بررسی تأثیر عملکرد مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور تالش، گیلان، ایران

2 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

4 مربی دانشگاه آزاد، مرکز ماسال، رشت، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی سنجش تأثیر عملکرد بالای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان با توجه به یادگیری سازمانی بوده است. پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان به تعداد 650 نفر بود. روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه­‌ای بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 248 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. به‌منظور بررسی فرضیه­‌ها، از تکنیک مد‌‌ل­‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار LISREL8.54استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عملکرد بالای مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. یادگیری سازمان تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان دارد. عملکرد بالای مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبتی بر یادگیری سازمان دارد و عملکرد بالای مدیریت منابع انسانی با توجه به یادگیری سازمانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه‌­های پیام نور استان گیلان تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Human Resource Management Performance on Employees' Performance with the Intermediary Function of Organizational Learning (Case Study: Staff of Payam Noor Universities in Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamed Hashemi 1
  • Ehsan Ekradi 2
  • Mehrdad Goodarzvand Chegini 3
  • Minoo Yousefi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The purpose of this research was to evaluate the impact of desirable performance of HRM on organizational performance with respect to organizational learning. Given the purpose of research and data collection method, this research was categorized as an applied descriptive (correlational) research. The statistical population of this research included all the staff of Payam Noor University in Guilan Province (N=650). The sampling method was random cluster sampling and the sample size was estimated as 248 using the Cochran’s Formula. Besides, it was attempted to make use of questionnaires in order to collect the required information. Next, Structural Equation Modeling was used to examine the hypotheses using LISREL Software (Version. 8.54). The results showed that high performance of human resource management had positive impact on the performance of the organization. Furthermore, high performance of human resource management had positive impact on organizational learning as well as performance of employees of Payam Noor universities in Guilan Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Performance
  • performance of human resource management
  • Organizational learning
  • staff of Payame Noor University
آرمسترانگ، مایکل (1386). مدیریت راهبردی منابع انسانی (راهنمای عمل)؛ ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.
باقری، مهدی (1391). بررسی راه‌های ارتقای یادگیری سازمانی با توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امنیتی. فصلنامه امنیت‌پژوهی، 11 (38)، 239-269.
برازنده، امین؛ آتش‌پور، سید حمید و گل‌پرور، محسن (1391).  رابطه جو آموزشی با ابعاد عملکرد سازمانی ادراک شده در یک کارخانه تولیدی خصوصی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 13 (3)، 56-64.
حاجی‌جباری، رامین؛ یزدانی، سهراب و داداشی خاص، اسماعیل (1391). بررسی تأثیر قابلیت پردازش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد سازمانی مجتمع فولاد شاهین بناب. مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت)، 6 (23)، 125-148.
دیوید، فرد آر. (1388). مدیریت استراتژیک؛ ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سلیمی، قاسم و عبد شریفی، فاطمه (1394). نقش میانجی یادگیری سازمان در رابطه بین شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و نوآوری سازمانی. آموزش و توسعه منابع انسانی، 2 (4)، 75-99.
شمس، غلامرضا؛ پرداختچی، محمدحسن و ملکی، حاتم (1393). بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی: مطالعه موردی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 10 (3)، 9 – 28.
عباسی، عنایت و دیگران (1390). یادگیری سازمانی در دانشکده‌های کشاورزی استان تهران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-42 (2)، 175 – 184.
کاظمی، مصطفی؛ هوشیار، وجیهه و حسینی رباط، سیده منصوره (۱۳۸۸). یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان‌های کوچک، سومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، تهران، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران. https://www.civilica.com/Pape
مظلومی، نادر؛ زمانی، محمود؛ سیدنقوی، میرعلی و ربانی، عارفه (1393). رابطه یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد میان سازمانی با عملکرد سازمانی (شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای). پژوهشنامه بیمه، 29، 163-181.
نریمانی، مهدی؛ نوروزی، ناصر و مکاریان، سعید (1392). بررسی نقش نهادهای میانجی نوآوری فناورانه در ایجاد رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت(مورد مطالعه: پژوهشگران حوزه نانوفناوری). مدیریت نوآوری، 1 (2)، 1-16.
Alipour, Filnez; Idris, Kh.; Ismail, L. A.; Uli, J. A. & Karimi, R. (2011). Learning organization and organizational performance: Mediation role of entrepreneurship, European Journal of social Sciences, 21 (4), 547-555.
Armstrong, A. & Foley, P. (2003). Foundations of a Learning Organization: Organization Learning Mechanisms. Learning Organization, 10 (2), 74–82.
Baines, Tiser & Kay, Moun (2002). Human performance modelling As an Aid in the process of manufacturing system design: A pilot study. International Journal of Production Research, 40 (10), 2334-2367.
Boyce, M. E. (2003). Organizational Learning is Essential to Achieving and Sustaining Change in Higher Education. Innovative Higher Education, 28 (2), 119-136.
Chuang, Courpe & Liao, Harold (2010). Strategic human resource management in service context: Taking care of business by taking care of employees & customers. Perspsychol, 11 (6), 153-196.
Chen, Ch. J. & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance the mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research, 62, 104– 114.
Chich-Jen, S. (2011). Study on the relations among the customer knowledge management, learning organization, and organizational performance. The Service Industries Journal, 31(5), 791-807.
Chiva, R.; Alegre, J. & Lapiedra, R. (2007). Measuring organizational learning capability among the workforce. International Journal of Manpower, 28 (3/4), 224- 242.
Do¨o¨, S.; Wilhelmson, M. L.; Backlund, T. & Dixon, N. (2005). Functioning at the edge of knowledge: A study of learning processes in new product development. Journal of Workplace Learning, 17 (7/8), 481-492.
Doyle, William & Young, Jung D. (2007).Workplace learning strategies of managers in small and large firms in knowledge-based industries. Proceedings of the University Forum on Human Resource Development, June 27-29, Oxford, UK.
Eikebrokk, T. R. & Olsen, D. H.2009.Training, competence, and business performance: Evidence from E-business in European small and medium-sized enterprises. International Journal of E-Business Research. 5 (1), 92-116.
Ellström, P. E. (2001). Integrating Learning and Work; Problems and Prospect. Human Resource Development Quarterly, 12 (4), 421-435.
Goh, S. C.; Elliott, C. & Quon, T. K. (2012). The relationship between learning capability and organizational performance: A meta-analytic examination. The Learning Organization, 19 (2), 92 – 103.
Ivancevich, M. J. (2010). Human Resource Management. New York: McGraw-Hill.
Kock, H. (2007). The team as a learning strategy: Three cases of team-based production in the Swedish manufacturing industry. Journal of Workplace Learning, 19 (8), 480-496.
Kontoghiorghes, C. (2002). Predicting motivation to learn and motivation to transfer learning back to the job in a service organization: A new systemic model for training effectiveness. Performance Improvement Quarterly, 15 (3), 114-129.
Lopez, Subet & Peon, Jord (2006). Human Resource Management as a Determining Factor in Organizational Learning. Management Learning, 37 (2), 215-239.
Morales, V. J.; Garcı´, A.; Lopez, F. J.; Martı´n & Llamas-Sa´, R. (2007). Strategic factors and barriers for promoting educational organizational learning. Teaching and Teacher Education, 22, 478-502.
Oltra,Victor & Alegre, Joaquin (2011). Explaining the link between human resource practices and innovation performance: The role of organizational learning process. Department of management. Universitsnt, Valencia, Spain.
Panayides, P. M. (2007). The Impact of Organizational Learning on Relationship Orientation, Logistics Service Effectiveness and Performance. Industrial Marketing Management. 36 (12), 68 – 80.
Ruth, A. & Sudi, S. (2010). Organizational learning and resistance to change in Estonian companies. Human Resource Development International, 5 (3), 313-331.
Stone, Raymond J. (2009) Managing human resources: An Asian perspective (1st Ed.), Milton Old, Au: John Wiley & Sons.
 Thite, T. (2004). Strategic positioning of HRM in knowledge – based organizations. The Learning Organization, 11 (1), 33-65.
Templton, G. F.; Lewis, B. R. & Snyder, C. A. (2002). Development of a measure for the organizational learning construct. Journal of Management Information System. 19 (2), 175-218.
Vemić, J. (2007). Employee Training and Development and the Learning Organization. Economics & Organization, 4 (2), 209 – 216.
Wong, K. L.; Tan, P.; Sin, N. G. & Fong, C. Y. (2013). The Role of HRM in Enhancing Organizational Performance. Human Resource Management Research. 3 (1), 11-15.
Yao, Q. (2013). Empirical Study on the relationship among high performance work system. Organizational Learning Capability and firm performance. University of electronic science and technology of china. Chengdu.
Zhang, Y. Li, S. (2008).  High–performance HRM and firm performance: The Mediating role of strategic Implementation capacity. Management World, 4, 107-113.
Zheng, C. (2013). The inner circle of technology Innovation: A case study of two Chinese firms. Technological Forecasting & Social Change, 82 (2), 140-148.