موانع بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان (مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده

آموزش در همه سطوح خود، به‌ویژه آموزش عالی، نیازمند به‌کارگیری فناوری اطلاعات بوده و درواقع جزء جدایی‌‌ناپذیر برنامه درسی به‌شمار می‌آید. هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی موانع پیشرفت فناوری اطلاعات در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بود. نمونه آماری این پژوهش را 120 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 1396 تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده‌های پژوهش، پرسشنامه بود که روایی آن را متخصصان دانشگاهی تأیید کردند و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ (89/0) استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، موانع پیشرفت فناوری اطلاعات در دانشجویان در پنج عامل انسانی- حرفه‌ای، تجهیزاتی- فنی، اقتصادی – مالی، ارزش‌های فردی و ملی- مذهبی خلاصه شدند که درمجموع 50 درصد از کل تغییرات مربوط به موانع پیشرفت فناوری اطلاعات در آموزش عالی را تبیین می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to Using Information Technology at University from the perspective of Agriculture College Students at University of Zanjan

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Shirin Golbaz 1
  • Esmail Karami Dehkordi 2
  • Kobra Karimi 3
چکیده [English]

Education at all levels, especially higher education, requires the use of information technology, and actually is considered an integral part of the curriculum. The purpose of this study was the assessment of advancement barriers of information technology in higher education from the perspective of undergraduate students at Agriculture Faculty of Zanjan University. The statistical sample of this research was 120 students of undergraduate students at Agriculture Faculty of Zanjan University in  2017. The research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by academic experts and Cronbach's alpha (0.89) was used to measure its reliability. The results showed that, advancement barriers of information technology in higher education among students were summarized in 5 factors, human-professional, equipment-technical, economic-financial, individual values and national-religious. Which collectively explain 50% of the total changes related to advancement barriers of information technology in higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Higher Education
  • Barriers
  • Agriculture Students
افضل‌نیا، محمدرضا (1386). طراحی و آشنایی با مراکز مواد منابع یادگیری. تهران: سمت.
امانی، پویا (1385). نقش مراکز جامعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌های ترویجی و توسعه روستایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
بازرگان هرندی، عباس (1392). ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی. تهران: سمت.
پزشکی راد، غلامرضا و کرمی دهکردی، اسماعیل (1391). آمار اجتماعی و تحلیل داده‌ها در پژوهش‌های ترویج، توسعه و آموزش کشاورزی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
جهانگرد، اسفندیار (1385). اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات. قم: انتشارات ژکان.
رحمان‌پور، محمد؛ لیاقتدار، محمدجواد و افشار، ابراهیم (1389). بررسی تطبیقی توسعه فناوری اطلاعات در نظام‌های آموزش عالی جهان: با تأکید بر ایران. پژوهشنامه تربیتی، 18، 17-54.
رحمان‌پور، محمد؛ لیاقتدار، محمدجواد و افشار، ابراهیم (1396). بررسی چالش‌های فرهنگی اجتماعی و منابع انسانی فرا روی توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 10 (2)، 151-181.
سلیم‌آبادی، سید سلیم (1385). بررسی موانع توسعه دانشگاه مجازی در ایران و ارائه راه‌کارهایی جهت رفع آنها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
شریعتمداری، مهدی (1391). آسیب‌شناسی موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه. فصلنامه اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 2 (4)، 39-58.
شهباز، سوزان (1385). بررسی میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در آموزش متوسطه شهر اصفهان و راهکارهای گسترش آن. پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
عارفی، محبوبه (1384). برنامه‌ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد دانشگاه شهید بهشتی.
عنایتی، ترانه؛ ضامنی، فرشیده و زنگانه، محمدجواد (1390). شناسایی موانع اصلی کاربرد فناوری اطلاعات در مدارس دوره متوسطه شهرستان علی‌آباد کتول. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1 (4)، 98-116.
کلانتری، خلیل (1395). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی. تهران: شریف.
محجوب عشرت‌آبادی، حسن؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ اسماعیل مناپ، شریفه و مهری، داریوش (1392). بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌های جامع دولتی و ارائه راهکارهایی مناسب: پیمایشی پیرامون دانشگاه تهران. مدیریت فناوری اطلاعات، 5 (4)، 139-160.
نواب‌زاده، امین (1380). فناوری اطلاعات. نشریه آموزش جهاد دانشگاهی، 1 (7)، 35.
نوروزی، یعقوب و اقلیم ارکنی، آزاده (1395). بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، 3 (1)، 11-20.
 
Amoli, S. (2004). Higher Education and ICT Development in the I. R. Iran. STD Panel Meeting in Austria. Stdev. Unctad. Org/Unsystem/Cstd/Iran0410.ppt.
Bahreininejad, A. (2006). E-learning and associated issues in Iran. International Journal of Distance Education Technologies, 4 (4), 1 – 4.
Idris, F. A. A. & Osman, Y. B. (2015). Challanges Facing the Implementation of e-Learning at University of Gezira According to View of Staff Members. Paper presented at the e-Learning (econf), 2015 Fifth International Conference on e-Learning (econf).
Isfandiyari Mogadam, A. (2013). I. Jung and C. Latchem (Eds). Quality assurance and accreditation in distance education and e-learning: model, policies and research. Higher Education, 64 (5), 743-746
Jaffer, S.; Ng'ambi, D. & Czerniewicz, L. (2007). The role of ICTs in higher education in South Africa: One strategy for addressing teaching and learning challenges. International Journal of Education and Development Using ICT, 3 (4), 131 – 142.
Oye, N.; Salleh, M. & Iahad, N. (2011). Challenges of e-learning in Nigerian university education based on the experience of developed countries. International Journal of Managing Information Technology, 3 (2), 39-48.
Quadri, N. N.; Muhammed, A.; Sanober, S.; Qureshi, M. R. N. & Shah, A. (2017). Barriers Effecting Successful Implementation of E-Learning in Saudi Arabian Universities. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 12 (06), 94-107.
Sipila, K. (2014). Educational use of information and communications technology: teachers’ perspective. Technology, Pedagogy and Education, 23 (2), 225-241.
Tarus, J. K.; Gichoya, D. & Muumbo, A. (2015). Challenges of implementing e-learning in Kenya: A case of Kenyan public universities. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16 (1), 120 - 141.
Toprakci, E. (2006). Obstacles at integration of schools into information and communication technologies by taking into consideration the opinions of the teachers and principals of primary and secondary schools in Turkey. Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 9 (1), 1-16.
Touray, A., Salminen, A., & Mursu, A. (2013). ICT barriers and critical success factors in developing countries. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 56 (1), 1 – 17.
World Bank (2014). Education and Technology. Retrieved 18 November 2015 from:http://www.worldbank.org/en/topic/edutech/overview#1