الگوی ساختاری روابط هوش سازمانی، چابکی سازمانی و نوآوری در آموزش عالی (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی الگوی ساختاری روابط هوش سازمانی، چابکی سازمانی و نوآوری در دانشگاه ارومیه بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان دانشگاه ارومیه به تعداد 490 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری این پژوهش 214 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های هوش سازمانی آلبرخت (2003)، چابکی سازمانی اسپایدرز (2007) و نوآوری سازمانی طاهرپرور و همکاران (2014) بود. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ و روایی محتوا با نظرات متخصصان و سازه تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مستقیم هوش سازمانی بر نوآوری (28/0) مثبت و معنی‌دار است؛ اثر مستقیم چابکی بر نوآوری (19/0) مثبت و معنی‌دار است. اثر مستقیم هوش سازمانی بر چابکی (23/0) مثبت و معنی‌دار است. اثر غیر مستقیم هوش سازمانی بر نوآوری با میانجیگری چابکی (13/0) مثبت و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Structural Pattern of Relationships among Organizational Intelligence, Organizational Agility and Organizational Innovation in Higher Education (Case Study: Urmia University)

نویسندگان [English]

  • Zakarya Ahmadyan 1
  • Behnaz Mohajeran 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the structural pattern of relationships among organizational intelligence, organizational agility and organizational innovation in Urmia University through a correlational descriptive method. The statistical population of this study was composed of all staff of University of Urmia (N=490). Having used Morgan Table, it was attempted to determine the statistical sample of 2014 individuals through stratified random sampling method. The data collection tools included Organizational Intelligence Survey (Albrecht, 2003), Organizational Agility (Spiders, 2007) and Organizational Innovation (Taher Parvar et al., 2014). The reliability of the scales was confirmed by Cronbach’s Alpha Coefficient. Besides, the content validity of the scales was confirmed through collecting the viewpoints of expert as well as confirmatory factor analysis. Given the data analysis, it was attempted to make use of structural equation modeling. The results revealed that the direct impact of organizational intelligence on organizational innovation was positive and significant (0.28). Furthermore, it was indicated that the direct impact of organizational agility on the organizational innovation was also positive and significant (0.19). Similarly, the direct impact of organizational intelligence on organizational agility was positive and significant (0.23). However, indirect impact of organizational intelligence on organizational innovation was positive and significant (0.13), considering the moderator impact of organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational intelligence
  • organizational agility
  • Innovation
  • higher education system
اژه‌ای، جواد؛ لواسانی، مسعود و خضری آذر، هیمن (1390). الگوی علی روابط بین سبک فرزندپروری ادراک شده، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی. مجله روان‌شناسی، 15 (3)، 284 – 301.
امین بیدختی، علی‌اکبر؛ محمدی حسینی، سیداحمد و حسین‌پور، عذرا (1395). رابطه کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی، نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه؛ دانشگاه سمنان). مجله نامه آموزش عالی، 9 (35)، 135 – 155.
باقرزاده،مجیدواکبریدیباور،احمد(1389).بررسیرابطهبینهوشسازمانیبرچابکی سازمانیدرسازمانمیراثفرهنگی - گردشگریوصنایعدستیاستانآذربایجانشرقی.فصلنامه مدیریتکسب‌وکار،دانشکدهمدیریت،5، 52 - 75.
تیموری، هادی؛ شائمی، علی و زارعی، مریم (1396). رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25 (83)، 115 -134.
جوادی‌پور، محمد؛ کلانی، امین و ساعتچیان، وحید (1394). نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان. مطالعات مدیریت ورزشی، 31، 105 -120.
حسینی، سیدیعقوب و چلی سریل، نینا (1392). تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمانی. فصلنامه مطالعاتمدیریت(بهبودوتحول)، 23 (71)، 131 – 159.
خدام عباسی، نجمه؛ شهریاری‌پور، رضا و امین بیدختی، علی‌اکبر (1396). ارائه مدل نوآوری در دانشگاه بر اساس فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش. مجله نامه آموزش عالی، 10 (37)، 33 – 60.
دانش‌فرد، کرم‌اله (1395). اولویت‌بندینقشساختارهایدانش‌محورپایهوپشتیبان درفرایند نوآوریدرشرکت‌هایدانش‌بنیان. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5 (4)، 217 -248.
ذبیحی، محمدرضا؛ طباطبائی، سیدسعید؛ قمری، محمدرضا و حنیف اسدی، محمد (1394). تعیین رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی دربیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 9 (1)، 43 – 54.
رحمانی، گیتی (1390). بررسی رابطه پذیرش فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در سازمان‌هایدولتی استان همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد سنندج، ایران.
رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره (1395). بررسیتأثیررهبریتحول‌آفرینبرنوآوریسازمانیبامیانجیگری تسهیمدانش. فصلنامه مطالعاتمدیریت (بهبودوتحول)، 25 (8)، 157 – 182.
زارعی، عظیم؛ مقدم، علیرضا؛ مهمان‌نوازان، سهیلا و شهریاری، مهری (1395). بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5 (4)، 29 – 58.
سیادت، سیدعلی؛ چوپانی، حیدر؛ کاظم‌پور، مریم و ملکی حسنوند، مسلم (1392). شناسایی متغیرهای اثرگذار بر تحقق نوآوری در سازمان‌های ایرانی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آن. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3 (1)، 52 – 78.
شیری، اردشیر؛ محسنی مقدم، اکرم و فیضی، شمس‌الدین (1393). رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایلام. مجله فرهنگ ایلام، 15 (45 و 46)، 12 -34.
صفدریان، علی؛ پورکیانی، مسعود؛ امیری، افلاطون؛ قزل‌ایاغ، محمد و محمدی، محمد (1396). شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی فردی و چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بررسی روابط بین آنها. مجله تحقیقات نظام سلامت، 13 (2)، 204 – 210.
طالبی‌زاده،محدثه ویعقوبی، نورمحمد(1391).بررسیرابطههوشسازمانیو نوآوریسازمانی درسازماناموراقتصادیوداراییشهرکرمان،دومینکنفرانسدانشجوییکارآفرینیکشور، تهران.
طاهری گودرزی، حجت (1396). تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقشتعدیل‌کننده خودتوسعه‌ای کارکنان شرکت بیمه پارسیان. پژوهشنامه بیمه، 32 (3)، 63 – 82.
عصاری، ناصر؛ فردائی بنام، کیوان؛ سیادت، سیدعلی و هویدا، رضا (1394). بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و هوش سازمانی در آموزش عالی: مطالعه موردی؛ کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان. مجله نامه آموزش عالی، 8 (31)، 77 – 94.
غلامی،شهرام؛غفوریان،هماومعنوی‌پور،داوود(1390). رابطههوشسازمانیوعملکردمدیران. فصلنامهتازه‌هایروان‌شناسیصنعتی/سازمانی،2 (6)، 79 – 99.
فرزی، حامد؛ عباسی، همایون و زرتشتیان، شیرین (1394). تبیین رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی دروزارت ورزش و جوانان ایران. مجله مدیریت ورزشی، 7 (5)، 713 – 729.
فلاح شمس، میرفیض؛ بوداقی خواجه نوبر، حسین و دلنواز اصغری، بیتا (1391). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1388. فراسوی مدیریت، 6 (21)، 149 – 166.
قربانی، محمود؛ منفردی راز، براتعلی و نیستانی، فاطمه (1393). رابطه هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علومپزشکی خراسان شمالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 6 (3)، 611 – 624.
کیانی، محمدمهدی؛ بهرامی، محمدامین؛ منتظرالفرج، راضیه، فلاح‌زاده، حسین و محمدزاده، مرتضی (1395). بررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌هایآموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله پژوهش‌های سلامت‌محور، 2 (2)، 105 – 117.
محمدخانی، کامران و رجایی، رضا (1393). نقشاستقرارسازمانیادگیرندهدرمیزانهوشسازمانیدرمراکز استان‌هایصداوسیمایجمهوریاسلامیایران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3 (4)، 41 – 66.
مصلح، عبدالمجید و یاری بوزنجانی، احمداله (1393). تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22 (73)،  63 -94.
مقدم، علیرضا و مهمان‌نوازان، سهیلا (1395). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی بامیانجیگری هوش سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه سمنان)، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 5 (20)، 125 -146.
هادی‌تبار، جواد و مدهوشی، مهرداد (1396). ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت‌های دانش‌بنیان. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9 (17)، 35 - 58.
 
Albrecht, K. (2003). The power of minds of work: organizational intelligence in action. New York Amacom, 4 (2), 83-135.
Arell, R. (2012), Characteristices of agile organizations, developed with funding from agile allince.1-11
Bahrami, M. A.; Kiani, M. M.; Montazeralfaraj, R.; Zadeh, H. F. & Zadeh, M. M. (2016). The mediating role of organisational learning in the relationship of organisational intelligence and organisational agility. Osong Public Health and Research Perspectives.
Carbonell, P. & Escudero, A. I. R. (2016). The effect of market orientation on innovation speed and new product performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 25, 501–513.
Chen, X. (2012). Impact of Business Intelligence and ITS Infrastructure Flexibility on Competitive Advantage: An Organizational Agility Perspective. Dissertation Presented For the Degree of Doctor of Philosophy, University of Nebraska.
Dickel, D. & De Moura, G. L. (2016). Organizational Performance Evaluation in Intangible Criteria: A Model Based On Knowledge Management and Innovation Management. Rai Revista De Administração E Inovação, 13 (3), 211–220.
Ganter, A. & Hecker, A. (2013). Configurational paths to organizational innovation: qualitative comparative analyses of antecedents and contingencies. Journal of Business Research, 8.
Gmelin, H. & Seuring, S. (2014). Determinants of a sustainable new product development. Journal of Cleaner Production, 69 (1), 1-9.
Gopalakrishnan, M.; Libby, T.; Samuels, J. A. & Swenson, D. (2015). The effect of cost goal specificity and new product development process on cost reduction performance. Accounting, Organizations and Society, 42 (1), 1-11.
Gülsoy, T. (2013). Human resource practices of an emerging-market multinational: Implications for enhancing organizational innovation. 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75, 498-507.
Harraf A, Wanasika I, Tate K, Talbott K. (2015). Organizational Agility. Journal of Applied BusinessResearch (JABR), 31 (2), 675-686.
Hormozi, A. M. (2001). Agile manufacturing: The next logical step. Benchmarking an International Journal, 8 (2), 132-143.
Howson, Cindi (2008). Successful Business Intelligence – Secrets to Marking BI a Killer App. McGraw-Hill Companies.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970) Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Lahiri, N. (2012). Geographic distribution of R&D activity: how does it affect innovation quality? Academy of Management Journal53 (5), 1194-1209.
Marland, A. (2010). The relation between organizational intelligence & efficacy in the manager. Journal of Psychdoyical Industernal, 56, 15-18.
Moghaddam, J. Y.; Khorakian, A. & Maharati, Y. (2015). Organizational Entrepreneurship and Its Impact on the Performanceof Governmental Organizations in the City of Mashhad. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 169, 75 – 87.
Nie, G.; Xu, S. & Zhang, X. (2011). Applied Informatics and Communication: Research on the Platform of Enterprise Co-evolution Based on the Collective Intelligence. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 73–81.
Panda, S. &  Kumar, R. (2018). Modelling the Relationship between Information Technology Infrastructure and Organizational Agility: A Study in the Context of India. Global Business Review, 19 (2), 424-438.
Prejmerean, M & Vasilache, S. (2007). Standards and markets foruniversity, Originated organizational intelligence. Academy of economic studies, 41 (3), 125-145.
Ravichandran, T. (2007). IT Competencies, Innovation Capacity andOrganization Agility: Performance Impact and the Moderating Effects ofEnvironmental Characteristics-Lally School of Management &Technology Rensselaer Polytechnic Institiute-Submitted to CIST, INFORMS.
Seethamraju, R. & Krishna Sunder, D. (2013). Influence of ERP systems on business process agility. IIMB Management Review, 25 (3), 137–149.
Sharpe, R (2012). Agile university: Building the Innovation and Improvement for a Better Student Experience. Higher Education Seminar, Thursday 15th March 2012. www.elementaleadership.co.uk.
Spitzer, D. (2007). Transforming performance measurement rethinking the way we measure and drive organizational success- American Management Association- Web site: www.amacombooks.org
Taherparvar, N.; Esmaeilpour, R. & Dostar, M. (2014). Customer knowledge management, Organization innovation and business performance: a case study of the banking industry. Journal of Knowledge Management, 18 (3), 591 – 610.
Trzcilinski, S. (2015). The influence of Knowledge Based Economy on agility of enterprise. Procedia Manufacturing, 3, 6615 – 6623.
Ungureanu, Mioriţa; Pop, Nicolae & Ungureanu, Nicolae (2016). Innovation and Technology Transfer for Business Development. Procedia Engineering, 149, 495 – 500.
Uslu, T.; Bulbul, I. A. & Cubuk, D. (2015). An investigation of the effects of open leadership to organizational innovativeness and corporate entrepreneurship. Procedia - Social & Behavioral Sciences, 195, 1166 – 1175.
Walter, A. (2012). The relation between organization intelligence and virtual intelligence. Journal of Psychology, 67, 45-62.
Weijermars, B. R. (2011). Leading in Organizational Learning. In Building Corporate IQ: Moving the Energy Business (pp. 229-242). London: Springer.
Wiig, Karl M. (2002). Knowledge management in public administration. Journal of Knowledge Management, 6 (3), 224-239, https://doi.org/10.1108/13673270210434331
Winby, S&Worley, Ch G. (2014). Management processes for agility, speed, and innovation. Organizational Dynamics Journal, 43, 225-234.
Wong, S. (2003). Motivators to creativity in hotel industry. Tourism Manag J; 24 (5), 551-559.
Worely, G., Lawler, E. (2010), Agility and Organization Design: A Diagnostic Framework. Organizational Dynamics, 39 (2), 194–204.
Zhang, D. Z. & Sharifi, H. (2007). Towards theory building in agile manufacturing strategy -a taxonomical approach. IEEE Transactions on Engineering Management, 54 (2), 351-370.