رابطه شناخت شغلی دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی از رشته تحصیلی با جهت‌گیری آنان به آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

4 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش شناخت شغلی دانشجویان در پیش‌بینی جهت‌گیری آنانبهآیندهبود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای، 200 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه شناخت شغلی (کویین، 2000) و جهت‌گیری دانشجویانبه آینده (پیس و کح، 2002) بود که روایی و پایایی آنها به ترتیب با استفاده از روش تحلیل گویه و آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 و به‌کارگیری روش‌های آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن، آزمون تی تک‌نمونه‌ای و نیز مدل‌سازی معادلات ساختاری با کمک LISREL8.50تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که شناخت شغلی دانشجویان از رشته‌ تحصیلی، پیش‌بینی‌کننده مثبت و معنی‌دار جهت‌گیری دانشجویان به آیندهاست. این نتیجه نشان‌دهنده آن است که دانشگاه‌ آزاد اسلامی باید همواره با ارتقای استراتژی‌های شناخت دانشجویان نسبت به آینده رشته‌شان در بازار کار بتواند مسیر هدفمندتری را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود و متخصصان آینده کشور رقم بزند تا آنها انتخاب‌های شغلی متناسب‌تر و مرتبط‌تری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Job Recognition of Postgraduate Students in the Field of Study with Their Future Orientation

نویسندگان [English]

  • Ghasem Salimi 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • Zohreh Dehghan Farsi 3
  • Laleh Raeisy 4
1
2
3
4
چکیده [English]

 The purpose of this study was to investigate the role of job cognition of students in predicting their orientation towards the future. The research method was descriptive-correlational, and the statistical population consisted of all postgraduate students of Education and Psychology faculty of Islamic Azad University (Marvdasht Branch). 200 of them were selected as a sample using Stage Cluster Sampling. The research instrument consisted of two questionnaires including job cognition (Quinn, 2000) and students' future orientation (Pace & Kah, 2002). Validity and reliability were calculated and validated through method of Item Analysis and Cronbach's Alpha. Data were analyzed by means of SPSS16 software, Pearson coefficient test, Friedman test, T-test and Structural Equation Modeling with LISREL 8.50. The results revealed that the students’ job cognition from the field of study positively and significantly predicted orientation of students towards the future. This conclusion suggests that Islamic Azad University should constantly promote students' cognition strategies towards the future of their field of study in the labor market in order to be able to provide a more purposeful path for their postgraduate students and future specialists in the society so that it makes them more appropriate and relevant career choices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job cognition
  • Future orientation
  • Professional commitment
  • students
  • Islamic Azad University
ی، داوود (1381). سنجش نگرش دانشجویان به آینده شغلی خود با توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن در دانشگاه مازندران. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان (مطالعات و پژوهش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، 30-31، 295 – 326.
زینلی‌زاده، لیلا و زینلی‌زاده، اعظم (1391). مهارت‌آموزی، کارآفرینی و بهره‌وری مهارت‌آموختگان. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با چشم‌اندازی بر مراکز سه‌گانه کارآفرینی، رشد و پارک‌های علم و فناوری، ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنعت (جامعه) به‌عنوان بسترسازان دانشگاه‌های نسل سوم (کارآفرین): ارزش‌آفرین و ثروت‌آفرین. رجوع شود به www.uast.ac.ir
شفیع‌آبادی، عبدالله (1382) راهنماییومشاورهشغلیو حرفه‌ایونظریه‌هایانتخابشغل. تهران: انتشارات رشد.
قریشی راد، فخرالسادات (1387). بررسی میزان امیدواری به اشتغال در آینده دانشجویان رشته‌های علوم انسانی. مجلۀ پژوهشیدانشگاهاصفهان (علومانسانی 29 (1)، 47-66.
نجات، سحرناز؛ امامی رضوی، حسن؛ رشیدیان، آرش؛ یزدانی، شهروز و مجدزاده، سیدرضا (1385). بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد علل انتخاب رشته پزشکی و شناخت از آینده شغلی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران: برخورد دو رویکرد کمی و کیفی. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 3 (1)، 1-10.
نوروزی، فیض‌الله (1389). میزان تعهد حرفه‌ای کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال و دانشگاه شهید بهشتی و عوامل مؤثر بر آن. جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، 1 (3)، 143 - 167.
 
Bagozzi, R. P. & Yi, Y. (2012). Specification, evaluation, and interpretation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 40 (1), 8-34.
Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. John Wiley & Sons, Inc.
Boudrenghien, G.; Frenay, M.; Bourgeois, E.; Karabenick, S. A. & Eccles, J. S. (2013). Antecedents of Educational Goal Commitment: An Experimental lnvestigation of the Role of Goal Abstraction, Integration, and Importance. The Canadian Journal of Career Development/Revue canadienne de développement de carrière12 (1), 18-26.
Boudrenghien, G.; Frenay, M.; Bourgeois, E.; Karabenick, S. A. & Eccles, J. S. (2014). A theoretical model of the antecedents of educational goal commitment. The Canadian Journal of Career Development/Revue canadienne de développement de carrière13 (1), 60-69.
Chinda, T. & Mohamed, S. (2008). Structural equation model of construction safety culture. Engineering, Construction and Architectural Management15 (2), 114-131.
Doloi, H.; Iyer, K. C. & Sawhney, A. (2011). Structural equation model for assessing impacts of contractor's performance on project success. International Journal of Project Management, 29 (6), 687-695.
Eccles, J. S.; Wigfield, A. & Schiefele, U. (1998). Motivation to succeed. In W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 3. Social, emotional and personality development (pp. 1017–1095). New York: Willey.
Germeijs, V. & Verschueren, K. (2006). High school students’ career decision-making process: A longitudinal study of one choice. Journal of Vocational Behavior, 68 (2), 189–204.
Goulet, L. R. & Singh, P. (2002). Career Commitment: A Reexamination and an Extension. Journal of Vocational Behavior, 61 (1), 73-91.
Hirschi, A. & Vondracek, F. W. (2009). Adaptation of career goals to self and opportunities in early adolescence. Journal of Vocational Behavior, 75, 120–128.
Jones, M. L.; Zanko, M. & Kriflik, G. (2006). On the antecedents of career commitment. In J. Kennedy & L. Di Milia (Eds.), Proceedings of the Australian and New Zealand Academy of Management Conference (pp. 1-22). Rockhampton, Australia: Australian and New Zealand Academy of Management.
Kalbers, L. P. & Fogarty, T. J. (1995). Professionalism and its consequences: a study of internal auditors. Auditing, 14 (1), 64.
Kidd, J. M. & Smewing, C. (2001). The role of the supervisor in career and organizational commitment. European Journal of Work and Organizational Psychology10 (1), 25-40.
McGregor, H. A. & Elliot, A. J. (2002). Achievement goals as predictors of achievement-relevant processes prior to task engagement. Journal of Educational Psychology, 94 (2), 381–395.
Organ, D. W. & Konovsky, M. (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology74 (1), 157.
Pizzolato, J. E. (2006). Achieving college student possible selves: Navigating the space between commitment and achievement of long-term identity goals. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 12(1), 57–69.
Pomerantz, E. M.; Saxon, J. L. & Oishi, S. (2000). The psychological trade-offs of goal investment. Journal of Personality and Social Psychology, 79 (4), 617–630.
Richardson, M. S.; Meade, P.; Rosbruch, N.; Vescio, C.; Price, L. & Cordero, A. (2009). Intentional and identity processes: A social constructionist investigation using student journals. Journal of Vocational Behavior74 (1), 63-74.
Welsch, H. P. & LaVan, H. (1981). Inter-relationships between organizational commitment and job characteristics, job satisfaction, professional behavior, and organizational climate. Human relations34 (12), 1079-1089.
Sahu, S. & Pathardikar, A. D. (2014). Job cognition and justice influencing organizational attachment: An assessment through SEM. SAGE Open4 (1). https://doi.org/10.1177/2158244014524210.
Singh, R. (2009). Does my structural model represent the real phenomenon? A review of the appropriate use of Structural Equation Modelling (SEM) model fit indices. The Marketing Review9 (3), 199-212.