حسن‌پور، محمد (1388). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده­گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. مدیریت دولتی، 1 (2)، 119 – 133.

Arturs, Zepsa; Leonids, Ribickisb (2015). Strategy Development and Implementation – Process and Factors Influencing the Result: Case Study of Latvian Organizations. Original Research Article Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 213, Pages 931-937

Dong, Y.; Bartol, K. M.; Zhang, Z. X. & Li, C. (2017). Enhancing employee creativity via individual skill development and team knowledge sharing: Influences of dual‐focused transformational leadership. Journal of Organizational Behavior, 38 (3), 439-458.

Hsiang-Fei, Luoh; Sheng-Hshiung, Tsaur & Ya-Yun, Tang (2014). Empowering employees: job standardization and innovative behavior. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26 (7), 1100-1117. https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2013-0153.

Mesmer-Magnus, J. R. & DeChurch, L. A. (2009). Information sharing and team performance: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 94 (2), 535–546.

Naim, M. F. & Lenka, U. (2017). Linking knowledge sharing, competency development, and affective commitment: Evidence from Indian Gen Y employees. Journal of Knowledge Management, (just-accepted), 00-00.

Reychav, I. & Weisberg, J. (2010). Bridging intention and behavior of knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 14, 285-300.

Sigler, T. H. & Pearson, C. M. (2000). Creating an empowering culture: examining the relationship between organizational culture and perceptions of empowerment. Journal of quality management, 5 (1), 27-52.

Wu, Y. & Zhu, W. (2012). An integrated theoretical model for determinants of knowledge sharing behaviours. Kybernetes, 41 (10), 1462-1482.

Zhang, P. & Ng, F. F. (2012). Analysis of knowledge sharing behaviour in construction teams in Hong Kong. Construction Management and Economics, 30 (7), 557-574.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Staff Capability in Knowledge Sharing (Case Study: National Organization for Educational Measurement)

نویسندگان [English]

  • Arasteh Hosseinzadeh 1
  • sana Safarei 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: This applied descriptive survey was an attempt to gauge the role of staff capability in knowledge sharing in the National Organization for Educational Measurement. Regarding the data collection tools, it was attempted to make use of Standard Questionnaire on Staff Capability (Damirchi et al., 2016) and Knowledge Sharing Questionnaire, Dixon, 2001). Validity of the questionnaires was confirmed in terms of content validity and their reliability was confirmed using Cronbach's Alpha method (Knowledge Sharing Questionnaire α = 0.89 and Standard Questionnaire on Staff Capability α = 0.87). The statistical population of this study included all staff of the National Organization for Educational Measurement (N=590). The sample size was determined as 233 staff using the Cochran’s Table. It should be noted that the sampling method was simple random sampling. The research data were analyzed using descriptive statistics (frequency and dispersion indices) and inferential statistics (structural equations and Friedman Test). Findings indicated that the individual, organizational and professional capability had a positive and significant impact on knowledge sharing. In addition, the results of Friedman Test indicated that the ranking of factors affecting the knowledge sharing at 95% confidence level from the first to third ranks were possessed by the organizational capability, organizational capability and professional capability, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Organizational capability
  • individual capability
  • professional capability
  • Knowledge sharing
  • National Organization for Educational Measurement