ارزیابی میزان رضایت استادان و دانشجویان از راهبردهای ارزشیابی نتایج یادگیری در برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مطالعات برنامه درسی، مدرس دانشگاه پیام نور مریوان و سرو آباد و دانشگاه آزاد واحد مریوان و معلم آموزش و پرورش

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی میزان رضایت استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان از راهبردهای ارزشیابی از نتایج یادگیری در برنامه درسی تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری شامل همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری و استادان شاغل به تدریس در دانشگاه اصفهان بودند. با استفاده از فرمول کوکران، 177 استاد، 61 دانشجوی دکتری و 254 دانشجوی کارشناسی ارشد به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته در مقیاس پنج‌گزینه‌ای لیکرت بود که روایی محتوایی آن را استادان و صاحب‌نظران رشته تأیید کردند. برای برآورد پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 80/0 به دست آمد. داده­های گردآوری شده با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS محاسبه و در سطح آمار توصیفی و استنباطی، تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که استادان و دانشجویان از راهبردهای ارزشیابی آموزشی رضایت ندارند. بر اساس نتایج، میزان رضایت دانشجویان از استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد از دانشجویان دکتری، کمتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction Rate of Assessment Strategies of Learning Outcomes in the Graduate Curriculum Viewpoint of Professors and Students: A Case Study of University of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahmanpour 1
  • MirGhasem Hosseini 2
  • AhmadReza Nasr 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of this study wasstudents and professors’ satisfaction rate of the assessment strategies of learning results in graduate curricula in University of Isfahan. The study population consisted of all graduate students and professors who teach at graduate level in the University of Isfahan. In accordance with Cochran formula, 177 professors, 61 Ph.D. students and 254 master's students were chosen for stratified by random sampling. Instrument used in this study, was a questionnaire on Likert scale whose content validity was approved by professors and experts in the field. To estimate its reliability Cronbach's alpha coefficient was used, and the amount of 80/0 which was obtained. The collected data were calculated using SPSS statistical software and were analyzed in descriptive and inferential statistics level. The results showed that teachers and students do not consent of educational assessment strategies. According to the results, the satisfaction of the professors and postgraduate students was lower of doctoral students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Assessment Strategies
  • Satisfaction
  • students
  • Case Study
ترک­زاده، جعفر؛ مرزوقی، رحمت­اله؛ محمدی، مهدی؛ سلیمی، قاسم؛ و کشاورزی، فهیمه (1395). تدوین چهارچوب ارزشیابی اثربخشی برنامه­های درسی آموزش عالی بر اساس رویکرد راهبردی. مجله پژوهش­های برنامه درسی، 6 (2)، 41-64.
دیباواجاری، طلعت؛ یمنی‌‎دوزی سرخابی، محمد؛ عارفی، محبوبه؛ و فردانش، هاشم (1390). مفهوم‌پردازی الگوهای برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی (تجربیات و دستاوردها). فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 8 (30)، 48-62.
رحمان­پور، محمد (1395). بررسی مقایسه­ای برنامه درسی کارشناسی ارشد فن­آوری آموزشی در ایران و کشورهای منتخب به منظور پیشنهاد برنامه درسی مطلوب. پایان‌نامه دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان.
رحمان­پور، محمد؛ لیاقتدار، محمدجواد؛ و شریفیان، فریدون (1393). بررسی تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد رشته فناوری آموزشی ایران با چند کشور منتخب. مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی، 4 (6)، 157-186.
 رضایی باقر، سارا؛ هاشمی مقدم، سید شمس‌الدین؛ و اکبری بورنگ، محمد (1388). بررسی برنامه درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان. نامه آموزش عالی، 8 (2)، 83 – 69.
عارفی، محبوبه (1384). ارزیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1 (1)، 43-75.
فتحی واجارگاه، کورش (1389). اصول و مفاهیم برنامه‌ریزی درسی. تهران: نشر دانشگاهی بال.
فتحی واجارگاه، کورش (1390). اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: ایران‌زمین.
فتحی واجارگاه، کوروش و شفیعی، ناهید (1386). ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی (مورد برنامه درسی آموزش بزرگسالان). فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1 (5)، 1 – 26.
فتحی واجارگاه، کوروش؛ موسی‌پور، نعمت‌الله؛ و یادگارزاده، غلامرضا (1393). برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی. تهران: مهربان نشر.
فتحی آذر، اسکندر؛ بدری گرگری، رحیم؛ و قهرمان‌زاده کوچکی، فرحناز (1391). ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته تکنولوژی آموزشی. مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 1 (1)، 9-31.
کاظم‌پور، اسماعیل و غفاری، خلیل (1388). ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه  شاخه نظری، با استفاده از مدل سه‌بعدی روبیتال. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (3)، 89 -  108.
کرمی، مرتضی؛ بهمن‌آبادی، سمیه و اسماعیلی، آرزو (1391). ساختار تصمیم‌گیری مطلوب در طراحی برنامه درسی  آموزش عالی: از دیدگاه اعضای هیئت علمی و متخصصان برنامه درسی. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 9، شماره7، 92-104.
ملکی، حسن (1390). مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش متوسطه. تهران: سمت.
مهرمحمدی، محمود (1389). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، چشم‌اندازها و رویکردها. تهران: سمت.
نصر، احمدرضا؛ اعتمادی‌زاده، هدایت‌الله؛ و نیلی، محمدرضا (1390). رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامه‌های  درسی در آموزش عالی. تهران: انتشارات سمت.
نورآبادی، سولماز؛ موسی­پور، نعمت­الله؛ علی‌عسگری، مجید؛ و حاجی‌حسین‌نژاد، غلامرضا (1393). ارزیابی کیفیت برنامه‌های درسی میان‌رشته‌ای علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 2 (4)، 55 – 84.
 
Aimin, L.; & Yan, C. (2011). A Case study of college English curriculum design under the social needs analysis. Studies in Literature & Language, 3 (3), 1-5.
 
Britton, M., Pharm, D., Nancy, L., & Melissa, S. (2008). A Curriculum Review and Mapping Process Supported by an Electronic Database System, American Journal of Pharmaceutical Education, 72 (5), 1- 9.
 
Graciela, M.; Armayor, M. S.; & Leonard, S. T. (2011). Graphic Strategies for Analyzing and Interpreting Curricular Mapping Data, American Journal of Pharmaceutical Education, 74, (5), 1-10.
Havas beigi, F.; Keramatib, M. R.; & Ahmadi, A. (2013). The quality curriculum evaluation in postgraduate studies of Educational Management and Planning in the public Universities of Tehran City. Procedia Social & Behavioral Sciences, 15, 3723- 3730.
 
Hewitt, T. W. (2006). Understanding and shaping curriculum: What we teach and why Thousand Oaks: Sage Publications.
Hussain, A.; Hussain Dogar, A.; Azeem, M.; & Shakoor, A. (2011). Evaluation of Curriculum Development Process. International Journal of Humanities & Social Science, 1 (14), 263-271.
Ibiwumi, A. A. (2011). Trends and Issues on Curriculum Review in Nigeria and the Need for Paradigm Shift in Educational Practice, Journal of Emerging Trends in Educational Research & Policy Studies, 2 (5), 325-333.
Kirkgos, Y. (2009). The challenge of developing and maintaining curriculum innovation at higher education. Procedia Social & Behavioral Sciences, 1, 73- 78.
Liu, S. (2017). Higher Education Quality Assessment and University Change: A Theoretical Approach. Higher Education in Asia: Quality, Excellence and Governance. Springer, Singapore.
Saunders, V. (2007). Does the accreditation process affect program quality? Aqualitative study of the higher education accountability system on learning. Temple University.
Stevenson, T. L.; Lori, B.; Hornsby, L. B.; Phillippe, H. M.; Kelley, K.; & McDonough. S. (2011). A Quality Improvement Course Review of Advanced Pharmacy Practice Experiences. American Journal of Pharmaceutical Education, 75 (6), 1-9.
Tunc, F. (2010). Evaluation of on English language teaching program technologies. 17th European Conference on Information System.
Van Den Akker, J.; Wang, Q.; & Nieveen, N. (2008). Designing a computer support system for multimedia curriculum development in Shanghai. Education Tech Research Dev, 55, 275-295.
Yamaguchi, A. M., & Tsukahara, S. (2016). Quality Assurance and Evaluation System in Japanese Higher Education, Universidad Federal Do Rio Grande Do Sul, Brasil, 17 & 18 September. pp: 1-12.
Zaki, S.; & Zaki Rashidi, M. (2013).  Parameters of quality in higher education:  A theoretical framework. International J. Soc. Sci. & Education, 3 (4), 1098-1105.