انگیزه‌های دانشجویان کاردانی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی برای تحصیل در رشته‌های علمی کاربردی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 کارشناس ارشد مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی انگیزه‌­های دانشجویان برای تحصیل در رشته‌­های علمی کاربردی کشاورزی بود. جامعه آماری 1020 نفر از دانشجویان کاردانی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ورودی سال تحصیلی 95-94 بودند که 346 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامه بود که روایی آن از سوی گروهی از متخصصان و پایایی آن با استفاده از پیش‌آزمون و ضریب تتای ترتیبی (92/0=Ө) تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل تناسب رشته تحصیلی با عوامل درونی و بیرونی، عوامل انگیزش فردی، ارتباط رشته تحصیلی با پیشینه شغلی و خانوادگی، ارتباط رشته تحصیلی با وظایف و تمایلات شغلی و مشوق خانوادگی و ماهیت رشته در حدود 94/63 درصد از واریانس متغیرهای انگیزه­ های دانشجویان را تبیین کردند. نتایج مقایسه میانگین نشان‌دهنده آن بود که بین جنس و وضعیت شغلی پاسخگویان در زمان تحصیل با برخی عوامل انگیزشی تفاوت معنی­ داری وجود داشت. بین سن و تناسب رشته تحصیلی با عوامل درونی و بیرونی، عوامل انگیزش فردی و مشوق خانوادگی و ماهیت رشته تحصیلی رابطه مثبت و معنی‌­داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Motivations of Associate’ Students in Agricultural Research and Education Centers in connection with Studying in Agricultural Applied-Practical Sciences

نویسندگان [English]

  • Shahram Moghaddas Farimani 1
  • Zahra Tashakori 2
1
2
چکیده [English]

 The purpose of this research was to investigate the students’ motivations to choose the agricultural applied-practical fields. The statistical population of the research included 1020 Associate students studying in Agricultural Research and Education Centers who enrolled in the Academic Year 2015-2016. Given the Krejcie and Morgan Table, a sample of 346 students was selected using the random sampling method. The questionnaire was determined as the research data collection tool whose validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by pretest and Sequential Theta Coefficient (Ө= 0.92). The results of factor analysis showed that five factors, namely the appropriateness of the field of study with internal and external factors, intrinsic motivational factors, the relationship between the field of study and the job and family background, the relationship between the field of study and job desires and tasks, family sponsorship and the nature of the field of study, could explain about 63.94% of the variance in students’ motivations. The results of comparing the means indicated that there was a significance difference between student's sex and job status and some of motivational factors. Based on the findings, there were significance positive relationships among age and appropriateness of the field of study and internal and external factors, intrinsic motivational factors, family sponsorship and the nature of the field of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Agriculture Students
  • Associate's Degree
  • applied-practical
  • Agriculture
 ارفعی، کتایون و غفاری، رزیتا (1387). انگیزه­های اجتماعی انتخاب رشته مامایی در دانشجویان دانشگاه آزاد سمنان در سال 86. فصلنامه دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی رفسنجان، 2 (3و4)، 58-62.
 اسکندری، جمشید (1374). بررسی انگیزه­های دانش­آموزان برای ورود و ادامه تحصیل در دبیرستان­های دامپروری. پایان­نامه کارشناسی ارشد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
 امیدی، حامد (1390). انگیزش در سازمان با رویکردی از تئوری معکوس. کار و جامعه، 235، 87-99.
بحرانی، محمود (1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش­آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه‌نامه علوم تربیتی). 22 (45)، 104-115.
 بخشی جهرمی، آرمان و شهیدی زندی، کاوه (1388). بررسی انگیزه تحصیل دانشجویان رشته­های کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5 (2)، 89 – 99.
بصیری، حسن و زند آذر، سوزان (1395). بررسی عوامل و انگیزه­های انتخاب رشته کشاورزی توسط هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی استان تهران. کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، گرگان.
ثمری، عیسی و رسول­زاده بهزاد (1387). بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونی­ها. مدیریت دولتی، 1 (2)، 33-50.
رضایی، لیلا، احدی، حسن و اسدزاده، حسن (1394). پیش‌بینی انگیزه پیشرفت بر اساس سبک‌های یادگیری کلب در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 16 (61)، 34-41.
عزیزی خالخیلی، طاهر؛ کریمی گوغری، حمید و اکبرپور، معین (1395). انگیزه کشاورزان برای شرکت در برنامه­های آموزشی مرکزهای جهاد کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 39، 54-66.
علم‌بیگی، امیر؛ امیری، رومینا و صاحبدل، سینا (1395). نقش مهارت‌های استخدامی در انگیزه تحصیلی دانشجویان کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره). فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 37، 49- 62.
 عنایتی نوین­فر، علی؛ درانی، کمال و کرمدوست، نوروزعلی (1391). بررسی مقایسه­ای عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی، روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 18 (4)، 145-167.
قره­آغاجی، ناهید و میراحدی، مژده (1393). بررسی میزان انگیزه و علاقه­ دانشجویان کارشناسی رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به انتخاب شغل و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در سال 1391. فصلنامه توسعه آموزش جندی‌شاپور، 5 (2)، 148-156.
 کریمی، وحید و زمانی، غلامحسین (1394). انگیزه دانش‌آموختگان کشاورزی دانشگاه شیراز برای خدمت در مناطق روستایی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 33، 47-55.
مصطفوی، ابوالفضل؛ رمضانلو، پریا و عسگری، نادیا (1391). عوامل مؤثر بر انتخاب رشته داروسازی و میزان تغییر در انگیزه دانشجویان این رشته در طول دوره تحصیل. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، 5 (9)، 33-41.
 ملکی، طاهره؛ مرادی، خدیجه؛ حیدری، نسترن؛ متقی، مریم و نادری، نادر (1393). انگیزه­های مهارت­آموزان برای شرکت در دوره­های فنی و حرفه­ای کشاورزی شهرستان کرمانشاه. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 30، 77-88.
 یوسفی، علیرضا؛ قاسمی، غلامرضا و فیروزنیا، سمانه (1388). ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. آموزش در علوم پزشکی، (1) 9، 79-85.
رضاپور، صدراله و شفیعی، روح­ا­نگیز (1392). عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانش­آموزان. اولین کنفرانس بین­المللی حماسه سیاسی و اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
میرزایی، رحیم و عمویی، علی‌محمد (1387). عوامل مؤثر در انتخاب رشته دانشجویان علمی کاربردی منابع طبیعی. همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش­های علمی کاربردی کشاورزی. مشهد، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
 
Chapman, Randall G. (1986). Toward a Theory of College Selection: a Model of College Search and Choice Behavior, in NA - Advances in Consumer Research Volume 13, eds. Richard J. Lutz, Provo, UT: Association for Consumer Research, Pages: 246-250.
 Evans, Oyaro Omwando (2013). An analysis of the factors influencing demand for Masters in education degree: a case study of the University of Nairobi, Kenya, A Research Project Submitted to the School of Education in Partial Fulfillment of the Requirement for the Award of the Degree of Master of Education: (Economics) of Kenyatta University.
Litten, L. H.; Sullivan, D. & Brodigan, D. L. (1983). Applying market research in college admissions. New York: College Entrance Examination Board.
Reid, P. (2002). Major Decisions: Major Choice. Retrieved from: www.elon. Edu/ajones
Sarpkaya, Rubi (2010). Factors Affecting Individual Education Demand at the Entrance to University: Adnan Menderes University Sample. Journal of Educational Sciences: Theory & Practice, 10 (1), 475-488.
Stanniec, J. F. O. (2004). The effect of race, sex, and expected returns on the choice of college major. Eastern Economic Journal, 30 (4), 549-563. Retrieved from: www.fcww.edo/
Taghibaygi, Masoumeh; Rafe, Maisam & Moosavi, Sayed Ali (2015). Analysis student's motivation in vocational schools and agricultural training centers in Kermanshah province toward studying the field of agriculture, Int. J. Adv. Biol. Biom. Res. 3 (1), 105-114.